Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwód przed polskim sądem Polaków mieszkających za granicą

• Autor: Tomasz Krupiński

W Polsce zawarliśmy małżeństwo, a niedługo potem ustanowiliśmy u notariusza akt o rozdzielności majątkowej. Oboje jesteśmy Polakami, ale mąż ma również obywatelstwo australijskie. Po ślubie przenieśliśmy się do Australii i mieszkamy tam od 2 lat. Jestem rezydentką tego kraju. Nie układa się nam i chciałabym się wziąć rozwód. Czy w opisanej sytuacji sprawa rozwodowa może się odbyć przed polskim sądem? Czy rozdzielność majątkowa zawarta w Polsce będzie respektowana w Australii? Czy mąż może ode mnie żądać alimentów na siebie? W tym roku przestał celowo pracować , aby mnie tym obciążyć.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwód przed polskim sądem Polaków mieszkających za granicą

Jurysdykcja krajowa dla spraw małżeńskich i małżeńskich stosunków majątkowych

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 11031:

§ 1: „Sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy:
1) oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
2) małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3) małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
4) oboje małżonkowie są obywatelami polskimi

§ 2. Jurysdykcja krajowa jest wyłączna, jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Jurysdykcja krajowa w sprawie małżeńskiej obejmuje także orzekanie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków.

Pojęcie „bezpośrednio przed wszczęciem postępowania” oznacza, że zamieszkanie albo zwykły pobyt w Polsce musi istnieć nieprzerwanie w chwili (w dniu) wytoczenia powództwa i przez okres sześciu miesięcy przed tym dniem. Niedopuszczalne są jakiekolwiek przerwy w zamieszkiwaniu albo zwykłym pobycie na terenie Polski w okresie tych sześciu miesięcy. Niedopuszczalne jest zatem „składanie” sześciomiesięcznego okresu z dwóch lub więcej odcinków czasowych. Nie mają zaś znaczenia pobyty poza granicami Polski o charakterze doraźnym (przejściowym), np. turystyczne, w celu leczenia. Do obliczania tego okresu należy zastosować przepisy Kodeksu cywilnego o terminach (art. 110-116 K.c. w zw. z art. 165 § 1 K.p.c.). Termin liczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (por. art. 112 K.c.). Powództwo można zaś wytoczyć skutecznie w dniu następnym po upływie sześciomiesięcznego terminu, dopiero wówczas bowiem jurysdykcja krajowa będzie istniała z mocy art. 11031 § 1 pkt 3 K.p.c.

Ponieważ okres, o którym mowa w art. 11031 § 1 pkt 3 K.p.c., powinien upłynąć przed wszczęciem postępowania (wytoczeniem powództwa), nie ma do niego zastosowania art. 1097 § 2 K.p.c. Powództwo podlega zatem odrzuceniu ze względu na brak jurysdykcji krajowej, jeżeli sześciomiesięczny okres zamieszkania albo zwykłego pobytu powoda upłynął po jego wytoczeniu, w tym także przed wydaniem postanowienia o odrzuceniu pozwu. Jurysdykcja krajowa wynika z art. 11031 § 1 pkt 4 K.p.c., jeżeli każdy z małżonków ma obywatelstwo polskie w chwili wytoczenia powództwa. Jeżeli jedno z małżonków albo oboje nie są obywatelami polskimi, ale uzyskają to obywatelstwo przed wydaniem postanowienia o odrzuceniu pozwu, jurysdykcja powstaje (por. art. 1097 § 2 K.p.c.).

Obywatelstwo a właściwość sądów w sprawach o rozwód

Na istnienie jurysdykcji krajowej nie ma wpływu utrata obywatelstwa polskiego przez jedno z małżonków albo oboje po wytoczeniu powództwa (utrwalenie jurysdykcji – art. 1097 § 1 K.p.c.). W wypadkach tych nie ma też znaczenia, czy małżonkowie występują po przeciwnych stronach procesu, czy oboje są pozwanymi.

Dla istnienia jurysdykcji z mocy art. 11031 § 1 pkt 4 K.p.c. nie ma znaczenia, czy jedno z małżonków jest powodem, a drugie pozwanym, czy też oboje są pozwanymi. Nie mają też znaczenia inne okoliczności stanowiące łączniki jurysdykcyjne (zamieszkiwanie, zwykły pobyt). Sprawa małżeńska albo sprawa wynikająca z małżeńskich stosunków majątkowych obywateli polskich zawsze może być rozpoznana przed sądem polskim, choćby małżonkowie mieli miejsce zamieszkania w państwie obcym.

Reasumując, jak najbardziej rozwód może zostać przeprowadzony przed sądem polskim.

Alimenty na małżonka

Co do pytania o ewentualne alimenty na małżonka – mogą one zostać zasądzone jedynie wówczas, gdy stopa życiowa małżonka ulegnie obniżeniu na skutek rozwodu. To rozwód ma być przyczyną obniżenia standardu życia, a nie okoliczności przed rozwodowe.

Jak szybko przeprowadzić, bez orzekania o winie rozwód dwojga małżonków nieposiadających dzieci ale zamieszkałych za granicą? Czy sąd może orzec rozwód już na pierwszej rozprawie? Masz więcej pytań, napisz do nas wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl