Kategoria: Alimenty

Rozwód i uregulowanie kwestii ewentualnych alimentów

Marek Gola • Opublikowane: 2018-05-18

Toczy się sprawa o rozwód. Moja żona wniosła o rozwód bez orzekania o winie. Chciałbym uregulować kwestię roszczenia ewentualnych alimentów na wypadek „życia w niedostatku”. Zastanawiam się nad spisaniem z żoną umowę, na mocy której każda że stron oświadczy, iż nie zażąda od drugiej strony alimentów. Czy taka umowa jest w ogóle możliwa do podpisania, a jeżeli tak, to jakie dokumenty są potrzebne?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

Na tak postawione pytanie, odpowiedź może być tylko jedna. Nie ma możliwość skutecznego, tj. zgodnego z przepisami prawa, zawarcia takiej umowy w jakiejkolwiek formie. Na wstępie podkreślić należy, iż podpisanie takiego oświadczenie woli, jakoby strona zrzekła się alimentów, jest oświadczeniem nieważnym, albowiem alimentów nie można się zrzec. Alimenty są świadczeniem ściśle osobistym i nie można ich także przenieść na inną osobę. Zrzeczenie się alimentów może mieć charakter dobrowolny w ten sposób, że nie będzie się ich dochodziło.

Innymi słowy, podpisane oświadczenie byłoby nieważne i jako takie nie może świadczyć na korzyść żadnej ze stron.

Ustawodawca w sposób jednoznaczny posługuje się sformułowaniem, iż zakres świadczeń alimentacyjnych jest m.in. uzależniony od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego nie należy kojarzyć z wysokością faktycznych zarobków, bądź też czystego dochodu z majątku. W ocenie zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego mieszczą się także te niewykorzystane, jeżeli tylko są realne, a potrzebom uprawnionych zobowiązany nie jest w stanie sprostać posiadanymi środkami. Możliwości zarobkowe – to zarówno te przybierające postać pieniężną, jak i te, pobierane w naturze. Wynagrodzeniem są także świadczenia uzupełniające wynagrodzenie podstawowe (premie, dodatki, tzw. trzynasta pensja, nagroda jubileuszowa itp.).

W praktyce bardzo często występują tego rodzaju umowy, ale wyraźnie podkreślić należy, iż nie chronią one osób będących ich stronami.

Reasumując, zrzeczenie się alimentów nie ma dla Pana żadnego znaczenia, albowiem oświadczenie takie jest nieważne. Stanowisko takie wyrażają nie tylko przedstawiciele praktyki, ale także przedstawiciele nauki. O ile w praktyce można spotkać się z umowami zawieranymi przez małżonków, o tyle umowy te nie mają żadnej mocy wiążącej.

Nie można się zatem ustrzec alimentów, albowiem mamy do czynienia ze świadczeniem alimentacyjnym, którego istota obejmuje byt jako taki. Z tych powodów nie można się zrzec alimentów, ani przed nimi ustrzec.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »