Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód i brak porozumienia w kwestiach majątkowych

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-06-16 • Aktualizacja: 2020-01-26

Od prawie roku jestem z mężem w separacji i czekam na sprawę rozwodową. Posiadamy dom, który kupiliśmy na połowę z moim synem. Niedawno syn przekazał mi w formie darowizny swoją część (1/2). Mąż występuje o podział majątku i twierdzi, że ma prawo dysponować całym domem. Jest też ośrodek wczasowy z kredytem hipotecznym wybudowany w ramach spółki cywilnej, której jestem udziałowcem 50%. Mąż również uważa się za współwłaściciela tego budynku i nie chce się wynieść. Co mam w tej sytuacji zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.). Zgodnie bowiem z treścią art. 31. [Wspólność ustawowa; majątek wspólny]:

§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.).”

Zgodnie z powyższym w skład majątku wspólnego wchodzi udział w 1/2 nieruchomości zabudowanej domem. W toku postępowania o podział majątku sąd dokonuje wyceny nieruchomości według stanu na chwilę zniesienia wspólności ustawowej a według cen aktualnych. Mąż nie może znieść współwłasności bez podziału majątku wspólnego. Do chwili zniesienia wspólności ustawowej obowiązuje Państwa ustrój wspólności przymusowej i nie ma możliwości dokonywania żadnych rozporządzeń udziałem w tej współwłasności. Z chwilą zniesienia wspólności ustawowej jest możliwe zniesienie współwłasności. Pojawia się wówczas zagadnienie rozliczenia nakładów z majątków osobistych na majątek wspólny i osobisty. Spłata kredytu przez jednego z małżonków po zniesieniu wspólności ustawowej stanowić może nakład z majątku osobistego na majątek wspólny. Zgodnie bowiem z treścią art. 45 K.r.o.:

§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego.”

Podlegające zwrotowi wydatki i nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków stanowią wierzytelność wchodzącą w skład majątku wspólnego. Jeżeli wierzytelność ta zostanie doliczona do majątku wspólnego podlegającego podziałowi, to przy podziale tego majątku należy ją przyznać temu z małżonków, na którego majątek osobisty wydatki lub nakłady zostały poczynione. Przyjęcie, że zwrotu wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków dokonuje się w ramach przewidzianych w art. 45 wzajemnych rozliczeń między małżonkami, uzasadnia niezaliczenie wierzytelności z tytułu poczynienia wymienionych wydatków i nakładów do majątku wspólnego podlegającego podziałowi. W takim wypadku jedno z małżonków, na którego majątek osobisty zostały poczynione wydatki lub nakłady, powinno zostać zobowiązane do zapłaty na rzecz współmałżonka części ich wartości, odpowiadającej wielkości udziału współmałżonka w majątku wspólnym (patrz postanowienie SN z 13 marca 1981 r., III CRN 35/81, LexPolonica nr 303631, OSNCP 1981, nr 11, poz. 220).

Obecnie jest Pani współwłaścicielem większościowym i mąż nie może Pani zabraniać korzystania z nieruchomości. Przysługuje Pani szereg uprawnień wynikających z prerogatyw prawa własności.

Wygląda na to, że trudno będzie Państwu dojść w kwestiach majątkowych do porozumienia, stąd też jedynym rozwiązaniem jest przeprowadzenie sprawy o podział majątku wspólnego i zniesienie współwłasności. Wyjście ze współwłasności umożliwi Pani swobodne dysponowanie przedmiotem współwłasności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo pracy

prawo-mieszkaniowe.info

poduszki dekoracyjne Hampton

Szukamy prawnika »