Rozwód bez orzekania o winie a wspólnie mieszkanie własnościowe

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-12-29

Mój mąż składa pozew o rozwód bez orzekania o winie, na co wyrażam zgodę. Posiadamy wspólnie mieszkanie własnościowe. Chciałabym, żeby swoją część przepisał na mnie. Mąż jest gotów to zrobić. Zatem jakie byłyby koszty takiego rozwiązania? Czy lepiej przeprowadzić podział majątku, czy zawrzeć umowę darowizny?

Niestety sprawa jest dość trudna. Już kwestia przeniesienia udziału w majątku wspólnym rodzi pewne komplikacje. Po zmianie stanu prawnego, od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku. Według art. 1035 Kodeksu cywilnego (K.c.), jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych, a zatem art. 197-221 K.c. Oznacza to, że odesłanie do przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych ma w tych stosunkach zastosowanie tak jak poprzednio. Zmiana art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) miała zatem jedynie redakcyjny charakter, a przy rozstrzyganiu zagadnienia prawnego przedstawionego przez sąd okręgowy uwzględnione mogą być wypowiedzi na temat statusu majątku małżonków po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej, charakteru ich praw do tego majątku i dopuszczalności skierowania do niego egzekucji przez wierzyciela jednego z małżonków, sformułowane w nauce i orzecznictwie zarówno na gruncie starego, jak i nowego stanu prawnego.

W przepisach o wspólności majątkowej małżeńskiej i jej ustaniu ustawodawca przyjmuje, że status majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności ma być oceniany z odwołaniem się do zasad ustalonych dla majątku spadkowego, który do chwili jego podziału traktowany jest w szczególny sposób. Składa się nań kompleks różnego rodzaju praw tworzących odrębną masę majątkową, a spadkobiercom przysługuje, oprócz praw do poszczególnych składników majątku spadkowego, samodzielne prawo podmiotowe w postaci udziału w masie spadkowej, które może być przedmiotem obrotu prawnego (art. 1051 K.c.). Współspadkobierca jest ograniczony w dysponowaniu udziałami w przedmiotach należących do spadku i może nimi rozporządzać tylko za zgodą pozostałych spadkobierców, a w razie braku zgody któregoś z nich rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku (art. 1036 K.c.). W niektórych wypowiedziach podkreśla się, że ustawodawca traktuje wspólność spadku jako stan przejściowy, ale trzeba zauważyć i to, że ustawodawca nie nałożył zarazem na spadkobierców obowiązku przeprowadzenia działu spadku i nie wyznaczył jakiegoś konkretnego terminu, w którym miałoby do niego dojść, co przekształciłoby stosunki uznawane według tego poglądu za tymczasowe, w stosunki pewne. Status majątku małżonków w ustroju wspólności ustawowej jest determinowany postanowieniami art. 31-46 K.r.o. Wspólność majątkowa w czasie jej trwania ma charakter łączny (bezudziałowy). Po jej ustaniu udziały małżonków w majątku wspólnym są, co do zasady, określone jako równe, jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku, przy czym ocena ta powinna uwzględniać także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym (por. art. 43 § 1-3 K.r.o.). W sprawach o podział majątku wspólnego, podobnie jak w sprawach o dział spadku (art. 686 K.p.c.), sąd nie tylko dokonuje podziału składników majątku wspólnego, lecz także kompleksowo rozlicza wzajemne roszczenia małżonków, w tym w szczególności rozstrzyga o wydatkach, nakładach i innych świadczeniach na majątek wspólny i z tego majątku, które zostały poniesione przez małżonków (art. 45 K.r.o. w zw. z art. 567 § 1 K.p.c.). W wyniku dokonanych rozliczeń może się okazać, że mimo równych udziałów sam majątek nie zostanie podzielony między małżonkami w sposób ekwiwalentny albo też zostanie przyznany tylko jednemu z nich. W postępowaniu tym sąd ma również obowiązek orzec, czy rozporządzenie przez małżonka udziałem w przedmiocie należącym do majątku wspólnego bez zgody drugiego małżonka nie jest bezskuteczne ze względu na naruszenie uprawnień przysługujących temu małżonkowi na podstawie przepisów o podziale majątku wspólnego (art. 1036 w zw. z art. 46 K.r.o.). Z przedstawionej wyżej regulacji czasami wyprowadzany jest wniosek, że zbycie w drodze egzekucji części ułamkowej rzeczy, która wchodziła w skład majątku wspólnego, stwarza zagrożenie nie tylko dla prawidłowości samego podziału tego majątku, lecz także dla realizacji uprawnienia małżonków do domagania się ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, które w wyjątkowych wypadkach może doprowadzić nawet do całkowitego pozbawienia jednego z nich udziału w tym majątku. Dostrzeżenie tych zależności powoduje, że pierwsza grupa poglądów na temat dopuszczalności kierowania egzekucji długu jednego z małżonków do jego udziału w przedmiocie wchodzącym w skład masy majątkowej objętej wspólnością, zakłada tymczasowość w opisywaniu praw małżonków do składników tego majątku, trwającą do czasu dokonania ich podziału między małżonkami. Podział majątku wspólnego ma dawać pewność co do statusu tych przedmiotów i dopiero z chwilą jego przeprowadzenia możliwe ma być skierowanie przez wierzyciela jednego z małżonków egzekucji do tych składników majątku wspólnego, które w wyniku działu przypadły jego dłużnikowi.

W uchwale z dnia 28 lipca 1993 r., III CZP 95/93, Sąd Najwyższy stwierdził, że współwłasność w częściach ułamkowych powstała po ustaniu wspólności ustawowej ma zbliżony charakter do współwłasności majątku spadkowego w rozumieniu art. 1035 K.c., do której przepisy o współwłasności stosuje się tylko odpowiednio. Konieczność odpowiedniego, a nie integralnego stosowania przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych do przedmiotów majątkowych, które były objęte małżeńską wspólnością ustawową, wynika ze specyfiki tej wspólności, a reżim prawny przedmiotów, które były objęte wspólnością ustawową, określa także art. 1036 K.c. Cel wspólności ustawowej przemawia za udzieleniem małżonkowi nie mniejszej ochrony od przewidzianej dla spadkobiercy.

Przeniesienie udziału będzie traktowane jako czynność pod tytułem darmowym i podlegać będzie podatkowi w pełnej wysokości.

Wprawdzie póki jesteście Państwo małżeństwem, wszelkie przysporzenia majątkowe między Wami są zwolnione od podatku.

Należy jednak wskazać, że w orzecznictwie dominuje od lat pięćdziesiątych pogląd o dopuszczalności takich czynności prawnych. Jego aktualność została potwierdzona uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 1991 r., sygn. akt. III CZP 76/90 w tezie, że „w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej dopuszczalne jest rozporządzenie przez małżonka przedmiotem wchodzącym w skład majątku wspólnego na rzecz majątku odrębnego drugiego małżonka”. Podobne stanowisko zostało wyrażone w uchwale Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 grudnia 1991 r., sygn. akt. III CZP 133/91, zgodnie z którym „w obowiązującym stanie prawnym jest skuteczna zawarta w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej umowa, w której małżonek rozporządził na rzecz drugiego małżonka przedmiotem należącym do majątku wspólnego”.

Odnośnie zniesienia współwłasności nieruchomości należy wskazać, iż urzędy skarbowe twierdzą, iż przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w drodze zniesienia współwłasności jest nabyciem i jednocześnie zbyciem udziału w nieruchomości przez osobę, która otrzymała spłatę. W takim przypadku wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze zbycia udziału w nieruchomości dokonanej po pięciu latach od nabycia udziału w nieruchomości. Jeżeli jednak zniesienie współwłasności następuje w ciągu 5 lat od daty nabycia, to pojawia się obowiązek zapłaty podatku dochodowego od odpłatnego zbycia nieruchomości.

W mojej ocenie zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest podział majątku wspólnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Brak porozumienia w sprawie podziału majątku

Właśnie rozwiodłam się z mężem. Mamy wspólny kredyt hipoteczny na dom. Chciałabym przejąć ten kredyt, ale problem polega na braku porozumienia w sprawie podziału majątku. Niestety niedogadywanie się w kwestii spłaty spędza mi sen z powiek. Kredyt aktualnie na kwotę 350 tys. zł, wartość nieruchomości 300 tys. (kredyt we frankach). Mój były mąż mimo tego, że chcę przejąć cały, dług żąda jeszcze spłaty. Czy ma do tego prawo? Dodam, że część środków, jakie zainwestowane były w nieruchomość, pochodziły z darowizny rodziców męża, ale wszystko pochłonął kredyt, tzn. majątek jest na minusie. Czy mimo tego muszę coś spłacać byłemu mężowi?

Prawa do domu wybudowanego na działce małżonka przed ślubem

Dom, w którym mieszkam z małżonkiem i dzieckiem, został postawiony na gruncie, który mój mąż otrzymał w darowiźnie od swoich rodziców, zanim jeszcze byliśmy małżeństwem, i budowa domu również zaczęła się w tym okresie. Na pewnym etapie budowy wzięliśmy ślub i kredyt na dokończenie budowy domu. Wprowadziliśmy się 4 lata temu, a małżonek nadal mnie nie zameldował. Dlatego chciałabym się dowiedzieć, jakie mam prawa do tej nieruchomości w razie rozwodu i jak wyglądałby podział majątku. W jaki sposób mogę uregulować kwestie zameldowania?

Podział pieniędzy ze sprzedaży samochodu po rozwodzie

Mój mąż jest po rozwodzie. Jego była żona figuruje jako współwłaściciel auta. Jednak nie dokładała się do składek ubezpieczenia ani jego utrzymania. Teraz, przy sprzedaży pojazdu żąda połowy jego wartości. Zaznaczę, że roczna składka OC wynosi 1000 zł, a nie są razem już 3 lata. Czy faktycznie mąż ma jej wypłacić połowę kwoty? A co z kosztami, czy jest szansa je od niej wyegzekwować?

Prawo do garaży męża po rozwodzie

Jestem właścicielem domu i działki, które odziedziczyłem po rodzicach, zanim się ożeniłem. Po ślubie na działce wybudowałem garaże, które wynajmuję. Czy po rozwodzie żona ma prawo do garaży męża? Dodam, że żona od ślubu nie pracuje, wszystkie nakłady poniósł mąż.

Roszczenie o zwrot nakładów na nieruchomość męża

Jesteśmy z mężem 20 lat po ślubie. Przed ślubem mąż miał przepisany dom od cioci. Czy jako żona w razie rozwodu mam jakieś prawo do tego domu lub rościć o zwrot nakładów na nieruchomość męża? Dom był do całkowitego remontu, bo to właściwie była rudera. Rodzice męża mówią mi ciągle, że nie mam do niczego prawa, chociaż wyjeżdżałam za granicę i też łożyłam na ten dom. Niestety prawie wszystkie faktury mąż ma na siebie.

Rozwód a rozliczenie wydatków poczynionych na firmę męża

Mój mąż chce złożyć wniosek o rozwód. Pobraliśmy się w Polsce 10 lat temu, od tego czasu przebywamy w Irlandii. Po 3 latach małżeństwa mąż ze względów zdrowotnych musiał zrezygnować z wykonywanej pracy i założył własny biznes. Przez te pierwsze lata, kiedy mąż rozkręcał firmę, to ja byłam głównym żywicielem rodziny. Wszystkie pieniądze były inwestowane w kosztowny sprzęt do jego firmy. Mąż chce się rozwieść polubownie, ale ja nie zgadzam się na takie rozwiązanie, gdyż czuję się wykorzystana finansowo. Czy można dokonać podziału majątku w taki sposób, by mąż zabrał sprzęt, ale wypłacił mi różnicę? 

Czy żona ma prawo do domu kupionego po rozstaniu ale przed rozwodem?

W 1979 r. zawarłem związek małżeński. Rozwiedliśmy się w 2011 r. za porozumieniem stron. Chciałbym sprzedać nieruchomość (dom), który zakupiłem już po rozstaniu z żoną, ale jeszcze przed rozwodem. Żona nie miała żadnego wkładu finansowego w tę nieruchomość. Czy przy sprzedaży była żona może rościć sobie jakieś prawa do tej nieruchomości?

Zrzeczenia się udziału w samochodzie i wykreślenia żony jako współwłaścicielki

Jestem 3 lata po rozwodzie. W trakcie trwania małżeństwa, w 2008 r., sprzedałem swój tzw. kawalerski samochód osobowy za kwotę 18 500 zł i kupiłem wspólnie z żoną inny pojazd z 25 000 zł. Moja wówczas żona została dopisana do dowodu rejestracyjnego i korzystała z moich zniżek w OC. Po separacji w 2011 r. zabrałem auto i tylko ja je utrzymuję. Wspólny udział w zakupie nowszego auta wyniósł 24%, czyli po 12% na osobę, i tylko to stanowi część wspólną. Jak zmusić byłą żonę do zrzeczenia się udziału w samochodzie i wykreślenia jej jako współwłaścicielki?


Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »