Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód a rozliczenie wydatków poczynionych na firmę męża

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-02-16

Mój mąż chce złożyć wniosek o rozwód. Pobraliśmy się w Polsce 10 lat temu, od tego czasu przebywamy w Irlandii. Po 3 latach małżeństwa mąż ze względów zdrowotnych musiał zrezygnować z wykonywanej pracy i założył własny biznes. Przez te pierwsze lata, kiedy mąż rozkręcał firmę, to ja byłam głównym żywicielem rodziny. Wszystkie pieniądze były inwestowane w kosztowny sprzęt do jego firmy. Mąż chce się rozwieść polubownie, ale ja nie zgadzam się na takie rozwiązanie, gdyż czuję się wykorzystana finansowo. Czy można dokonać podziału majątku w taki sposób, by mąż zabrał sprzęt, ale wypłacił mi różnicę? 

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.). Zgodnie bowiem z treścią art. 45 K.r.o.:

„§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego.”

Można traktować, iż dokonała Pani nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty męża. Roszczenie o rozliczenie nakładów, wydatków i spłaconych długów powstaje w chwili dokonania nakładów, poniesienia wydatków czy spłacenia długów. Roszczenie takie nie wygasa, mimo że przestał istnieć przedmiot majątkowy, na który dokonano nakładów lub wydatków. Roszczenie staje się, co do zasady, wymagalne z chwilą dokonania podziału majątku wspólnego. Wniosek taki uzasadnia treść § 2 art. 45: „Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego...”.Nakłady i wydatki, o których mowa w art. 45, obejmują przysporzenia na rzecz jednej masy majątkowej dokonane z uszczerbkiem dla drugiej masy majątkowej. Nieistotne jest, jakie zdarzenie stanowiło źródło przysporzenia. Może to być czynność prawna, czynność faktyczna (np. połączenie rzeczy ruchomej należącej do jednego z majątków z nieruchomością należącą do drugiego majątku), czy jakiekolwiek inne zdarzenie prowadzące do przysporzenia. Dokonując rozliczeń nakładów, ich wartość ustala się na podstawie stanu z chwili ich dokonania i na podstawie cen z chwili orzekania. Jeśli chodzi o wydatki oraz spłacone długi, to, zgodnie z postanowieniem SN z 9 września 2009 r. (V CSK 39/2009, LexisNexis nr 2243265, OSN-ZD 2010, nr B, poz. 62, z aprobującą glosą A. Pyrzyńskiej, OSP 2010, nr 12, poz. 123, s. 883), w postępowaniu o podział majątku wspólnego, w tym także do rozliczeń dokonywanych na podstawie art. 45 K.r.o., nie znajduje zastosowania art. 3581 § 3 K.c. Stanowisko zostało podtrzymane w postanowieniu SN z 26 stycznia 2010 r. (II CSK 329/2010, Lexis.pl nr 2448664), w którym Sąd Najwyższy wykluczył stosowanie art. 3581 § 3 K.c. przy podziale majątku wspólnego, w skład którego wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Stanowisko to może budzić wątpliwości, gdy rozliczany jest dług jednego z małżonków spłacony z majątku wspólnego, a pomiędzy jego spłaceniem a dokonywaniem rozliczeń po ustaniu wspólności upłynął dłuższy czas i nastąpiła znaczna zmiana wartości pieniądza.

Jak najbardziej może Pani dochodzić zwrotu nakładów, a więc rozliczenia wydatków poczynionych na działalność męża.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Jak zabezpieczyć się przed sprzedażą połowy domu?

Brat jest od wielu lat rozwiedziony. Rozwód orzeczono z winy brata, płaci byłej żonie alimenty, mają dziecko, które jest już pełnoletnie...

Prawo do garaży męża po rozwodzie

Jestem właścicielem domu i działki, które odziedziczyłem po rodzicach, zanim się ożeniłem. Po ślubie na działce wybudowałem garaże, które...

Rozwód bez orzekania o winie a wspólnie mieszkanie własnościowe

Mój mąż składa pozew o rozwód bez orzekania o winie, na co wyrażam zgodę. Posiadamy wspólnie mieszkanie własnościowe. Chciałabym, żeby swoją...

Roszczenie o zwrot nakładów na nieruchomość męża

Jesteśmy z mężem 20 lat po ślubie. Przed ślubem mąż miał przepisany dom od cioci. Czy jako żona w razie rozwodu mam jakieś prawo do tego domu...

Czy żona ma prawo do domu kupionego po rozstaniu ale przed rozwodem?

W 1979 r. zawarłem związek małżeński. Rozwiedliśmy się w 2011 r. za porozumieniem stron. Chciałbym sprzedać nieruchomość (dom), który zakupiłem...

Mieszkanie wykupione z bonifikatą a podział majątku

Razem z mężem wykupiliśmy mieszkanie komunalne za 5% jego wartości. Teraz rozwodzimy się, mąż się wyprowadził, ale będzie żądał spłaty...

Prawo żony do mieszkania otrzymanego przed ślubem

W 2010 r. otrzymałem aktem notarialnym darowiznę w postaci mieszkania własnościowego w bloku, czyli przed ślubem. W 2012 r. się ożeniłem. Czy...

Sprawa o podział majątku - były mąż dewastuje majątek

Sprawa o podział majątku - były mąż dewastuje majątek

Jestem po rozwodzie, a obecnie od trzech lat trwa w sądzie sprawa o podział majątku, ponieważ były mąż zerwał ugodę. Wyszłam z domu...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »