Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwiązanie małżeństwa po zdradzie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2015-04-04 • Aktualizacja: 2022-04-18

Zostałam przyłapana przez męża na intymnym spotkaniu z innym mężczyzną. Mąż już od dawna mnie śledził, przeglądał mój telefon, logował się na moje profile. Teraz poniża mnie na każdym kroku, a zawsze był wyjątkowo nieczuły. Nie chce dać mi rozwodu. Wiem, że jestem winna, ale w środku czuję się jak ofiara. Czy jest jakieś wyjście z sytuacji? Jak mogę rozwiązać małżeństwo po zdradzie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie małżeństwa po zdradzie

Mąż nie zgadza się na rozwód mimo że żona go zdradziła

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z treści Pani pytania wynika, iż została Pani

przyłapana przez małżonka na intymnym spotkaniu z innym mężczyzną. Do tego czasu Pani małżonek „śledził” Pani poczynania, logując się pod numerem Pani telefonu, przeglądał Pani telefon. Z małżeństwa pochodzi dwoje dzieci (20 i 14 lat). Dla potrzeb niniejszej odpowiedzi przyjmuję, iż jest Pani zainteresowana uzyskaniem rozwodu z małżonkiem.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż rozwód jest możliwy, jeżeli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Ustawodawca w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wskazuje jednak na dwie przesłanki negatywne, które powodują, iż mimo wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu orzeczenie nie jest możliwe. Wyraźnie podkreślić należy, iż mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Z treści Pani pytania wynika, iż „gdzieś w głębi” z jednej strony czuje się Pani ofiarą, a z drugiej wyłącznie winną rozkładu pożycia, a to z kolei teoretycznie uniemożliwia Pani wystąpienia z pozwem o rozwód.

Wyraźnie podkreślić należy, iż przesłanka negatywna wymaga, by rozwodu żądał małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Wyraźnie podkreślić należy, że pojęcie winy nie ma definicji ustawowej nie tylko w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ale i w kodeksie cywilnym. Pojęcie to zostało natomiast wyjaśnione w doktrynie i orzecznictwie cywilistycznym. Wina rozkładu pożycia pozostaje w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, i to zarówno tych, które sformułowane są w prawie, jak i tych, dla których źródłem są tylko zasady współżycia społecznego. Chodzi tu zwłaszcza o naruszenie obowiązków: wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, lojalności i wierności, współdziałania dla dobra rodziny itd. (por. wyrok SN z dnia 21 września 1997 r., sygn. akt I CKN 646/97). Wskazać należy, iż w przypadku skutecznego orzeczenie rozwodu z wyłącznej Pani winy małżonek będzie mógł dochodzić alimentów od Pani, bez względu na to, czy znajdzie się w niedostatku, czy też nie. Zgodnie z art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku”.

Zobacz również: Pozew rozwodowy za porozumieniem stron

Czy mąż może żądać alimentów od żony?

W sytuacji winy obojga małżonków koniecznym będzie występowanie po stronie Pani małżonka niedostatku, jako przesłanki do żądania od Pani alimentów. Innymi słowy, jeżeli Pani małżonek chociaż w minimalnym stopniu przyczynił się do rozkładu pożycia małżeństwa i jest Pani w stanie to udowodnić, to nie widzę przeszkód w wystąpieniu z pozwem o rozwód z winy obojga małżonków. Zasadne jest zatem ustalenie, czy jest Pani w stanie udowodnić małżonkowi chociażby w minimalnym zakresie winę. Winą taką może być chociażby nadmierna i niezdrowa zazdrość, która doprowadziła np. do zdrady.

Wszystkie uzyskane przez małżonka dowody, choć naruszają Pani prawo do prywatności, które jest dobrem osobistym każdego człowieka, to jednak na kanwie orzecznictwa są dopuszczalne. Na korzyść Pani małżonka przemawia bowiem teza wyrażona przez Sąd Najwyższy w wyroku z 25.04.2003 r., w którym stwierdził, że „w procesie rozwodowym w zakresie wykazania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego służyć może także nagranie magnetofonowe rozmów prowadzonych przez strony, nawet jeżeli tych nagrań dokonano bez wiedzy jednej z nich i w okresie trwania małżonków w faktycznej separacji” (sygn. akt IV CKN 94/01, „Lex Polonica”, Nr 370634). Większość przedstawicieli doktryny stoi jednak na stanowisku, iż dowody z podsłuchów, otwartej korespondencji, wiadomości otrzymanych na portalach społecznościowych, poczcie elektronicznej, jeśli zostały uzyskane bez zgody zainteresowanego, nie powinny być dopuszczone w postępowaniu cywilnym.

Mając na uwadze powyższe, o tym, czy sąd dopuści dowód uzyskany z naruszenia Pani prawa do prywatności, zależy tylko i wyłącznie od czynnika ludzkiego, tj. sądu. W zależności od tego, jaki pogląd będzie przez sąd wykładany, takie będzie stanowisko.

Wyraźnie podkreślić należy jednak, że przypisanie Pani wyłącznej winy wymagałoby braku jakiegokolwiek przyczynienia się do rozkładu małżeństwa przez Pani małżonka. Przyczynieniem się może być przede wszystkim zbyt małe poświęcanie Pani czasu, uwagi, troski. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Jeżeli zatem w małżeństwie czuła się Pani samotna na skutek zachowania małżonka, należy wskazywać, iż małżonek także ponosi winę w rozkładzie pożycia, a to z kolei umożliwi Pani wystąpienie z pozwem o rozwód.

Nie ulega jednak wątpliwości, iż konieczne byłoby udowodnienie zachowania małżonka oraz braku troski i opieki nad Pani osobą.

Zobacz również: Rozwód z winy żony zdrada podział majątku

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »