Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwiązanie umowy z prywatną szkołą dziecka, czy potrzebna zgoda obojga rodziców?

Mamy dziecko w prywatnej szkole, obydwoje podpisaliśmy umowę na jego naukę w tej placówce. Obecnie się rozwodzimy. Czy jedno z rodziców może samodzielnie rozwiązać umowę ze szkołą, bez zgody drugiego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie umowy przez jednego z rodziców jest w mojej ocenie niedopuszczalne. Zgodnie z art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest uprawnione i obowiązane do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Sąd opiekuńczy zaś ma na względzie, iż zgodnie z art. 95 § 3 K.r.o. władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak wymaga tego dobro dziecka i interes społeczny. Poprzez dobro dziecka należy rozumieć zapewnienie dziecku wszystkich tych wartości, które są konieczne do jego prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego, normalnych warunków do prawidłowego rozwoju. Dobro dziecka wymaga, aby rozwijało się ono i kształciło w sposób odpowiedni do wieku i jego możliwości. Nie jest natomiast konieczne dla normalnego rozwoju dziecka, aby kształciło się w szkole prywatnej.

Rozstrzygając w trybie art. 97 § 2 K.r.o., sąd opiekuńczy ma obowiązek mieć na uwadze, że zgodnie z art. 95 § 3 K.r.o. – władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak wymaga tego dobro dziecka i interes społeczny. Poprzez dobro dziecka należy rozumieć zapewnienie dziecku wszystkich tych wartości, które są konieczne do jego prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego. Dobro dziecka zaś wymaga w szczególności, aby dziecko rozwijało się i kształciło w sposób odpowiedni do wieku i możliwości. Także treść art. 96 § 1 K.r.o. wskazuje, że rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Do istotnych spraw dziecka zatem niewątpliwie należą kwestie związane z jego edukacją i to nie tylko na poziomie kształcenia obowiązkowego, ale również wykraczającym poza ten zakres, w szczególności, gdy chodzi o rozwój zdolności i talentów, który może istotnie rzutować na przyszłość małoletniego.

Zmiana umowy, rozwiązanie umowy są czynnościami wymagającymi zgody obojga rodziców. Proszę skontaktować się ze szkołą i poinformować władze szkoły, że nie wyraża Pan zgody na rozwiązanie umowy. Dopiero prawomocne orzeczenie sądu dotyczące zakresu władzy rodzicielskiej mogłoby pozwolić na działanie w tej sferze samodzielnie jednemu z rodziców.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl