Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozstanie z konkubentem i wzajemne rozliczenia

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-06-05

Mieszkam z konkubentem i trójką naszych dzieci od 1998 r. w domu, który jest moją własnością. Konkubent w pewnym stopniu finansował budowę tego domu, jednak teraz jego wkład ogranicza się do zakupu opału na zimę. Od kilku lat to ja ponoszę wszelkie opłaty związane z utrzymaniem domu i remontami. Niestety już z tym człowiekiem nie potrafię żyć i chcę się z nim rozstać. Czy będę zobowiązana do zapłaty na jego rzecz jakiegoś odszkodowania, spłaty części jego wkładu w budowę domu? Dodam, że tylko ja płacę za szkołę dzieci i ich zajęcia pozalekcyjne czy wypoczynek wakacyjny. Konkubent jeździ moim starym samochodem, ja kupiłam sobie nowy.

Pani pytanie zmierza do ustalenia, czy będzie Pani zobligowana do płacenia konkubentowi odszkodowania, czy też zwrotu środków na budowę i utrzymanie domu. Macie Państwo trójkę dzieci.

Polskie prawo nie reguluje kwestii rozliczeń majątkowych, czy też stosunków majątkowych między konkubentami. Kwestie te regulują przepisy dotyczące stosunku prawnego, którego stroną (stronami) są konkubenci.

O ile w małżeństwie dominuje ustrój wspólności ustawowej i zasadą jest, że wspólność ustawowa powstaje z mocy samego prawa z chwilą zawarcia małżeństwa. O tyle w konkubinacie zasadą jest odpowiednie stosowanie przepisów o zniesieniu współwłasności.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego prezentowane są w tym zakresie różne stanowiska. Sąd Najwyższy w wielu przypadkach wydaje sprzeczne orzeczenia. I tak na przykład Sąd Najwyższy dopuszcza zarówno możliwość stosowania przepisów o zniesieniu współwłasności (np. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1986 r., sygn. akt. III CZP 79/85), jak i możliwość taką wyklucza (np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1997 r., sygn. akt. I CKU 155/97).

Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach wskazuje na dopuszczalność oparcia rozliczeń majątkowych konkubentów na przepisach o bezpodstawnym wzbogaceniu (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 1974 r., sygn. akt. III CRN 132/74), jak i na istnienie podstawy prawnej dla dokonania określonych przesunięć majątkowych w zakresie trwania konkubinatu wykluczającej możliwość sięgania do instytucji bezpodstawnego wzbogacenia (tak w uzasadnieniu uchwały z dnia 30 stycznia 1986 r., sygn. akt. III CZP 79/85).

W wyroku z dnia 16 maja 2000 r. (sygn. IV CKN 32/00) Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż do rozliczeń majątkowych pomiędzy osobami pozostającymi w trwałym związku faktycznym (konkubinacie) mogą mieć zastosowanie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Zatem de facto parter będzie mógł dochodzić od Pani zwrotu środków, jakie przeznaczył na budowę domu. Oczywiście zgodnie z regułami dowodowymi musi wykazać zarówno fakt poniesienia nakładów jak i ich wysokości. W tym celu musi przedstawić rachunki, faktury, jak też dowody z zeznań świadków na okoliczność poniesienia nakładów jak i ich wysokość.

Nie ma możliwości, aby była Pani zobowiązana do płacenia jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz konkubenta. Brak jest ku temu podstaw prawnych. Samochody, jeżeli zostały zakupione z Pani środków, stanowią Pani wyłączną własność. To już od Pani zależeć będzie, czy Pani dalej zezwoli na użytkowanie swojego samochodu.

Związki „konkubenckie” zostały potraktowane przez ustawodawcę po macoszemu. Brak jest jednolitej linii orzeczniczej jak też przepisów, które w sposób kompleksowy uregulowałyby sytuację majątkową osób pozostających w takich związkach.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Roszczenie o zniesienie współwłasności

Przed 5 laty wspólnie z konkubentem kupiliśmy mieszkanie na kredyt; mieliśmy solidarnie spłacać go w równych częściach. Jednak po pewnym czasie...

Wybranie części środków ze wspólnego konta

Z partnerem mamy wspólne konto, oboje pracujemy. Wybrałam z niego część pieniędzy. On chce zgłosić to na policję. Czy coś mi grozi?

Para w związku nieformalnym posiadająca dziecko

Żyję w związku nieformalnym, mamy dziecko. Mieszkamy w mieszkaniu partnerki. Przelewam jej w każdym miesiącu 3000 zł na życie, w tym...

Czy można wstąpić w stosunek najmu lokalu socjalnego?

Od kilkunastu lat pozostawałem w związku nieformalnym (konkubinacie). Moja partnerka niedawno zmarła, była ona jedyną najemczynią mieszkania socjalnego....

Byli partnerzy jako dłużnicy solidarni a ochrona majątku w nowym związku

Kilka lat temu zakupiłam z moim byłym partnerem mieszkanie, które zostało sfinansowane z kredytu hipotecznego. Oboje jesteśmy współwłaścicielami...

Zadłużone mieszkanie a odpowiedzialność konkubenta za długi

Mieszkam z konkubiną od trzech lat. To mieszkanie było wcześniej zadłużone, w tej chwili jest do zapłaty 18 tys. zł. Nie układa się nam, czy...

Konkubent zostawił nas z kredytem hipotecznym na mieszkanie

Jestem, a raczej byłam, w nieformalnym związku, mamy dwójkę dzieci w wieku szkolnym. Ojciec dzieci 5 lat temu wyjechał za granicę. Na początku...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »