Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Różnica w należnych i płaconych alimentach

• Autor: Michał Berliński

Sprawa dotyczy należnych i płaconych alimentów na dziecko. W trakcie rozwodu sąd okręgowy dokonał zabezpieczenia alimentów w lutym 2020 na kwotę 2000 zł na dziecko. Moja była żona złożyła zażalenie i w listopadzie 2020 sąd apelacyjny zmienił kwotę alimentów na 3000 zł na dziecko. Zawsze płaciłem alimenty w terminie. Teraz po 2 latach moja była żona wyegzekwowała ode mnie przez komornika różnicę w płaconych przeze mnie alimentach za okres luty–listopad 2020 wraz z odsetkami. Uważała, że powinienem był jej wyrównać alimenty za ten okres, gdzie płaciłem kwotę przyznaną początkowo przez sąd okręgowy. Nie wiem, czy miała podstawę prawną i czy mogę wystąpić ze skargą na czynności komornicze? Ona uważa, że była różnica w należnych (3000 zł) a płaconych (2000 zł) alimentach za tamten okres.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Różnica w należnych i płaconych alimentach

Postępowanie komornika prowadzącego egzekucję

Komornik prowadzi swoje postępowanie na podstawie wniosku wierzyciela oraz dołączonego do niego tytułu wykonawczego. Klauzula wykonalności to swego rodzaju postanowienie, które wydaje sąd celem przedłożenia wyroku lub innego orzeczenia właściwemu komornikowi. Komornik, otrzymując wniosek wraz ze wspomnianym tytułem, dokonuje wszczęcia postępowania egzekucyjnego, doręczając dłużnikowi przy pierwszej czynności odpis zawiadomienia o wszczęciu postępowania wraz z odpisem tytułu wykonawczego. Komornik w swoim postępowania dysponuje wpierw adresem wskazanym mu przez wierzyciela, a następnie adresami, które ustali w wyniku zapytań do różnych instytucji – np. Baza PESEL NET lub Biuro Ewidencji Ludności. Komornik zgodnie z treścią art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego nie jest uprawniony ani obowiązany do tego, aby badać obowiązek objęty tytułem wykonawczym. Komornik musi zbadać jedynie to, czy tytuł jest prawidłowo wydany, czyli w zasadzie kontrola formalna – tutaj jak najbardziej tytuł spełniał wymogi wszczęcia egzekucji – skarga nic Panu nie da w tej sytuacji.

Zobacz również: Płacenie alimentów

Postanowienie podwyższające alimenty

Odnośnie już samego obowiązku wyrównania alimentów należy wskazać, że tak – niestety miał Pan taki obowiązek.

Sytuacja wygląda następująco: była żona wystąpiła z pozwem o alimenty, sąd wydał w tej materii zabezpieczenie, a następnie ta pani złożyła zażalenie na to postanowienie i niestety sąd przyznał jej w tej materii rację. Postanowienie podwyższające alimenty weszło w miejsce tego pierwszego, który zasądzał alimenty na kwotę 2000 zł.

W mojej ocenie postępowanie drugiej strony było niestety prawidłowe. Postanowienie zmieniające z mocy samego prawa jest prawomocne i wchodzi do życia wraz z jego ogłoszeniem. Normuje ono stan prawny co do stanu przeszłego, który to uległ zmianie poprzez wydane postanowienie zmieniające. Sytuacja Pana nie jest wprost opisana w przepisach prawa. W przepisach szczegółowo omówiono sytuację odwrotną, tzn. taką, gdy całe świadczenie zostało spełnione, a Pan nie otrzymał od drugiej strony zwrotu. Uchylenie lub zmiana wyroku, któremu został nadany rygor natychmiastowej wykonalności i na podstawie którego zostało spełnione świadczenie, powoduje konieczność uchylenia niekorzystnych skutków tego wyroku, jakie nastąpiły w stosunku do pozwanego.

Nowa kwota należnych alimentów

Upoważnienie do wydania orzeczenia restytucyjnego przez sąd I instancji obejmuje również wypadki, w których ten sąd – rozpoznając ponownie sprawę na skutek uchylenia poprzedniego wyroku przez sąd II instancji – nie zmienia w dosłownym znaczeniu tego wyroku, lecz swym rozstrzygnięciem zmienia stan prawny orzeczony tym wyrokiem, powodując powstanie obowiązku zwrotu spełnionego, względnie wyegzekwowanego świadczenia (por. wyrok SW dla m.st. Warszawy z dnia 24 listopada 1967 r., sygn. akt III Cr 2477/67). Pozwany, jeżeli zmierza do uchylenia skutków spowodowanych rygorem natychmiastowej wykonalności, musi złożyć wniosek o zwrot dobrowolnie lub przymusowo spełnionego świadczenia albo przywrócenia poprzedniego stanu, który uległ zmianie wskutek wykonania wyroku. Bez wniosku pozwanego kwestie te nie mogą być przedmiotem rozważań sądu rozpatrującego sprawę, a pozwany może dochodzić swych roszczeń w oddzielnej sprawie. Tutaj w tej sytuacji druga strona mogła uzyskać na rzeczone orzeczenie klauzulę wykonalności, którą to, jak wynika z dołączonych dokumentów, uzyskała. Następnie, kierując sprawę do komornika, ograniczyła egzekucję do kwot wymagalnych, więc tylko do różnicy w należnościach. Zaległość zatem powstała z mocy prawa i niestety w sytuacji, gdy podjął Pan wiedzę o zmianie tego postanowienia, powinien Pan jak najszybciej uregulować powstałą zaległość i tylko w ten sposób uniknąłby Pan postępowania egzekucyjnego i konieczności regulowania kosztów postępowania.

Powstanie zaległości w długu

Z uwagi na fakt powstania rzeczywistej zaległości egzekucja była zasadna. Wierzyciel miał pełne prawo skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego i dysponował w tym zakresie odpowiednim postanowieniem, tj. postanowieniem wraz z klauzulą wykonalności. Postanowienie weszło w miejsce pierwotnego i było prawomocne, bowiem z tego, co Pan wskazuje, nie składał Pan od niego żadnej apelacji.

Spóźniasz się z alimentami, a była żona złożyła pismo do komornika? Czy spłata zaległych alimentów wstrzyma egzekucję komorniczą i kto ponosi koszty komornicze? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Michał Berliński

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczy i kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl