Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczenie nakładów przy podziale majątku

Czy pieniądze wpłacone do III filaru (polisa ubezpieczeniowa) jednego z małżonków są wliczane do majątku wspólnego i należny jest ich podział przy podziale majątku? Czy polisy założone dzieciom również wchodzą do podziału? Jeden z małżonków zlikwidował polisę III filaru i polisy dzieci, a pieniądze zabrał. Ubezpieczyciel odmówił mi udzielenia informacji ze względu na ochronę danych osobowych. Kilka lat temu podpisaliśmy rozdzielność majątkową, a później dalej prowadziliśmy wspólne gospodarstw domowe. Rok po intercyzie mąż wpłacił ok. 50 tys. zł do dewelopera na mieszkanie, była to połowa kwoty nieruchomości. Obecnie jesteśmy po rozwodzie. Czy mogę wystąpić do sądu o rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty – ponieważ przez rok nie mógł zaoszczędzić tyle pieniędzy (widocznie wcześniej miał wyższe dochody)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie nakładów przy podziale majątku

Czy środki zgromadzone na funduszu emerytalnym należą do majątku wspólnego?

Na podstawie art. 31 § 1 pkt 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku wspólnego należą środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Środki zgromadzone na takim fundusze pochodzą z dochodów małżonków, a więc racjonalnym jest, że należą do majątku wspólnego, są jednak lokowane na imiennym rachunku każdego z małżonków, z którego dochodów są gromadzone, a podziałowi podlegają dopiero w momencie ustania wspólności, stąd odmowa udostępnienia Pani tych danych inaczej niż na mocy żądania sądu.

Innymi słowy pieniądze ze zlikwidowanego funduszu wchodzą do majątku wspólnego, a zatem winna się Pani domagać ich rozliczenia, oczywiście do daty intercyzy.

Czy polisy na życie można zaliczyć jako majątek wspólny małżonków?

Co do polis ubezpieczeniowych, to co do zasady polisa na życie nie wchodzi w skład majątku wspólnego małżeńskiego i w związku z tym nie podlega podziałowi. Polisa ubezpieczenia na życie należy wyłącznie do osoby ubezpieczonej, ale uważam, że skoro Państwo razem finansowaliście te polisy i nie był to majątek osobisty męża (nie była to jego polisa), a polisa dziecka, na którą wpłacaliście pieniądze z majątku wspólnego i którą następnie tylko mąż spożytkował, to również jej wartość winna podlegać podziałowi. W mojej ocenie winna Pani zgłosić wniosek o zasadzenie na Pani rzecz równowartość połowy środków nań zgromadzonych.

Zakup mieszkania po podpisaniu intercyzy

Co do mieszkania – to oczywiście, że Pani może zgłosić taki wniosek, ale w postępowaniu działowym (bo rozumiem, że takie nie było przeprowadzone do tej pory) tyle, że będzie Pani musiała to udowodnić i zwrócić uwagę na fakt, że owo 50 tys. zł winno pochodzić z Pani majątku osobistego i choć część ze wspólnego (chyba jest szansa, skoro wpłata miała miejsce rok po podpisaniu intercyzy). Wskazuję bowiem na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2002 r., sygn. akt IV CKN 1108/00, w którym sąd stwierdził, iż nakłady z majątku odrębnego jednego małżonków na majątek odrębny drugiego podlegają rozliczeniu z majątku wspólnego tylko wówczas, gdy na przedmiot majątkowy stanowiący majątek odrębny jednego z małżonków dokonano nakładów zarówno z majątku wspólnego, jak i z majątku odrębnego małżonków.

W jakich sytuacjach sąd może rozliczyć majątek odrębny małżonków przy podziale majątku?

Także stanowisko Sądu Najwyższego zajęte w uchwale z dnia 16 grudnia 1980 r., sygn. akt III CZP 46/80 (OSNCP 1981, nr 11, poz. 206) wskazuje, że w postępowaniu o podział majątku wspólnego rozliczeniu podlegają również nakłady z majątku odrębnego małżonków na majątek odrębny jednego z nich. W uzasadnieniu tej uchwały dokonano jednak istotnego zastrzeżenia, które pozwala uznać, że stanowisko to jest uzasadnione jedynie w wyjątkowych sytuacjach, w których zachodzi potrzeba kompleksowego rozliczenia małżonków w jednym postępowaniu ze względu na przedmiot majątkowy, którego dotyczy to postępowanie, w szczególności zaś, gdy na rzecz stanowiącą majątek odrębny jednego z małżonków dokonano nakładów zarówno z majątku wspólnego, jak i z majątków odrębnych małżonków.

Ze stanowiskiem tym trzeba się zgodzić, gdyż art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stanowiący podstawę rozliczeń pomiędzy stronami, wskazuje wprost, że każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek odrębny; może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swego majątku odrębnego na majątek wspólny, przy czym zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl