Równe udziały w mieszkaniu przy podziale majątku

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2014-09-18

Przed ślubem mieszkałem w mieszkaniu, które otrzymałem od zakładu pracy. Po ślubie zamieniliśmy mieszkanie na większe i wykupiliśmy na korzystnych warunkach. Czy w związku z tym należą nam się równe udziały przy podziale majątku, czy moje udziały będą większe?

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Pana problemu stanowi art. 6801 § 1 Kodeksu cywilnego, w dalszej części zwanego ustawą. Zgodnie bowiem z jego treścią małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej.

§ 2. Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie powoduje ustania wspólności najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny. Sąd, stosując odpowiednio przepisy o ustanowieniu w wyroku rozdzielności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu.

Z przepisu wynika, że bez względu na stosunki majątkowe między małżonkami, jeżeli tylko stosunek najmu mieszkania dla ich rodziny powstał w czasie trwania małżeństwa, oboje są najemcami lokalu jako strony tego stosunku. Jeżeli małżonkowie przez umowę wyłączyli ustawową wspólność majątkową, do wspólności najmu lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności (art. 195-221).

Wspólność najmu lokalu pozostaje także po ustaniu ustawowej wspólności majątkowej. Tak więc o przynależności prawa najmu do obojga małżonków nie decyduje ogólna reguła z art. 31 § 2 K.r.o., lecz szczególne unormowanie zawarte w art. 6801 K.c. W razie obowiązywania między małżonkami rozdzielności majątkowej tylko prawo najmu jest przedmiotem swoistej wspólności łącznej małżonków, do której przepisy o wspólności majątkowej mają zastosowanie, ale nie wprost, lecz odpowiednio. Oznacza to, że w razie rozdzielności majątkowej małżeńska wspólność prawa najmu do lokalu jest wspólnością samoistną, ograniczoną tylko do tego prawa majątkowego.

W Pana sprawie był Pan wyłącznie uprawniony do ustanowienia odrębnej własności lokalu. Jednakże z jakiś względów żona stała się współnajemcą lokalu, a co za tym idzie uprawnioną do przekształcenia lokalu w odrębną własność. Stąd też staliście się Państwo współwłaścicielami nieruchomości, która weszła w skład majątku wspólnego. Udziały Państwa w lokalu są równe. Nie widzę podstaw do ustalenia nierównych udziałów. Jeżeli z nabyciem lokalu zakładowego wiązała się konieczność zapłaty określonej kwoty tytułem kaucji i kwota ta nie została zwrócona to może ona stanowić nakład z Pana majątku osobistego na majątek wspólny. Jest to jedyne rozliczenie jakie możemy zastosować w tym stanie faktycznym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Równe udziały w mieszkaniu przy podziale majątku


Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »