Roszczenia byłej żony wobec firmy męża

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-07-23

W trakcie trwania mojego małżeństwa z bratem założyłem spółkę cywilną. W umowie spółki jako wkład wniosłem samochód ciężarowy (który kupiłem jeszcze przed ślubem) i pracę własną. Po 15 latach rozwiodłem się z żoną. Spółka z bratem istnieje nadal. Firma się rozwinęła, zakupiła nieruchomości oraz maszyny. Ożeniłem się po raz drugi. Była żona założyła sprawę o podział majątku i domaga się majątku z zakładu. Czy przy podziale majątku sąd będzie brał pod uwagę wartość firmy – nieruchomości oraz środki ruchome (na pierwszej rozprawie pojednawczej sędzia stwierdził, że będzie musiał powołać rzeczoznawcę)? Czy tylko weźmie pod uwagę moje dochody z firmy uzyskane w latach małżeństwa z pierwszą żoną?

Opisana w pytaniu sytuacja ma miejsce niezwykle często. Zgodnie z treścią art 868 i 875 Kodeksu cywilnego w sprawie o podział majątku wspólnego małżeńskiego prawa małżonka pozostającego we współwłasności majątkowej ze wspólnikiem spółki cywilnej w sytuacji, gdy stroną spółki był tylko jeden z małżonków pozostający w takiej wspólności, nie obejmują składników majątkowych nabytych przez spółkę, lecz ograniczają się do tych praw majątkowych, które przysługują wspólnikowi w czasie trwania spółki jako wynik zarządzania majątkiem spółki, tj. do zysków i podziału majątku spółki, który nastąpić może wyłącznie po rozwiązaniu umowy spółki.

 

SN w uchwale z dnia 15 września 2004 r., sygn. akt III CZP 46/04, uznał, że „wierzytelność z tytułu pokrycia wkładu jednego z małżonków w spółce cywilnej ze środków należących do majątku wspólnego małżonków podlega rozliczeniu na podstawie art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Bowiem w zamian za wkład wspólnik otrzymuje uprawnienie spółkowe w spółce cywilnej, które przysługuje już tylko jemu. Wkład z majątku wspólnego małżonków wchodzi w skład majątku wspólnego wspólników cywilnych, ale wspólnikiem jest tylko jedno z nich”.

 

W 2008 roku SN wydał podobny wyrok, ale odmiennie dokonał wyliczenia należności dla drugiego małżonka. Uznał, że w takiej sytuacji przyjmuje się dla celów rozliczenia fikcję że do rozwiązania spółki dochodzi w dniu ustania wspólności majątkowej małżeńskiej i roszczenie o zwrot wkładu będzie odnosiło się do wartości udziału kapitałowego wspólnika w dniu tak ustalonego rozwiązania umowy spółki

Jeśli wartość udziału kapitałowego będzie niższa od wartości wniesionego wkładu małżonek nie będzie mógł co do zasady skutecznie dochodzić wyrównania. Jeżeli natomiast bilans spółki był ujemny, małżonek nie będzie miał żadnego roszczenia.

 

W przypadku wzrostu wartości spółki małżonek wspólnika będzie uprawniony do udziału w zysku i w przypadku wzrostu wartości przypadającego na niego udziału kapitałowego dochodzić będzie mógł wypłacenia jego wartości.

 

Do majątku wspólnego należy więc również przyrost wartości spółki osobowej, której wspólnikiem jest tylko jeden z małżonków, gdy wkład do tej spółki został wniesiony z majątku wspólnego małżonków.


„Prawa małżonka pozostającego we współwłasności majątkowej ze wspólnikiem spółki cywilnej w sytuacji, gdy stroną spółki był tylko jeden z małżonków pozostający w takiej wspólności, nie obejmują składników majątkowych nabywanych przez spółkę” (wyrok sądu apelacyjnego, sygn. akt I ACa 941/99).

 

Wkład do spółki był z Pana majątku odrębnego, więc żona nie ma prawa żądać jego rozliczenia. Według mnie sąd nie powinien brać pod uwagę takich żądań. Zapewne będzie musiał powołać rzeczoznawcę, aby ten choć określił wkład, bo sąd nie może sam takich obliczeń dokonywać, ale proszę podnieść, iż wkład nie pochodził z majątku wspólnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »