Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przymusowe egzekwowanie alimentów na dziecko

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-02-04

Rozwiodłam się z mężem 5 lat temu za porozumieniem stron. Mamy dziecko (12 lat), sąd zasądził na nie alimenty w wysokości 800 złotych. Jednak w ciągu tych 5 lat ani razu alimenty nie wpłynęły. Pracuję w Anglii, były małżonek również. Dziecko jest w Polsce, opiekuje się nim moja mamą – takie rozwiązanie był konieczne, skoro to ja muszę nas utrzymać. Były mąż zostawił nas bez żadnych środków do życia. Proszę mi doradzić, gdzie pójść i co zrobić, żeby były mąż zaczął wreszcie płacić na dziecko.

Zatem stan faktyczny jest taki, że Pani były mąż został zobowiązany wyrokiem sądu do płacenia alimentów na dziecko w kwocie 800 zł. Obowiązku tego nie dopełnia, a więc będzie trzeba podjąć kroki w celu przymusowego wyegzekwowania należności alimentacyjnych na dziecko.

Należy zaznaczyć, iż do wszczęcia egzekucji alimentów niezbędne jest złożenie wniosku u komornika. Wierzyciel, kierując wniosek o wszczęcie egzekucji nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji ani majątku dłużnika, z którego egzekucja ma być prowadzona. To komornik powinien przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania.

W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy komornik z urzędu składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Do wniosku do komornika należy załączyć oryginał tytułu wykonawczego. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Wyrokowi zasądzającemu alimenty sąd z urzędu nadaje klauzulę wykonalności. Tytuł wykonawczy doręcza się wówczas wierzycielowi z urzędu.

Taki stan rzeczy oznacza, że orzeczenie sądu jest wykonalne natychmiast, bez konieczności oczekiwania na jego uprawomocnienie się i to bez względu na to, czy zobowiązany wniósł apelację czy nie.

Wszczęcie egzekucji następuje na wniosek wierzyciela. Jeżeli miejsce zamieszkania dłużnika nie jest znane, do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć wniosek o ustanowienie dla dłużnika kuratora. Pani wie, gdzie mieszka dłużnik, dlatego należy podać adres zagraniczny.

Wniosek o egzekucję alimentów można złożyć również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela, czyli Pani dziecka.

Wierzyciel, kierując wniosek o wszczęcie egzekucji nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji ani majątku dłużnika, z którego egzekucja ma być prowadzona. W takim wypadku uważa się, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.

To komornik ma obowiązek przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeżeli te czynności nie przyniosą rezultatów, komornik może wystąpić z wnioskiem do Policji o przeprowadzenie czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika.

Dochodzenie w celu ustalenia dochodów dłużnika i jego majątku powinno być przeprowadzone okresowo w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy. Gdy w jego wyniku nie zostaną ustalone dochody dłużnika ani jego majątek, komornik składa wniosek do sądu o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.

W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy komornik z urzędu składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Należy zaznaczyć, iż bezskuteczność egzekucji alimentacyjnych nie stanowi podstawy umorzenia postępowania.

Należy zaznaczyć, że jeżeli egzekucja świadczeń alimentacyjnych nie dała pozytywnego wyniku na skutek złośliwego uchylania się przez dłużnika od wykonania obowiązku alimentacyjnego, komornik zawiadomi o tym wierzyciela i pouczy go, że przysługuje mu prawo skierowania wniosku do prokuratora o pociągnięcie dłużnika do odpowiedzialności karnej za złośliwe uchylanie się od alimentacji.

Z powyższego wynika, iż uporczywe uchylanie się od alimentacji, jest w Polsce przestępstwem ściganym z urzędu.

Na podstawie powyższego należy zaznaczyć, iż nawet gdy Pani były mąż przebywa poza granicami kraju, a pozostawił w kraju określony majątek, to egzekucja z tego majątku może być przeprowadzona mimo jego nieobecność.

Jeżeli jednak wie Pani, że Pani były mąż nie pozostawił majątku w Polsce, z którego komornik mógłby się zaspokoić, to konieczne będą bardziej skomplikowane działania.

Jeżeli osoba jest zobowiązana do alimentacji i przebywa (pracuje) za granicą, wówczas można oprzeć swoją drogę postępowania w celu wyegzekwowania alimentów na podstawie Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. To rozporządzenie wiąże wszystkie państwa Unii Europejskiej, z wyjątkiem Danii.

Rozporządzenie weszło w życie 18 czerwca 2011 roku. W związku z tym, że posiada Pani wyrok, można ubiegać się o jego egzekucję w tym kraju, w którym przebywa osoba zobowiązana do alimentacji. Jeżeli nie zna Pani jego adresu zamieszkania, może wystarczyć jedynie adres wykonywania pracy.

Jeżeli nie jest Pani w stanie samodzielnie zainicjować procedury w innym kraju o wyegzekwowanie alimentów, to proponuję udać się do sądu okręgowego (wydział cywilny) o pomoc prawną. Istnieje możliwość za pośrednictwem sądu polskiego, aby ten skierował odpowiednie dokumenty (wniosek o wyegzekwowanie alimentów, odpis wyroku zasądzającego alimenty) do sądu państwa unijnego. Takie dokumenty muszą być przetłumaczone (w tym przypadku na język angielski) przez biegłego.

Ponadto można starać się o zwolnienie z kosztów sądowych – jeżeli nie będzie Pani ich mogła ponieść bez uszczerbku niezbędnego dla utrzymania siebie lub swojej rodziny i o to warto wnosić, gdyż to postępowanie może okazać się kosztowne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Alimenty na dzieci konkubenta

Żyję w związku z konkubentem, który rozwodzi się. Sędzia do kolejnej rozprawy, aby wyznaczyć kwotę alimentów na dzieci, zażyczył sobie...

Alimenty dla dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Proszę o podanie konkretnego orzecznictwa w sprawie wstrzymania bądź anulowania obowiązku alimentacyjnego względem nieletniego dziecka będącego na...

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego na dorosłe dziecko

Jestem na emeryturze. Moja córka ma 24 lata, ukończyła szkołę zawodową w zawodzie fryzjera, potem podjęła dwuletnią szkołę dokształcającą...

Córka byłej żony i obowiązek płacenia alimentów

Rozwiodłem się z żoną, która ma dziecko z poprzedniego związku, a które przysposobiłem. Po rozwodzie uznaliśmy, że nie będę płacić na...

Czy możliwe jest zakończenie alimentacji?

Jestem kilka lat po rozwodzie. Płacę alimenty na syna, który ma 26 lat i skończył jedne studia, a zaczął drugie. Czy możliwe jest zakończenie...

Uchylanie się od alimentów

Mój ojciec ma zasadzone alimenty w kwocie 450 złotych, które płaci, jak mu się podoba. A właściwie skutecznie się uchyla od ich płacenia....

Podział zajęcia alimentacyjnego

Jestem dłużnikiem funduszu alimentacyjnego oraz posiadam od niedawna nowe alimenty egzekwowane przez komornika. Problem w tym, że komornik wypłaca...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »