Kategoria: Alimenty

Przedawnienie roszczeń o alimenty

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-08-08

Mam 24 lata. W 2000 r. ojciec miał zasądzone alimenty, które były wypłacane z funduszu alimentacyjnego do końca kwietnia 2005 r. Później nie płacił nic. Jestem na utrzymaniu mamy. Czy mogę ubiegać się o alimenty od ojca i za jaki okres wstecz?

Rozumiem, że dysponuje Pani wyrokiem zasądzającym alimenty na Pani rzecz. Taki wyrok nie traci mocy. Jednak roszczenie może ulec przedawnieniu.

Zgodnie z regułą określoną w art. 125 Kodeksu cywilnego (K.c.): „§ 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Aby roszczenie majątkowe nie uległo przedawnieniu musi nastąpić przed jego upływem przerwa biegu przedawnienia. Bieg przedawnienia roszczenia majątkowego ulega przerwaniu przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia

Jeśli nie była prowadzona egzekucja, roszczenie starsze niż 3 lata uległo przedawnieniu. Ale za ostatnie 3 lata może Pani dochodzić roszczeń przed komornikiem.

Może Pani dochodzić roszczenia i starszego, z całego okresu 2005-2016 – ale tata może w sądzie żądać pozbawienia wykonalności wyroku za okres starszy niż 3 lata i niestety wygra w tym zakresie.

Proszę uzyskać w sądzie tytuł egzekucyjny (klauzulę wykonalności) i złożyć wniosek do komornika.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »