Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prywatna korespondencja jako dowód na sprawie rozwodowej

Autor: Katarzyna Bereda

Złożyłem wniosek rozwodowy w sądzie rodzinnym. Kilka dni temu otrzymałem z kancelarii adwokackiej odpowiedź na mój wniosek. Żona przychyla się do wniosku o rozwiązanie małżeństwa, ale z wyłącznej mojej winy. Do wniosku są załączone jako dowód zdjęcia mojej prywatnej korespondencji z osobą, z którą utrzymywałem bliższe relacje. Z ich treści można wywnioskować, że byliśmy sobie bardzo bliscy. Nie wiem, w jaki sposób żona weszła w posiadanie tej korespondencji. Mogła skopiować ją z mojego telefonu. Czy to jest legalne i może stanowić dowód w sprawie rozwodowej? Czy przeczenie o mojej winie w związku ze „zdradą” będzie skutkowało przyznaniem żonie alimentów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prywatna korespondencja jako dowód na sprawie rozwodowej

Dowód w sprawie o rozwód

Tak, niniejsza korespondencja może stanowić dowód w sprawie. Jeżeli doszło z Pana strony do zdrady i żona to wykazała, to może zostać Pan uznany wyłącznie winnym rozpadu związku małżeńskiego, a co za tym idzie, żona w takim przypadku będzie mogła domagać się zasądzenia alimentów na jej rzecz.

Trzeba mieć bowiem na uwadze treść art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„§ 1. Orzekając rozwód, sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”.

Wina w sprawach rozwodowych

Przepis § 1 posługuje się pojęciem winy. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie definiuje pojęcia winy. Odwołuje się on w tym zakresie do Kodeksu cywilnego, a ściślej, do przepisów tego Kodeksu dotyczących zobowiązań. Zgodnie z orzecznictwem (wyrok SA w Katowicach z 12.3.2010 r., sygn. akt I ACa 35/10), orzekając w przedmiocie winy, sąd powinien ustalić, czy występuje sprzeczność zachowania się albo postępowania małżonka z normami prawnymi lub zasadami współżycia, określającymi obowiązki małżonków, a sprzeczności tej towarzyszy umyślność lub niedbalstwo tegoż małżonka.

Ponadto między takim zachowaniem się lub postępowaniem małżonka a powstałym rozkładem pożycia małżeńskiego musi istnieć związek przyczynowy. Nie każde naruszenie obowiązków małżeńskich stanowić będzie o winie danego małżonka, lecz tylko te, które miało wpływ na spowodowanie (bądź utrwalenie) rozkładu pożycia małżeńskiego.

Zdrada małżeńska i dowody na nią

A. S. Tokarz zwraca uwagę (Zdrada małżeńska. Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych, PS 2011, Nr 4, s. 102–117, teza 1), iż: „prawo do małżeństwa (związku partnerskiego), jak i prawo do życia w takim związku i trwania w nim, prawo do założenia i posiadania rodziny, posiadania potomstwa (dzieci) należą do katalogu dóbr osobistych każdego człowieka”. Niewątpliwie (A. S. Tokarz, Zdrada małżeńska, teza 2): „w typowym związku przez akt małżeństwa rodzi się ważne dobro osobiste, jakim jest prawo do życia w stworzonym z udziałem dwojga osób związku, prawo do jego utrzymywania i pielęgnowania”. Natomiast (A. S. Tokarz, Zdrada małżeńska, teza 3): „zawiązanie jakiegokolwiek nowego związku emocjonalnego w trakcie małżeństwa jest zwykle wyłączone i niepożądane, jak i moralnie naganne. Zachowanie takie może być również uznane za bezprawne, w szczególności jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”.

Jak zostało powyżej wskazane, zdrada małżeńska stanowi przesłankę do orzeczenia rozwodu z orzeczeniem o winie drugiego małżonka. Niniejsze trzeba jednak w sposób należyty udowodnić. Ważne jest także w Pana przypadku, żeby wykazać, iż np. nie doszło do zdrady, a są to jedynie SMS-y lub może Pan próbować wykazać, iż Państwa związek rozpadł się już przed zdradą – np. z winy żony poprzez jej zachowanie. Jest wiele możliwości walki w sprawie. Jeżeli sąd orzeknie Pana winę, to żonie może przysługiwać roszczenie alimentacyjne.

Alimenty na małżonka po rozwodzie

Zgodnie bowiem z opinią orzecznictwa „celem, jakiemu ma służyć uprzywilejowane roszczenie alimentacyjne małżonka niewinnego przewidziane w art. 60 § 2 KRO w stosunku do rozwiedzionego współmałżonka uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, jest zapobieżenie sytuacji, w której rozwód miałby spowodować pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej małżonka niewinnego w porównaniu do sytuacji, w której znajdowałby się w prawidłowo funkcjonującym małżeństwie” (SA w Poznaniu z 9.9.2009 r., sygn. akt I ACa 565/09).

Zgodnie z treścią art. 60 Kodeksu rodzinnego:

„§ 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku”.

Mając na uwadze § 2 powyższego przepisu, jeżeli rozwód pociąga za sobą pogorszenie sytuacji materialnej żony, sąd na jej wniosek orzeknie o alimentach. Zgodnie bowiem z wyrokiem SN z 7.5.1998 r. (sygn. akt III CKN 186/98): „przesłanką rozszerzonego obowiązku alimentacyjnego małżonka ponoszącego wyłączną winę rozkładu pożycia jest ustalenie, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, niemające jednak cech niedostatku. Ocena, czy nastąpiło takie pogorszenie, zależy od porównania sytuacji, w jakiej niewinny małżonek znalazł się wskutek orzeczenia rozwodu, z sytuacją, w jakiej znajdowałby się, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo”.

Z uwagi na powyższe proponuję porozumieć się z żoną w przedmiocie polubownego zakończenia małżeństwa – bez orzekania o winie i zaproponowania z Pana strony np. wyższego obowiązku alimentacyjnego na dzieci. Jeżeli polubownie zakończenie sporu nie wchodzi w grę, powinien Pan pomyśleć nad stanowiskiem w sprawie i wskazać, iż np. małżeństwo rozpadło się dużo wcześniej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl