Kategoria: Dzieci

Problem z byłym chłopakiem, ojcem dziecka

Marek Gola • Opublikowane: 2016-12-27

Wyjechałam do pracy za granicę, zabrałam ze sobą dziecko. Mój były chłopak nie wyraża na to zgody, mimo że do tej pory nie interesował się dzieckiem. Co o tym myśleć? Jak rozwiązać ten problem?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io.

W chwili obecnej w pierwszej kolejności zasadne jest ustalenie, czy ojciec dziecka ma pełną czy też ograniczoną władzę rodzicielską. Jeżeli ojciec dziecka ma pełną władzę rodzicielską, wówczas Pani oraz ojciec dziecka macie takie same prawa względem niego. W mojej ocenie miejsce pobytu dziecka należy do istotnych spraw dziecka. Jako, iż ustawodawca wskazuje, iż o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, to jednak w przypadku braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Jak podnosi się w literaturze przedmiotu, „przepis ten wiąże się z treścią art. 93 § 1, z którego wynika, że zasada przynależności władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom nie oznacza wspólnego jej przysługiwania, tj. aby akty wykonywania tej władzy rodzice mogli podejmować tylko razem. Art. 97 § 1 wyjaśnia, że w zasadzie każde z rodziców władzę rodzicielską wykonuje osobno. Ważny wyjątek od tej zasady, co należy podkreślić, wynika z § 2 stanowiącego, że o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie” [M. Sychowicz i in. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006].

Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami, może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia oświadczeń woli, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami.

W chwili obecnej nie powinna Pani występować do sądu o wyrażenie zgody na wyjazd, bowiem ten już nastąpił. Powinna Pani oczekiwać ruchu ze strony ojca dziecka. Jeżeli ojciec dziecka będzie zainteresowany, wówczas taki wniosek do sądu skieruje. W chwili obecnej osobiście uważam, że powinna Pani skupić się na zebraniu dokumentacji i dowodów, które potwierdzą należyte warunki mieszkaniowe, jak też warunki do rozwoju dziecka. Innymi słowy należy sobie zadać pytania, czy najmuje Pani mieszkanie legalnie, czy posiada Pani na to umowę, czy pracuje Pani legalnie, w jakiej wysokości otrzymuje Pani wynagrodzenie, czy zamieszkuje Pani sama, a jeżeli nie to z kim, z kim zostaje dziecko w czasie kiedy jest Pani w pracy. Na te oraz inne pytania musi Pani sobie odpowiedzieć. Jeżeli odpowiedzi na te pytania są dla Pani korzystne i uwzględniające także dobro dziecka, wówczas dopiero może Pani wystąpić o zgodę na wyjazd dziecka. Osobiście odradzam wystąpienie z takim wnioskiem w sytuacji barku odpowiedniej dokumentacji. Dobrze byłoby zapisać dziecko do żłobka lub przedszkola bądź też legalnie wynająć dziecku opiekunkę.

Dobrze byłoby także gdyby dysponowała Pani świadkami na poparcie warunków mieszkaniowych, reakcji dziecka na nowe otoczenie, aklimatyzacji dziecka poza granicami kraju.

Powyższe dowody, tj. dokumenty i świadkowie, będą Pani potrzebni nie tylko w sytuacji walki o wyraźnie zgody na wyjazd, gdyby sama Pani zechciała wystąpić z taką inicjatywą, ale także w razie konieczności obrony stanu faktycznego dotychczasowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »