Kategoria: Alimenty

Prawo do alimentów dla rozwiedzionego małżonka

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-05-18

Mąż występuje o rozwód z orzeczeniem własnej całkowitej winy (ma romans). Proponuje mi alimenty i chce, abym podpisała oświadczenie o ich wysokości. Czy mam prawo wystąpić o odszkodowanie za utratę pracy? Zajmowałam się trzy lata ciężko chorującym teściem i musiałam zrezygnować z części etatu. Pracodawca mnie zwolnił, gdyż za mało godzin pracowałam. Teraz mam problem z zatrudnieniem. Byliśmy małżeństwem przez 30 lat, mąż zarabiał, ja zajmowałam się dziećmi i domem. Dzieci są dorosłe, ja jestem po pięćdziesiątce. Od kilku lat się dokształcam. Miałam za miesiąc podejść do ostatniego egzaminu, ale okazało się, że mam depresję i nie dam rady się przygotować. Ten egzamin znacznie zwiększyłby moje szanse uzyskania pracy. Czy mogę więc ubiegać się o odszkodowanie od męża?

Jedyną formą obciążenia finansowego, które sąd może nałożyć na Pani małżonka po rozwodzie, są alimenty. Polskie prawo nie przewiduje innej formy odszkodowania w związku małżeńskim np. za utraconą możliwość kształcenia się, czy też utratę pracy.

Prawo do alimentów dla rozwiedzionego małżonka reguluje art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.):

„§ 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

§ 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni”.

Z treści art. 60 wynika, że prawodawca przewiduje dwa rodzaje świadczeń alimentacyjnych:

Pierwsze z nich to tzw. alimenty zwykłe (art. 60 § 1). Sąd może zasadzić alimenty zwykłe w przypadku, gdy rozwiedziony małżonek – który nie był uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego – pozostaje w tzw. stanie niedostatku. Z pozwem o alimenty z art. 60 § 1 może więc wystąpić małżonek, który był niewinny rozkładu pożycia, a także ten, w stosunku co do którego sąd orzekł rozwód w winy obojga małżonków lub orzekł rozwód bez orzekania o winie.

Przesłanką do orzeczenia alimentów jest, jak wspomniałam, stan niedostatku. Chodzi o niemożność zaspokojenia własnymi siłami swoich usprawiedliwionych potrzeb w zakresie zamieszkania, wyżywienia i ubrania. Nie oznacza to, że małżonek nie może mieć żadnych dochodów. Alimentów można żądać w zakresie usprawiedliwionych (codziennych, podstawowych) potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych zobowiązanego.

Drugi rodzaj świadczeń – alimenty kwalifikowane (art. 60 § 2) – to takie, do których płacenia może zostać zobowiązany małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego celem wyrównania stopy życiowej niewinnego małżonka, którego poziom życia uległ obniżeniu w związku z rozwodem. O te alimenty może Pani wnieść pozew, jeżeli sąd orzeknie rozwód jedynie z winy Pani męża.

Jak wynika z powyższego, prawo do alimentów i ich zakres będzie zależał od określenia przez sąd winnego rozkładu pożycia małżeńskiego oraz Pani stanu majątkowego.

Na koniec dodam jeszcze, że w nauce prawa i w orzecznictwie wskazuje się na zachowania zawinione rozkładu pożycia, takie jak:

  • opuszczenie małżonka;
  • agresja psychiczna, fizyczna – jest niedopuszczalna także wówczas, gdy jest odpowiedzią na zawinione zachowanie drugiego małżonka (np. zdrada);
  • zdrada małżeńska – każde zachowanie, które stwarza pozory cudzołóstwa,
  • przekraczające granice przyjętej przyzwoitości i obyczajowości;
  • nieuzasadniona odmowa współżycia płciowego;
  • odmowa pomocy;
  • nieprzyczynianie się do utrzymania rodziny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »