Prawo do garaży męża po rozwodzie

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-12-25

Jestem właścicielem domu i działki, które odziedziczyłem po rodzicach, zanim się ożeniłem. Po ślubie na działce wybudowałem garaże, które wynajmuję. Czy po rozwodzie żona ma prawo do garaży męża? Dodam, że żona od ślubu nie pracuje, wszystkie nakłady poniósł mąż.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jest Pan właścicielem nieruchomości wchodzącej w skład majątku osobistego. O tym, jakie przedmioty majątkowe wchodzą w skład majątku wspólnego, mówi wprost przepis ustawy, tj. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie bowiem z treścią art. 31:

„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

  4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121)”.

Zgodnie z powyższym z chwilą zawarcia małżeństwa powstał między Państwem ustrój wspólności ustawowej. Zawarcie małżeństwa wyznacza więc ramy czasowe powstania ustroju wspólności ustawowej. W skład majątku wspólnego wchodzi pobrane wynagrodzenie za pracę i inne dochody uzyskiwane w trakcie trwania wspólności ustawowej, w tym także dochody z majątku osobistego.

Dom, nasadzenia stanowią więc składnik majątku wspólnego. W polskim prawie nie istnieją nieruchomości budynkowe, stąd też ta teza stanowi jedynie skrót myślowy. Dom jest częścią składową nieruchomości, na której został wybudowany. Stanowi de facto Pana własność. Nie oznacza to, iż żonie nie będą przysługiwać żadne prawa. Otóż żona może dochodzić rozliczenia nakładów na powstanie domu i innych zabudowań. Podstawę prawną takich rozliczeń stanowi art. 45:

„§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

Żona może dochodzić zwrotu połowy wartości nakładów na nieruchomość, na której stoi dom czy garaże. Do tego celu konieczne jest powołanie biegłego z zakresu wyceny nieruchomości celem ustalenia wartości dokonanych nakładów. To że środki na budowę domu pochodziły z Pana zarobków jest obojętne w świetle powyższych wywodów. Jak wspominałem, pobrane wynagrodzenie za pracę wchodzi w skład majątku wspólnego.

Nie wskazał Pan co żona robiła w trakcie przerwy w pracy? Czy zajmowała się dziećmi? Oczywiście powyższe ma znaczenie dla ustalenia, czy w sprawie może dojść do rozliczenia nakładów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »