Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Powództwo o zadośćuczynienie przeciwko ojcowi za brak wsparcia w okresie dzieciństwa

Jestem dorosłą osobą. Mój ojciec nie jest moim ojcem biologicznym, ale wiem, kto nim jest. Czy mogę złożyć powództwo o zadośćuczynienie przeciwko ojcowi biologicznemu za brak wsparcia w okresie mojego dzieciństwa i podczas studiów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pana oczekiwania względem ojca biologicznego – o ile jego ojcostwo potwierdzają akta stanu cywilnego – tzn. figuruje on jako ojciec w Pana akcie urodzenia – mogą wynikać co do zasady ze zobowiązań:

A) alimentacyjnych,

B) prawa spadkowego.

Ad. A)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w tej materii stanowi:

„DZIAŁ III

Obowiązek alimentacyjny

Art. 128. [Treść obowiązku alimentacyjnego]

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Art. 129. [Kolejność]

§ 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.

§ 2. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

Art. 130. [Pierwszeństwo obowiązku alimentacyjnego małżonka]

Obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka.

Art. 133. [Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka]

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.”

Proszę zwrócić uwagę na treść art. 133 K.r.io. – miał Pan wszelkie prawa jako osoba niepełnoletnia, czy nawet pełnoletnia do czasu usamodzielnienia się. Teraz uprawniałby Pana do alimentów od ojca tylko stan niedostatku. Innych roszczeń Pan nie ma. Mówiąc trywialnie – nie mogę dochodzić jako dorosła samodzielna osoba niczego od moich rodziców bez względu na to, czy byli cudowni czy okropni. Roszczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech i dziwi mnie fakt, że nie były realizowane w odpowiednim czasie, tj. gdy nie był Pan jeszcze samodzielny.

Ad. B)

Tu sytuacja przewiduje spadkobranie ustawowe, którym byłby Pan objęty – przepisy Kodeksu cywilnego stanowią bowiem:

„Art. 931. [Pierwsza grupa spadkobierców ustawowych]

§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.”

Jednak gdyby ojciec sporządził testament i Pana w nim pominął, to pozostanie wówczas Panu jeszcze prawo do dochodzenia zachowku:

„Art. 991. [Uprawnieni do zachowku]

§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.”

Tak oto wygląda Pana sytuacja. Nie ma Pan zaś podstaw prawnych do dochodzenia odszkodowania – chyba że wykaże Pan szkodę na zasadach ogólnych, ale opisany stan sprawy do tego nie uprawnia.

Tak samo zaznaczam – powyższe prawa alimentacyjne i spadkowe przysługują Panu tylko wtedy, gdy ojciec jest wpisany w Pana akcie urodzenia.

Zobacz również: Ustalenie ojcostwa 

Czy pełnoletni człowiek może żądać ustalenia ojcostwa i alimentów za okres poprzedzający wytoczenie powództwa o ustalenie ojcostwa? Potrzebujesz porady prawnika, opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl