Kategoria: Alimenty

Potrącenie wierzytelności pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami

Marek Gola • Opublikowane: 2014-09-30

Jesteśmy rozwiedzeni, sąd orzekł o obopólną winę za rozpad pożycia. Na rzecz byłej żony sąd zasądził ode mnie alimenty, które regularnie płacę. Była żona jest mi natomiast winna pewną kwotę wynikającą z sądowego podziału majątku (spłata). Już minął termin spłaty długu, nie zapłaciła i raczej nie zapłaci. Czy mogę potrącić sobie ten dług z płaconych alimentów?

Z treści Pana pytania wynika, iż zarówno alimenty, jak i spłata zostały zasądzone orzeczeniami sądów.

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 498 i art. 505 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

„Art. 498 § 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

§ 2. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej”.

Co do zasady zatem w sytuacji kiedy dwie strony są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami możliwe jest potrącenie swojej wierzytelności z wierzytelności drugiej strony. Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Jeżeli przedmiotem potrącenia są wierzytelności, których miejsca spełnienia świadczeń są różne, strona korzystająca z możności potrącenia obowiązana jest uiścić drugiej stronie sumę potrzebną do pokrycia wynikającego dla niej uszczerbku.

W art. 505 K.c. ustawodawca wprowadził jednak zamknięty katalog wierzytelności, które nie mogą być umorzone przez potrącenie. Zgodnie z treścią art. 505 K.c.:

Art. 505. Nie mogą być umorzone przez potrącenie:

1) wierzytelności nie ulegające zajęciu;

2) wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania;

3) wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych;

4) wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne”.

Wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania (pkt 2), to przede wszystkim wierzytelności alimentacyjne sensu stricto, których źródłem są przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Z przykrością stwierdzić należy zatem, iż nie ma prawnej możliwości potrącenia Pańskiej wierzytelności z wierzytelności byłej małżonki.

Pragnę jednak nadmienić, iż z upływem czasokresu, w ciągu którego spłata miała zostać dokonana, może Pan wystąpić do komornika celem zajęcia rachunku bankowego, na który wpływają środki z tytułu alimentów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »