Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postanowienia aktu notarialnego w sprawie alimentów

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-06-28

Zawarłam z ojcem dziecka umowę o alimenty w formie aktu notarialnego zawierającego oświadczenie ojca o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Akt ten stanowi, że co 3 lata alimenty będą zwiększane o określoną kwotę. Sąd w orzeczeniu o rozwodzie postanowił, że alimenty wynoszą tyle, co w akcie notarialnym. Teraz (po okresie 3-letnim) według aktu notarialnego powinny zostać zwiększone, jednak były mąż płaci tylko kwotę pierwotną z aktu notarialnego. Czy postanowienia aktu notarialnego w sprawie alimentów nadal obowiązują i były mąż powinien płacić zgodnie z nim zwiększone alimenty?

Postanowienia aktu notarialnego w sprawie alimentów

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c. oraz przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Z treści Pani pytania wynika, że zawarła Pani z ojcem dziecka umowę o alimenty w formie aktu notarialnego. Ojciec dziecka poddał się dobrowolnie egzekucji. Zgodnie z treścią aktu alimenty mają być podwyższane co 3 lata o określoną kwotę. W toku sprawy rozwodowej sąd podtrzymał kwotę z aktu notarialnego. Zastanawia się Pani, czy aktualnie, po 3 latach od zawarcia aktu, alimenty z mocy prawa ulegają podwyższeniu, czy też nie.

W mojej ocenie, postanowienia aktu notarialnego nadal obowiązują, albowiem żadna ze stron umowy jej nie wypowiedziała, a sam ojciec po upływie 3 lat nie wystąpił do sądu z powództwem o obniżenie alimentów.

W chwili obecnej na Pani miejscu wystąpiłbym do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności umowie i po jej uzyskaniu skierował wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika.

Zgodnie z art. 782 K.p.c. klauzulę wykonalności nadaje sąd w składzie jednego sędziego, na wniosek wierzyciela. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wymienia także tytuł egzekucyjny, a w razie potrzeby oznacza świadczenie podlegające egzekucji i zakres egzekucji oraz wskazuje, czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast wykonalne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, tytułowi egzekucyjnemu opiewającemu na świadczenie pieniężne w walucie obcej sąd nada klauzulę wykonalności ze zobowiązaniem komornika do przeliczenia tej kwoty na walutę polską według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia planu podziału, a jeżeli planu podziału nie sporządza się – na dzień wypłaty kwoty wierzycielowi. Właściwy do nadania klauzuli jest sąd miejsca zamieszkania dłużnika – ojca dziecka.

O ile zatem sąd w wyroku rozwodowym nie uznał, iż uprzednio zawarta umowa jest nieważna, tj. nie wskazał, że alimenty są zasądzone w miejsce uprzednio zawartej umowy, umowa w dalszym ciągu obowiązuje.

Osobiście uważam, że tylko wówczas, gdyby w wyroku rozwodowym wskazano, iż alimenty są zasądzane w miejsce alimentów z umowy, umowa nie obowiązuje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Alimenty po wielu latach od rozwodu

Jestem 10 lat po rozwodzie. Od swojego męża nic nie otrzymałam, choć jest człowiekiem zamożnym. Rozwód był za obopólną zgodą. Kilka lat po rozwodzie...

Uregulowanie zaległych alimentów

Uregulowanie zaległych alimentów

Mieszkam z małżonką i dwójką naszych dzieci (córka samotnie wychowująca naszego wnuka i syn, który studiuje). Mieszkanie jest naszym...

Nałożenie na siostry alimentów dla wspólnej matki

Nałożenie na siostry alimentów dla wspólnej matki

Jestem opiekunem prawnym mojej mamy, która jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Ostatnio złożyłam wniosek do domu opieki o jej przyjęcie, gdyż...

Czy mogę odliczyć część alimentów za czas, w którym dziecko przebywało ze mną?

Czy mogę odliczyć część alimentów za czas, w którym dziecko przebywało ze mną?

Mój syn przebywał ze mną przez dwa miesiące w czasie wakacji. Czy jestem zobowiązany płacić alimenty w pełnej wysokości za ten okres? Czy mogę...

Nieuregulowane należności alimentacyjne wobec dziecka

Nieuregulowane należności alimentacyjne wobec dziecka

Mój partner ma nieuregulowane należności alimentacyjne wobec swojego dziecka. Jego była partnerka pobiera świadczenie z funduszu alimentacyjnego....

Podział płatności za dom opieki społecznej na dzieci

Podział płatności za dom opieki społecznej na dzieci

Moja matka jest osobą starszą, sparaliżowaną, ma niewielką emeryturę. Jaki będzie podział płatności za dom opieki społecznej na dzieci? Jeden syn...

Alimenty w przypadku konkubinatu

Alimenty w przypadku konkubinatu

Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda sprawa alimentów w przypadku konkubinatu. Rozstałem się z dziewczyną, ponieważ mnie zdradzała, mamy...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »