Kategoria: Alimenty

Postanowienia aktu notarialnego w sprawie alimentów

Marek Gola • Opublikowane: 2019-06-28

Zawarłam z ojcem dziecka umowę o alimenty w formie aktu notarialnego zawierającego oświadczenie ojca o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Akt ten stanowi, że co 3 lata alimenty będą zwiększane o określoną kwotę. Sąd w orzeczeniu o rozwodzie postanowił, że alimenty wynoszą tyle, co w akcie notarialnym. Teraz (po okresie 3-letnim) według aktu notarialnego powinny zostać zwiększone, jednak były mąż płaci tylko kwotę pierwotną z aktu notarialnego. Czy postanowienia aktu notarialnego w sprawie alimentów nadal obowiązują i były mąż powinien płacić zgodnie z nim zwiększone alimenty?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c. oraz przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Z treści Pani pytania wynika, że zawarła Pani z ojcem dziecka umowę o alimenty w formie aktu notarialnego. Ojciec dziecka poddał się dobrowolnie egzekucji. Zgodnie z treścią aktu alimenty mają być podwyższane co 3 lata o określoną kwotę. W toku sprawy rozwodowej sąd podtrzymał kwotę z aktu notarialnego. Zastanawia się Pani, czy aktualnie, po 3 latach od zawarcia aktu, alimenty z mocy prawa ulegają podwyższeniu, czy też nie.

W mojej ocenie, postanowienia aktu notarialnego nadal obowiązują, albowiem żadna ze stron umowy jej nie wypowiedziała, a sam ojciec po upływie 3 lat nie wystąpił do sądu z powództwem o obniżenie alimentów.

W chwili obecnej na Pani miejscu wystąpiłbym do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności umowie i po jej uzyskaniu skierował wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika.

Zgodnie z art. 782 K.p.c. klauzulę wykonalności nadaje sąd w składzie jednego sędziego, na wniosek wierzyciela. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wymienia także tytuł egzekucyjny, a w razie potrzeby oznacza świadczenie podlegające egzekucji i zakres egzekucji oraz wskazuje, czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast wykonalne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, tytułowi egzekucyjnemu opiewającemu na świadczenie pieniężne w walucie obcej sąd nada klauzulę wykonalności ze zobowiązaniem komornika do przeliczenia tej kwoty na walutę polską według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia planu podziału, a jeżeli planu podziału nie sporządza się – na dzień wypłaty kwoty wierzycielowi. Właściwy do nadania klauzuli jest sąd miejsca zamieszkania dłużnika – ojca dziecka.

O ile zatem sąd w wyroku rozwodowym nie uznał, iż uprzednio zawarta umowa jest nieważna, tj. nie wskazał, że alimenty są zasądzone w miejsce uprzednio zawartej umowy, umowa w dalszym ciągu obowiązuje.

Osobiście uważam, że tylko wówczas, gdyby w wyroku rozwodowym wskazano, iż alimenty są zasądzane w miejsce alimentów z umowy, umowa nie obowiązuje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »