Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podziału majątku bez wiedzy i zgody małżonka

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-12-13

Jestem współwłaścicielem mieszkania wraz z byłą małżonką na podstawie aktu notarialnego. Mieszkanie własnościowe w bloku, niezadłużone. Przedmiotowe mieszkanie zamieszkiwane jest przez byłą małżonkę oraz dwoje małoletnich naszych dzieci. Ja po rozwodzie nie mieszkam z nimi, ponieważ pracuję poza granicami kraju. Wizytuję lokal 2–3 razy do roku w celu pobytu z dziećmi. Są to wizyty kilkudniowe. Od kilku miesięcy była małżonka wywiera na mnie presję, abym zapisał moją połowę na dzieci, bo, jak twierdzi, nie chce mieć ze mną żadnej współwłasności. Wszelkie opłaty bieżące (czynsz, media itp.) ponosi była małżonka. Na chwilę obecną, z uwagi na dobro małoletnich dzieci, nie chcę pozbawić się prawa do mojej części wspólnego lokalu, ponieważ, jak mniemam, w przypadku mojej śmierci dzieci odziedziczą moją połowę niejako automatycznie. Zrzeczenia się prawa do lokalu chciałbym dokonać najwcześniej w chwili osiągnięcia pełnoletności dzieci. Nadmieniam, iż występowałem wobec byłej małżonki z propozycją sprzedaży lokalu i podziału po połowie lub zniesienia alimentów do czasu zamortyzowania kwoty wartości połowy mieszkania. Niestety moje warianty nie zostały zaakceptowane. Czy w opisanej sytuacji powinienem się liczyć z możliwością pozbawienia mnie prawa do połowy własności mieszkania i prawa do potencjalnego zamieszkiwania w nim? Czy była małżonka może dokonać podziału majątku, bez mojej wiedzy i zgody?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podziału majątku bez wiedzy i zgody małżonka

Przejęcie mieszkania przez jednego z małżonków

Nie ma absolutnie żadnej możliwości dokonania podziału majątku bez Pana wiedzy i zgody. „Przejęcie” mieszkania może nastąpić jedynie w drodze podziału majątku. Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny)”. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. W § 2 powołanego przepisu zostały przykładowo wymienione składniki majątku wspólnego małżonków, takie jak w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Podział mieszkania przy podziale majątku

Zgodnie z art. 567 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi. Do postępowania stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku. Stosownie do treści art. 45 Kodeksu rodzinnego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

Z treści § 3 cytowanego przepisu wynika, że analogiczne zasady zwrotu stosuje się w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego. W postępowaniu o podział majątku wspólnego rozliczeniu podlegają również nakłady z majątku odrębnego małżonków na majątek odrębny jednego z nich (tak SN w uchwale z dnia 16 grudnia 1980 r., sygn. akt III CZP 46/80, OSN 1981, z. 11, poz. 206). Proszę przemyśleć wniesienie sprawy o podział majątku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki