Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej

• Autor: Marek Gola

Czy możliwy jest podział majątku (chodzi tylko o dwa stare samochody) w trakcie sprawy rozwodowej? Oboje zgadzamy się na rozwód i podział majątku. Ja wezmę samochody, gdyż tylko ja mam prawo jazdy. Rozwód chcemy przeprowadzić bez adwokata. Czy wobec takiego planu podziału płacimy coś więcej niż 600 zł za pozew?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej

O jakich kwestiach rozstrzyga sąd na sprawie o rozwód?

Z treści Pani pytania wynika, iż wraz z mężem jest Pani skłonna przeprowadzić postępowanie rozwodowe bez udziału profesjonalnego pełnomocnika. Wolą Państwa jest nie tylko rozwiązanie małżeństwa, ale także podział majątku, który obejmuje dwa wiekowe już pojazdy. Prawo jazdy posiada tylko Pani. Mąż zgadza się na proponowany przez Panią podział.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, że w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Zobacz również: Czy żona może sprzedać samochód zarejestrowany na męża?

Czy sąd na wniosek stron może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale majątku?

Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

Istotne znaczenie dla Państwa interesu ma ostatnie zdanie, będące treścią art. 58 § 2 K.r.o.

Mając na uwadze powyższe, wyraźnie podkreślić należy, iż do pozwu o rozwód, jak też odpowiedzi na pozew winno być dołączone porozumienie zawarte pomiędzy Państwem i obejmujące składniki majątkowe objęte ustawową wspólnością majątkową małżeńską.

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Zasadnym byłoby wskazanie w treści porozumienia, że każdy z Państwa zachowuje środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego oraz kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podział majątku obejmujący pojazdy

Podział w rzeczywistości obejmowałby tylko dwa pojazdy. Pojazdy te winne być wymienione z nazwy, poprzez podanie marki, modelu, roku produkcji. Integralną częścią porozumienia winne być kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów. Nadto w treści żądania zawartego w pozwie należy wskazać, że prawo jazdy posiada tylko Pani. Proszę dołączyć kopię prawa jazdy.

Przyznam jednak szczerze, że w praktyce pomimo zawartego porozumienia pomiędzy małżonkami, raz zdarzyło mi się, że sąd nie orzekł o podziale majątku. Co do zasady, jeżeli małżonkowie dobrze uargumentują swoje stanowisko, a co najważniejsze, zarówno do pozwu o rozwód, jak też odpowiedzi dołączą porozumienie w formie pisemnej, wówczas sąd orzeka podział majątku. Nie bez znaczenia dla Państwa interesu jest także Państwa sytuacja majątkowa. Proszę zatem w uzasadnieniu pozwu, także wskazać na ten aspekt.

Podział majątku za porozumieniem w trakcie rozwodu

Reasumując, co do zasady przy porozumieniu małżonków sądy dokonują podziału majątku w toku postępowania o rozwód. Warunkiem koniecznym skuteczności takiego żądania jest jednak przedstawienie pisemnego porozumienia, tak by sąd nie musiał „tracić czasu” na rozpatrzenie Państwa dodatkowego, jakby nie patrzeć w toku sprawy o rozwód, żądania.

Jak podkreśla się w orzecznictwie „podział majątku musi wywierać skutek definitywny, przekształcając sytuację prawną stron poprzez przyznanie praw do poszczególnych przedmiotów majątkowych określonej stronie albo zmieniając prawo do swobodnego rozporządzania składnikiem poprzez rozstrzygnięcia o sprzedaży nieruchomości w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego” (por. postanowienie SN z dnia 27 lipca 2010 r., II CSK 16/10).

Zamieszczając w pozwie o rozwód żądanie o podział majątku nie ponoszą Państwo żadnej dodatkowej opłaty z tego tytułu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl