Podział majątku a kredyt hipoteczny

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-10-23

Jestem w trakcie rozwodu i przyszedł niełatwy moment podziału majątku. Nadmieniam, że mamy rozdzielność majątkową. Wzięliśmy dom w kredycie hipotecznym na nas obojga i obydwoje jesteśmy właścicielami, jednakże całość rat spłacałem ja. Chcemy sprzedać dom, aby spłacić kredyt, czy w związku z faktem ponoszenia przeze mnie kosztów rat kredytów coś mi się dodatkowo należy?

 

Przedstawiony stan faktyczny dotyczy rozliczeń majątkowych między małżonkami, tj. nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny. Z chwilą powstania ustroju rozdzielności majątkowej została zniesiona wspólność łączna, a Państwo staliście się współwłaścicielami ułamkowymi. Z tą też chwilą wspólnota majątkowa przestała istnieć – nie mamy już do czynienia ze wspólnością majątkową, a następuje powrót do majątków osobistych. Z tą też chwilą wszelkie dochody, wynagrodzenia uzyskane przez każde z małżonków zasilają ich majątki osobiste. Wszelkie też migracje majątkowe między majątkami mają wpływ na późniejsze rozliczenia. Płatności rat kredytu po ustaniu wspólności ustawowej, a nawet płatności rachunków po tym okresie stanowią nakład z majątku osobistego na majątek wspólny i podlegają rozliczeniu. Kwestię tę szczegółowo reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.io.).

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 45. § 1. „Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

 

Może Pan więc dochodzić zwrotu połowy kwot wpłaconych na rachunki i kredyty. Bez wątpienia te płatności stanowią nakład z Pana majątku osobistego na majątek wspólny i finalnie powinny podlegać rozliczeniu. Oczywiście wyłożone kwestie mają zastosowanie przy sądowym podziale majątku. To, jak Państwo dokonacie rozliczeń w ramach podziału ugodowego, objęte jest swobodą stron w ramach ustalania stosunku prawnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »