Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział majątku z uwzględnieniem długu

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-04-26

Chcę sprzedać działkę, którą otrzymałam sądownie po orzeczeniu o podziale majątku. Jednak zanim stała się moją własnością, została w księdze wieczystej tej działki wpisana osoba, u której były mąż miał dług do spłacenia. Nie jest to mój dług! Byliśmy już po rozwodzie, ale jeszcze przed podziałem majątku. Co mogę zrobić w tej sprawie, gdzie uwzględniono dług byłego męża?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do zapytania, wskazuję, iż stosownie do art. 532 Kodeksu cywilnego to wierzycielowi na zaspokojenie się z przedmiotu majątkowego, który wskutek czynności prawnej wyszedł z majątku jego dłużnika lub do niego nie wszedł i znajduje się we władaniu osoby trzeciej, której obowiązek polega jedynie na znoszeniu egzekucji z tego przedmiotu.

W chwili rozwodu nieruchomość nie była już objęta wspólnością ustawową dłużnika–męża i Pani, a zatem wierzyciel może zaspokoić się albo z udziału w nieruchomości, który poprzednio należał do dłużnika, albo z prawa, na mocy którego może ona żądać podziału majątku. Dla rozstrzygnięcia tej wątpliwości istotna staje się odpowiedź na pytanie o charakter masy majątkowej istniejącej po ustaniu wspólności, a przed działem. Można bowiem przyjąć, że przekształca się ona we współwłasność w częściach równych, a to by oznaczało, że wierzyciel jednego z małżonków może prowadzić egzekucję z udziału należącego do jego dłużnika w tej masie majątkowej. Określenie udziałów małżonków w majątku wspólnym wynikające z art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie jest definitywne, skoro według art. 43 § 2 sąd może je inaczej oznaczyć.

Stosownie do art. 46 do majątku, który był objęty wspólnością ustawową, od chwili jej ustania, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku. Współwłasność w częściach ułamkowych powstała po ustaniu wspólności łącznej jest współwłasnością o charakterze zbliżonym do współwłasności majątku spadkowego (art. 1035 Kodeksu cywilnego), a przepisy o współwłasności stosuje się do niej tylko odpowiednio. Po ustaniu wspólności ustawowej wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków może żądać zaspokojenia z udziału w dotychczasowym majątku wspólnym przysługującego jego dłużnikowi, ale skoro nabycie przez dłużnika uprawnień do majątku objętego uprzednio wspólnością nie jest definitywne, to zaspokojenie wierzyciela z udziału dłużnika w majątku wspólnym może wymagać uprzedniego zajęcia jego prawa do żądania podziału majątku wspólnego (art. 896 i 912 Kodeksu postępowania cywilnego), wystąpienia na tej  podstawie o podział majątku wspólnego, a po dziale - skierowania egzekucji do przedmiotów, jakie przypadły dłużnikowi w wyniku działu.

Tak więc wierzyciel mógł dokonać zajęcia przed podziałem majątku. Nie wiem, dlaczego ten składnik przypadł Pani.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki