Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podanie zagranicznego adresu w funduszu alimentacyjnym

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2014-11-03

Jakie skutki mogą powstać, gdy podam zagraniczny adres zamieszkania w Miejskim Centrum Świadczeń (fundusz alimentacyjny), jeśli ta osoba jest poszukiwana listem gończym, alimenty płaci nieregularnie, ale zaległości nie ma?

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa. Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.

Przekazanie Miejskiemu Centrum Świadczeń informacji o aktualnym adresie zamieszkania ojca dziecka, przy sprawie funkcjonującym aparacie państwowym i wymiaru sprawiedliwości, powinno skutkować przekazaniem informacji do prokuratury/policji, która to następnie ma prawo podjąć działania mające na celu ujęcie ojca dziecka.

Zgodnie z art. 279 Kodeksu postępowania karnego (dalej K.p.k.), „jeżeli oskarżony, w stosunku do którego wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ukrywa się, sąd lub prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym. Jeżeli postanowienie o tymczasowym aresztowaniu nie było wydane, można postanowienie takie wydać bez względu na to, czy nastąpiło przesłuchanie podejrzanego”.

„Art. 280. § 1. W liście gończym podaje się:

1) sąd lub prokuratora, który wydał postanowienie o poszukiwaniu listem gończym,

2) dane o osobie, które mogą ułatwić jej poszukiwanie, a przede wszystkim personalia, rysopis, znaki szczególne, miejsce zamieszkania i pracy, z dołączeniem w miarę możliwości fotografii poszukiwanego,

3) informację o treści zarzutu postawionego oskarżonemu oraz o postanowieniu o jego tymczasowym aresztowaniu albo o zapadłym wyroku,

4) wezwanie każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji, prokuratora lub sądu,

5) ostrzeżenie o odpowiedzialności karnej za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce”.

List gończy rozpowszechnia się, zależnie od potrzeby, przez rozesłanie, rozplakatowanie lub opublikowanie, w szczególności za pomocą prasy, radia i telewizji.

Istotny z punktu widzenia Pani interesu jest nadto fakt, iż zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu karnego „kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Udaremnianie natomiast polega na uniemożliwieniu wykrycia przestępstwa lub jego sprawcy, udowodnienia mu winy, orzeczenia kary lub wykonania wydanego w stosunku do niego orzeczenia (J. Szamrej, Przestępstwo…, s. 37). Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 8 czerwca 2010 r. (sygn. akt II AKa 135/10, LexPolonica nr 2397681, KZS 2010, nr 12, poz. 59) stwierdził, że czyn opisany w art. 239 § 1 Kodeksu „[…] polega na stworzeniu takiej sytuacji, która rzutuje negatywnie na bieg postępowania niwecząc je, bądź też czyni je trudniejszym, żmudniejszym, wymagającym od organów ścigania przedsięwzięcia szeregu dodatkowych czynności dla wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności popełnionego przestępstwa. Dla bytu występku z art. 239 § 1 k.k. nie ma decydującego znaczenia, jakie konkretne szkody spowodowano takim zachowaniem, istotne natomiast jest to, by podjęte przez daną osobę działanie (zaniechanie) stwarzało przeszkody w wykryciu przestępstwa, jego sprawcy, czy udowodnieniu temu ostatniemu winy. Wystarczy zatem samo utrudnienie postępowania karnego przeciwko sprawcy przestępstwa, niezależnie od ilości i jakości zebranych przeciwko niemu dowodów. Wynik postępowania karnego jest obojętny dla realizacji znamion tego czynu”.

Wskazać zatem należy na ewentualne ryzyko pociągnięcia Pani do odpowiedzialności karnej za niepodanie aktualnego miejsca zamieszkania ojca dzieci.

Sąd Najwyższy w wyroku z 13 kwietnia 1983 r., sygn. akt Rw 214/83, LexPolonica nr 305926 (OSNKW 1983, nr 10-11, poz. 87) uznał, że: „zakresem […] pojęcia >>ukrywanie sprawcy przestępstwa>>objęte jest to wszystko, co samodzielnie lub pomocniczo zapobiega ujęciu sprawcy przez organ do tego powołany i zarazem nie stanowi takiej innej formy pomocy, która mogłaby utrudniać lub udaremniać postępowanie karne zmierzające do ustalenia odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa”. W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy stwierdził: „do najbardziej typowych […] sposobów ukrywania sprawcy przestępstwa zalicza się ukrywanie go u siebie lub w jakimkolwiek innym miejscu, odwrócenie uwagi organu poszukującego od osoby ukrywającej się, dostarczenie jej pieniędzy, żywności, odzieży, dokumentów lub informacji w celu ułatwienia ukrywania się albo udzielenia w tym celu środków transportowych itp.” Zdaniem Sądu Najwyższego pomoc sprawcy w tej formie „może polegać nie tylko na bezpośrednim ukrywaniu go, lecz również na działaniu umożliwiającym lub ułatwiającym mu ukrycie się przed poszukującymi go organami”.

Reasumując, proszę zastanowić się nad ewentualnymi negatywnymi dla Pani konsekwencjami. Nadto przy prawidłowym działaniu organów policja winna przekazać policji państwa pobytu ojca dziecka informacje, na podstawie których winno nastąpić jego ujęcie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Alimenty na pracujące dziecko, ale nie uczące się

Mam zasądzone alimenty. 20-letni syn zakończył naukę w technikum, dalej uczyć się nie chciał. Teraz nie powiadamia mnie o dalszych swoich losach....

Wysoki poziom życia byłej żony o płacenie alimentów na nią

Mam orzeczenie o rozwodzie bez orzekania o winie stron.Ustanowiono alimenty na byłą żonę w wysokości 1700 zł. Obecnie jednak muszę zrobić...

Apelacja od wyroku określającego wysokość alimentów

Chcę złożył apelację od zasądzonych na 4-letnią córkę alimentów w wysokości 900 zł. Zarabiam wprawdzie 3000 zł na rękę, jednak muszę...

Zaległość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Mój syn ma obecnie 29 lat, w 1999 r. miał zasądzone alimenty, które otrzymywał z funduszu alimentacyjnego. W związku ze zmianą przepisów...

Wysokie alimenty od ojca mieszkającego za granicą

Mieszkam za granicą na stałe. Wynajmuję mieszkanie, sam się utrzymuję, a moje zarobki są obiektywnie niskie. Była żona przekonała sąd do płacenia...

Czy możliwe jest zakończenie alimentacji?

Jestem kilka lat po rozwodzie. Płacę alimenty na syna, który ma 26 lat i skończył jedne studia, a zaczął drugie. Czy możliwe jest zakończenie...

Zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko

Mam zasądzone przez sąd alimenty na dwoje dzieci. Jedno z dzieci, syn – trzy lata temu ukończył szkołę zawodową, uzyskując konkretny zawód,...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »