Kategoria: Alimenty

Po jakim czasie alimenty ulegają przedawnieniu?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-02-06

Czy zaległe alimenty ulegają przedawnieniu? Jeśli tak, to po jakim czasie? Dodam, że mój dorosły syn zrezygnował z bieżącej egzekucji alimentów dwa lata temu.

Art. 137 Kodeksu rodzinnego określa jedynie termin przedawnienia roszczeń o świadczenia alimentacyjne. Oznacza to, że do pozostałych zagadnień związanych z przedawnieniem mają zastosowanie przepisy ogólne Kodeksu cywilnego, w szczególności: art. 121 pkt 1, art. 125 § 1 i art. 124 § 2.

Zgodnie z art. 121 pkt 1 K.c. bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń alimentacyjnych niepełnoletniego dziecka przeciwko rodzicom przez czas trwania władzy rodzicielskiej. Ma to zastosowanie wobec obojga rodziców także wtedy, gdy sąd w wyroku rozwodowym powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w myśl art. 58 § 1. Jeżeli władzę rodzicielską sprawuje tylko jedno z rodziców, przedawnienie biegnie co do roszczeń przeciwko drugiemu z nich, tj. temu, któremu władza rodzicielska w ogóle nie przysługuje (bliżej na ten temat uchw. SN z dnia 25 listopada 1968 r., III CZP 65/68 oraz uchw. SN z dnia 15 września 1967 r., III CZP 62/67, OSNCP 1968, nr 3, poz. 38).

Jeżeli zasądzone prawomocnym wyrokiem świadczenia alimentacyjne z natury są świadczeniami okresowymi, to zgodnie z art. 125 § 1 K.c. podlegają 3-letniemu terminowi przedawnienia.

Zgodnie z art. 124 § 2 K.c. przedawnienie nie biegnie, jeżeli zasądzone świadczenia są przedmiotem postępowania egzekucyjnego (por. też orz. SN z dnia 30 lipca 1965 r., II CZ 68/65, OSNCP 1966, nr 6; OSPiKA 1967, poz. 30 z glosą E. Wengerka).

Jeśli alimenty nie są egzekwowane ulega przedawnieniu tylko ostatnie 3 lata.

Sam obowiązek alimentacyjny nie wygasa. Można co najwyżej składać pozew o ustanie obowiązku alimentacyjnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »