Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spisanie umowy alimentacyjnej u notariusza bez sądu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-03-22

Prawdopodobnie jestem ojcem dziecka mojej byłej dziewczyny. Chcę dawać jej pieniądze na utrzymanie dziecka. Czy możemy się dogadać i spisać umowę alimentacyjną, ile mam jej płacić u notariusza, czy to musi być przeprowadzone sądownie? Wolałbym się dogadać z byłą dziewczyną bez sądu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spisanie umowy alimentacyjnej u notariusza bez sądu

Obowiązek rodziców do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka

Z treści Pana pytania wynika, że najprawdopodobniej jest Pan ojcem dziecka byłej partnerki. Wolą Pana jest płacenie na rzecz dziecka i uregulowanie sprawy polubownie, a nie sądownie.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Czy ojciec nie będący mężem matki ma obowiązki względem niej w okresie okołoporodowym?

Najistotniejsze z punktu widzenia Pana interesu znaczenie ma przepis art. 141 § 1 K.r.o., zgodnie z którym ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Roszczenia powyższe przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe. Nadto zgodnie z art. 142 K.r.o., jeżeli ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.

Jak Pan widzi, co do zasady ma Pan obowiązek łożyć na matkę Pańskiego przyszłego dziecka przez 3 miesiące oraz dodatkowo w czasie ciąży i porodu. Tylko ważne przyczyny mogą tę zasadę zmienić.

Uzgodnienie kosztów utrzymania matki dziecka przed i po porodzie

W chwili obecnej może Pan zatem podpisać porozumienie z matką dziecka (byłą partnerką) na partycypowanie w kosztach jej utrzymania w okresie ciąży przez okres nie dłuższy aniżeli 3 miesięcy, a nadto po narodzinach dziecka na jego wychowanie i utrzymanie.

Zasadnym jest zatem próba uzgodnienia kosztów utrzymania matki dziecka w okresie ostatnich 3 miesięcy, oraz po urodzeniu dziecka usprawiedliwionych jego potrzeb, dostosowanych oczywiście do Pana możliwości zarobkowych i majątkowych.

Należy zatem wystosować pismo do matki dziecka (byłej partnerki) ze wskazaniem, iż poczuwa się Pan do obowiązku łożenia na nią w okresie 3 miesięcy porodu oraz łożenia na dziecko, jednak chciałby Pan polubownie rozwiązać spór i ustalić kwoty zaspokajające roszczenia. Pismo takie winno być wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pozwoli ono uchronić się w przyszłości od kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, gdyby matka dziecka zdecydowała się oddać sprawę do sądu. Wysokość świadczenia musi Pan jednak ustalać w porównaniu z Pana wynagrodzeniem lub ogólną sytuacją majątkową.

Ugoda w zakresie wysokości świadczenia wraz z poddaniem się przez Pana egzekucji na wypadek nieuiszczania alimentów na rzecz dziecka może być zawarta przed notariuszem. Nie ma ku temu żadnych przeszkód.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki