Kategoria: Dzieci

Pełnomocnictwo sądowe dla dziecka w postępowaniu spadkowym

Marek Gola • Opublikowane: 2018-01-08

Moje małoletnie dziecko jest jednym ze spadkobierców domu po zmarłym partnerze (nie byliśmy małżeństwem). Jest zrobione postępowanie spadkowe. Czy potrzebuję (jako matka) pełnomocnictwa sądowego dla dziecka w przypadku sprzedaży części domu, które moje dziecko otrzymało? Jeśli tak, jakie kroki mam podjąć?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Z treści Pani pytania wynika, że Pani małoletnie dziecko jest jednym ze spadkobierców po zmarłym ojcu. Pani nie jest w kręgu spadkobierców ustawowych, albowiem nie był zawarty związek małżeński. Zastanawia się Pani, co uczynić, by jako przedstawiciel ustawowy dziecka sprzedać przypadający dziecku udział w nieruchomości.

Dysponując odpisem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnym poświadczeniem dziedziczenia, celem sprzedaży przysługującego dziecku na mocy spadku udziału w nieruchomości musi Pani w pierwszej kolejności uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na taką czynność.

Do takiego wniosku konieczne będzie dołączenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, albowiem sąd, jeżeli wyrazi zgodę na sprzedaż, określi w treści postanowienia kwotę, za którą możliwa będzie sprzedaż (jako kwota minimalna).

Właściwy do rozpoznania ww. sprawy będzie sąd opiekuńczy dla miejsca zamieszkania dziecka.

Bez zgody sądu jako przedstawiciel ustawowy nie dokona Pani żadnej czynności sprzedaży, działu spadku lub zniesienia współwłasności. Żaden notariusz nie przeprowadzi bowiem takiej czynności.

Opłata sądowa od wniosku o wyrażenie zgody wynosi 40 zł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »