Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełna władza rodzicielska od chwili uznania dziecka

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-09-20

Status prawny ojca, który w świetle polskiego prawa uznał swoje dziecko przed urzędnikiem USC – analiza prawna.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ojciec uznający dziecko przed urzędnikiem USC posiada pełną władzę rodzicielską od chwili uznania dziecka.

Skutki prawne w prawie polskim uznania dziecka przedstawiają się następująco:

Uznanie, w zależności od rodzaju stosunków, których dotyczy, wywołuje skutki ex tunc – od chwili poczęcia dziecka, bądź ex nunc – od daty uznania. W zakresie ustalenia ojcostwa uznanie działa z mocą wsteczną, a zatem należy uważać, że stosunek pokrewieństwa pomiędzy dzieckiem i ojcem (oraz ich krewnymi) istniał od początku. Dziecko uznane uzyskuje w sferze praw stanu, z mocą wsteczną, status prawny dziecka chroniony przez prawo (tak WSA w wyroku z dnia 13 maja 2004 r., II SA/Wa 77/04, LEX nr 146726). Twierdzenie przeciwne nie byłoby do zaakceptowania z uwagi na zasadę niepodzielności stanu cywilnego, która powoduje, że niedopuszczalne byłoby ustalenie ojcostwa podzielonego w czasie.

Kolejne skutki są konsekwencją ustalonego stosunku pokrewieństwa. Powstaje zatem po stronie ojca władza rodzicielska wobec dziecka (ex nunc), tj. od chwili uznania, a także, również dopiero z chwilą uznania, uregulowane w art. 89 § 1 K.r.o. skutki w zakresie ukształtowania nazwiska dziecka. Konsekwencją uznania jest nadto powstanie między ojcem a dzieckiem stosunku alimentacyjnego. Uznający mężczyzna oraz dziecko są powołani wzajemnie do dziedziczenia ustawowego na zasadach określonych w art. 931 i n. Kodeksu cywilnego i skutek ten następuje z mocą wsteczną – od chwili poczęcia dziecka.

Tryb uznania dziecka przed kierownikiem USC daje pełnię władzy rodzicielskiej w świetle polskiego prawa. Procedura ta bowiem wygląda następująco w oparciu o Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

„Art. 73. [Uznanie ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego]

§ 1. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

§ 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym złożyć oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa przepisy regulujące obowiązki i prawa wynikające z uznania, przepisy o nazwisku dziecka oraz różnicę pomiędzy uznaniem ojcostwa a przysposobieniem dziecka.

§ 3. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

§ 4. Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio.”

W pouczeniu, którego udziela urzędnik USC w oparciu o art. 73 § 2. K.r.o., mężczyzna uznający dziecko jest informowany m.in. o tym, które z praw nabył ze skutkiem wstecznym (ex tunc), a które od chwilki uznania (ex nunc) – zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami. Oczywiście władza rodzicielska w pełnym zakresie przysługuje wówczas obojgu rodzicom, a sąd może ją jedynie ograniczać lub jej pozbawić, działając w oparciu o przepisy prawa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne tematy

Utajnienie rozprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Sąd wystąpił z urzędu o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca biologicznego dziecka. Jak można i czy można utajnić rozprawę w sądzie...

 

Prawidłowa realizacja kontaktów z dzieckiem

Jestem matką samotnie wychowującą dziecko. Chciałabym sądownie ustalić widzenia byłego partnera z dzieckiem. Problem bowiem polega na tym, że ojciec...

 

Dobrowolne alimenty na dzieci

Prowadzimy razem z mężem działalność gospodarczą, mamy wspólność majątkową i dwoje małych dzieci. Interes idzie dobrze, ale chcielibyśmy...

 

Zmiana w opiece nad dzieckiem bez sądu

W wyroku rozwodowym sąd powierzył matce opiekę nad dzieckiem, ale nam obojgu pozostawił władzę rodzicielską, zasądzając alimenty ode mnie na rzecz syna....

Wyprowadzka z dziećmi przed rozwodem

Mąż złożył pozew o rozwód z mojej winy. Wprawdzie jestem po romansie, ale dlatego, że mąż rzucił pracę i zaczął ignorować mnie...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »