Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełna władza rodzicielska od chwili uznania dziecka

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-09-20

Status prawny ojca, który w świetle polskiego prawa uznał swoje dziecko przed urzędnikiem USC – analiza prawna.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pełna władza rodzicielska od chwili uznania dziecka

Skutki prawne uznania dziecka

Ojciec uznający dziecko przed urzędnikiem USC posiada pełną władzę rodzicielską od chwili uznania dziecka.

Skutki prawne w prawie polskim uznania dziecka przedstawiają się następująco:

Uznanie, w zależności od rodzaju stosunków, których dotyczy, wywołuje skutki ex tunc – od chwili poczęcia dziecka, bądź ex nunc – od daty uznania. W zakresie ustalenia ojcostwa uznanie działa z mocą wsteczną, a zatem należy uważać, że stosunek pokrewieństwa pomiędzy dzieckiem i ojcem (oraz ich krewnymi) istniał od początku. Dziecko uznane uzyskuje w sferze praw stanu, z mocą wsteczną, status prawny dziecka chroniony przez prawo (tak WSA w wyroku z dnia 13 maja 2004 r., II SA/Wa 77/04, LEX nr 146726). Twierdzenie przeciwne nie byłoby do zaakceptowania z uwagi na zasadę niepodzielności stanu cywilnego, która powoduje, że niedopuszczalne byłoby ustalenie ojcostwa podzielonego w czasie.

Władza rodzicielska i skutek alimentacyjny po uznaniu dziecka przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Kolejne skutki są konsekwencją ustalonego stosunku pokrewieństwa. Powstaje zatem po stronie ojca władza rodzicielska wobec dziecka (ex nunc), tj. od chwili uznania, a także, również dopiero z chwilą uznania, uregulowane w art. 89 § 1 K.r.o. skutki w zakresie ukształtowania nazwiska dziecka. Konsekwencją uznania jest nadto powstanie między ojcem a dzieckiem stosunku alimentacyjnego. Uznający mężczyzna oraz dziecko są powołani wzajemnie do dziedziczenia ustawowego na zasadach określonych w art. 931 i n. Kodeksu cywilnego i skutek ten następuje z mocą wsteczną – od chwili poczęcia dziecka.

Tryb uznania dziecka przed kierownikiem USC daje pełnię władzy rodzicielskiej w świetle polskiego prawa. Procedura ta bowiem wygląda następująco w oparciu o Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

„Art. 73. [Uznanie ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego]

§ 1. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

§ 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym złożyć oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa przepisy regulujące obowiązki i prawa wynikające z uznania, przepisy o nazwisku dziecka oraz różnicę pomiędzy uznaniem ojcostwa a przysposobieniem dziecka.

§ 3. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

§ 4. Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio.”

W pouczeniu, którego udziela urzędnik USC w oparciu o art. 73 § 2. K.r.o., mężczyzna uznający dziecko jest informowany m.in. o tym, które z praw nabył ze skutkiem wstecznym (ex tunc), a które od chwilki uznania (ex nunc) – zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami. Oczywiście władza rodzicielska w pełnym zakresie przysługuje wówczas obojgu rodzicom, a sąd może ją jedynie ograniczać lub jej pozbawić, działając w oparciu o przepisy prawa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki