Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opieka nad nieletnią krewną

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2017-03-24

Moja kuzynka mieszkającą od nas ponad 250 km chciałaby, aby jej córka zamieszkała u nas i uczęszczała do liceum, w którym ja pracuję. Jakie dokumenty muszę posiadać, abym mogła w imieniu tejże kuzynki podejmować pewne decyzje, np. podpisywać usprawiedliwiania, zwolnienia, wyrażać zgodę na udział w wycieczkach, imprezach szkolnych itp., generalnie sprawować pełną opiekę nad nieletnią krewną? Gdyby zdarzyła się jakaś nieprzewidziana sytuacja medyczna, to jakie dokumenty potwierdzają moje prawo do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia jej pomocy medycznej? Czy powinniśmy ją u nas zameldować, np. tymczasowo? Co z jej leczeniem w przychodni?

Władza rodzicielska to zakres praw i obowiązków niezbywalnych przysługujących z tytułu rodzicielstwa i określonych poniższymi przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„Władza rodzicielska

Art. 92. [Okres pozostawania pod władza rodzicielską]

Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.

Art. 93. [Uprawnieni do sprawowania władzy rodzicielskiej]

§ 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.

§ 2. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Przepisy art. 107 i art. 109-111 stosuje się odpowiednio.

Art. 94. [Władza rodzicielska jednego z rodziców]

§ 1. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy wypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa zawieszeniu.

§ 2. (uchylony)

§ 3. Jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani, ustanawia się dla dziecka opiekę.

Art. 95. [Zakres władzy rodzicielskiej]

§ 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

§ 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.

§ 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

§ 4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.

Art. 96. [Piecza nad dzieckiem]

§ 1. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

§ 2. Rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych uczestniczą w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu, chyba że sąd opiekuńczy ze względu na dobro dziecka postanowi inaczej.

Art. 961. [Zakaz stosowania kar cielesnych] Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Art. 97. [Wykonywanie władzy rodzicielskiej]

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

Przepisy te nie przewidują rozwiązań polegających na możliwości zawierania umów czy też tworzenia ogólnych pełnomocnictw, którymi rodzice przekazywaliby lub powielali czynności z zakresu władzy rodzicielskiej. W praktyce jedynie funkcjonują indywidualne upoważnienia innych osób lub osoby do określonych czynności. W takiej sytuacji, którą Pani opisu, mogłaby Pani zostać jedynie wskazana przez szkołę i placówkę medyczną (przychodnie), do których małoletnią kuzynkę „zapisaliby” jej rodzice. W palcówkach tych (szkołą, przychodnia) funkcjonują regulaminy wewnętrzne, które przewidują określony wymogi formalne dla takich pełnomocnictw i odpowiednie udokumentowanie.

Dlatego to rodzice małoletniej przyszłej licealistki powinni zadbać o wykonanie tych formalności zarówno w szkole, jak i w przychodni.

Inaczej sprawa wygląda z obowiązkiem meldunkowym – bo oczywiście w tym zakresie to Pani składa wniosek, jednak powinna Pani posiadać w takiej sytuacji pisemną zgodę rodziców na zameldowanie dziecka u siebie.

Tak też doradzam – na tyle, na ile pozwalają regulaminy placówek (szkolnej i medycznej), otrzyma Pani od rodziców swoiste upoważnienie, którym będzie dysponowała dana placówka. Meldunku dopełni Pani osobiści, mając pisemną zgodę rodziców, zaś pozostałe czynności – niech będą nadal przy nich. Proszę mi uwierzyć, że nawet faktyczne (nieformalne) sprawowanie opieki nad nastolatką (nawet najspokojniejszą) zamiast rodziców – bywa po prostu kłopotliwe. Nawet jeżeli dzieli Państwa odległość wielu kilometrów, to przecież pozostaje kontakt zdalny (telefony, e-maile itp.). Proszę więc zbyt pochopnie nie podejmować tak daleko idących zobowiązań, na które zresztą prawo rodzinne nie daje zgody. Picza zastępcza to bowiem całkiem odrębna instytucja, która powoduje przejęcie opieki w myśl orzeczenia sądowego zamiast rodziców a nie obok nich.

Dlatego proszę zastosować się do powyższych wskazówek.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka

Chciałabym wystąpić do sądu o zgodę na zmianę nazwiska 10-letniego dziecka, które nosi nazwisko swego biologicznego ojca. Nie mogę prosić ojca dziecka o...

Powrót dziecka do ojca

Jestem po rozwodzie z żoną. Nasza 15-letnia córka mieszka z nią w Anglii. Chce jednak teraz wrócić do Polski i do mnie na stałe, na co...

Wyjazd z dzieckiem do Niemiec dla polepszenia jego bytu

Mam 2,5-letniego synka z niesformalizowanego związku. Z ojcem dziecka przez pierwsze 1,5 roku po narodzinach syna mieszkaliśmy razem, natomiast od roku...

Decydowanie o istotnych sprawach dziecka, spór o wyznanie religijne

Moja córka wraz z drugim mężem wystąpiła z kościoła rzymsko-katolickiego i przystąpiła do Świadków Jehowy. Na spotkania zboru, jak...

Wyjazd za granicę a pozostawienie syna pod opieką znajomych

Jestem po rozwodzie, ojciec dziecka ma ograniczone częściowo prawa rodzicielskie. Syn ma 16 lat, ja muszę wyjechać za granicę na miesiąc. Czy mogę...

Dalsza opieka nad dziećmi wobec choroby rodzica

Jestem rozwiedziona. Moje dzieci są w wieku 11 oraz 8 lat. Została mi przyznana pełna opieka nad nimi, natomiast ojciec ma ograniczone prawa. Sami...

Sprzedaż mieszkania małoletniej córki

Chcę wraz z mężem sprzedać mieszkanie naszej małoletniej córki. Mieszkanie przepisał mąż córce w darowiźnie. Wiem, że muszę wystąpić do...

Pełnomocnictwo sądowe dla dziecka w postępowaniu spadkowym

Moje małoletnie dziecko jest jednym ze spadkobierców domu po zmarłym partnerze (nie byliśmy małżeństwem). Jest zrobione postępowanie spadkowe. Czy...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »