Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Określenie wartości sprzedanych przed laty nieruchomości a podział majątku

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2014-10-20

Od 5 lat jestem po rozwodzie, toczy się sprawa o podział majątku wspólnego. Mój majątek odrębny to były 4 działki, które sprzedałem, a uzyskane kwoty weszły do majątku małżeńskiego. Jak sąd będzie rozliczał te działki, tzn. po jakich cenach? Były one sprzedawane nawet kilkanaście lat temu (np. za 8000 zł przy obecnej wartości 90 000 zł). Czy będą to ceny z aktów notarialnych? Czy mogę starać się o rewaloryzację kwot?

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie regulują wprost tych kwestii. Art.46 odsyła w tym przedmiocie do przepisów o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku tj. 1035–1046 Kodeksu cywilnego i 680–689 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz art. 567 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej sąd stosuje przepisy o dziale spadku, w tym także art. 684 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „sąd z urzędu i samodzielnie ustala skład oraz wartość majątku wspólnego ulegającego podziałowi, niezależnie od stanowiska uczestników postępowania w tym przedmiocie”.

W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd ustala wartość nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków bez względu na inicjatywę dowodową uczestników postępowania. Wystarczający jest tu tylko wniosek o rozliczenie nakładów, który Pan już, jak rozumiem, złożył.

Przyjmuje się zgodnie w literaturze, że nakłady z majątku osobistego na wspólny i odwrotnie powstają w chwili ich dokonania a stają się wymagalne z momentem podziału majątku wspólnego (tak J. Ignaczewski, Małżeńskie ustroje majątkowe, s. 140).

Rozliczenia nakładów mniej więcej dokonuje się w ten sposób, że ich wartość sąd odejmuje od wartości majątku wspólnego podlegającego podziałowi, np. kupił Pan z żoną samochód, a 30% pochodziło z Pana majątku osobistego, samochód jest majątkiem wspólnym; sąd ustala, że samochód należy się Panu, przy czym od jego wartości odejmuje 30% i dopiero resztę wartości dzieli pomiędzy Pana a żonę.

Podobne stanowisko zajął np. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 19 marca 2002 r., sygn. akt IV CKN 38/01, które Panu cytuję:

„W sytuacji, gdy nakłady pochodzące z majątku wspólnego zostały poczynione na budowę domu na gruncie wchodzącym w skład majątku odrębnego jednego z małżonków wartość tych nakładów określa się w ten sposób, że najpierw ustala się ułamkowy udział nakładów małżonków w wartości domu z czasu jego budowy a następnie oblicza się ten sam ułamkowy udział w wartości domu według cen rynkowych. Te zasady rozliczenia mają zastosowanie do spłaty kredytu, który został przeznaczony na budowę, rozbudowę lub remont domu postawionego na gruncie należącym do jednego z małżonków. Do sporów o własność w rozumieniu art. 618 § 1 k.p.c. należy żądanie stwierdzenia, że jeden ze współwłaścicieli nabył rzecz wspólną na własność przez zasiedzenie. Żądanie takie należy zgłosić w postępowaniu o zniesienie współwłasności i to pod rygorem art. 613 § 3 k.p.c.”

W zakresie zaś ustalania wartości możliwe są trzy rozwiązania, powszechnie jest jednak ustalenie wartości nakładów według cen z chwili ustania wspólności majątkowej, a więc z chwili uprawomocnienia się wyroku sądu. Poniżej cytuję wyroki sądów potwierdzające powyższe stanowisko:

„Ustalenie wartości nakładu z majątku wspólnego na majątek odrębny uczestnika - obejmujący przysługujące mu prawa wspólnika spółki cywilnej, uzyskane w zamian za wniesienie wkładów powinno uwzględniać wartość fikcyjnie ustalonego udziału, jaki przysługiwałby małżonkowi - wspólnikowi spółki, gdyby z tej spółki wystąpił w momencie ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, określoną według cen z chwili orzekania” (postanowienie SN z 17.06.2010 r., sygn. akt III CSK 274/09).

„1. Jeżeli wkład jednego z małżonków do spółki cywilnej przekształconej w spółkę jawną pochodzi z majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, do majątku tego należy wierzytelność z tytułu nakładu, którym pokryto wkład. Wysokość tej wierzytelności ustala się według reguł obowiązujących przy obliczaniu wartości udziału kapitałowego w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej (art. 65 k.s.h.).

2. Wartość nakładu z majątku wspólnego małżonków na nabycie należącego do jednego z nich udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustala się według ceny rynkowej tego udziału. 3. Przy obliczaniu wartości udziałów w obu spółkach należy mieć na względzie stan spółki z chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, a ceny z daty orzekania” (uchwała Sądu Najwyższego dnia 13 marca 2008 r., sygn. akt III CZP 9/08).

Tak więc nie będzie potrzebna waloryzacja, bo decydować będzie cena nie z aktu notarialnego, a z chwili ustania małżeństwa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Równe udziały w mieszkaniu przy podziale majątku

Równe udziały w mieszkaniu przy podziale majątku

Przed ślubem mieszkałem w mieszkaniu, które otrzymałem od zakładu pracy. Po ślubie zamieniliśmy mieszkanie na większe i wykupiliśmy na...

Oszczędności podjęte ze wspólnego rachunku bez wiedzy współmałżonka

Żona podjęła ze wspólnego rachunku bankowego wszystkie nasze wspólne oszczędności – bez mojej wiedzy! Wszystkie te oszczędności trafiły na jej konto...

Wspólny kredyt mieszkaniowy w związku partnerskim

Wraz z parterem kupiliśmy mieszkanie na kredyt (umowa w banku, w akcie notarialnym udziały po 50%). Obecnie (tj. od roku) kredyt spłacam tylko ja,...

Czy po rozwodzie muszę spłacać kredyt?

Chcę się rozwieść się z mężem. Mam jednak pewien problem, mianowicie 3 lata temu wzięliśmy kredyt na remont pod hipotekę domu na 20 lat. Dom jest...

Odzyskanie przedmiotów podarowanych córce i zięciowi

Przed ślubem córki kupiłam dla młodych sprzęt AGD i meble oraz wyposażenie mieszkania. Faktury były na mnie i na córkę. Użyczyłam im również...

Rozwód i mieszkanie na kredyt

W trakcie trwania małżeństwa (nie podpisywaliśmy intercyzy) kupiliśmy mieszkanie na kredyt – kredyt jest na nas oboje. Aktualnie chcemy się rozwieść;...

Dom na kredyt przed zawarciem małżeństwa

Z mężem jesteśmy razem od 5 lat, ale ślub wzięliśmy w ubiegłym roku. Na trzy miesiące przed ślubem mąż kupił na kredyt dom z działką,...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »