Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Określenie ojcostwa

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-11-21

Mam pytanie dotyczące określenia ojcostwa. Mam dziecko, które urodziło się poza granicami Polski. Potrzebowałam dla dziecka paszportu, więc podałam dane ojca dziecka (żyjemy z partnerem w wolnym związku). Po jakimś czasie sytuacja się powtórzyła, lecz tym razem w Polsce, jednak do wyrobienia paszportu potrzebny był PESEL, który uzyskany mógł być tylko w urzędzie miasta przy obecności ojca i matki. Dodam, że określenie ojcostwa jako takie nie miało miejsca. Czy przez te czynności ojcostwo określone jest automatycznie w urzędzie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Takie czynności w żaden sposób nie stanowią podstawy dla ustalenia ojcostwa. Są to jedynie dowody pośrednie, które mogą być przedstawione w ewentualnej sprawie o ustalenie ojcostwa. Jak słusznie Pani zauważyła ustalenie ojcostwa może nastąpić przed kierownikiem USC w drodze zgodnych oświadczeń woli rodziców dziecka. W razie braku takiej możliwości pozostaje jedynie droga sądowa.

Dla potrzeb sądowego ustalenia ojcostwa art. 85 § 1 K.r.o. przewiduje domniemanie prawne, iż ojcem dziecka jest ten mężczyzna, który obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka. Natomiast § 2 tegoż artykułu stanowi, iż okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną może być podstawą do obalenia powyższego domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.

A zatem, w procesie o ustalenie ojcostwa na stronie powodowej spoczywa ciężar udowodnienia, iż pozwany w okresie koncepcyjnym obcował z matką dziecka, z której to okoliczności wynika domniemanie jego ojcostwa w stosunku do dziecka, natomiast na pozwanym zaprzeczającym żądaniu pozwu spoczywa ciężar dowodu, iż w okresie koncepcyjnym nie obcował z matką dziecka lub też, w celu obalenia wspomnianego domniemania z art. 85 § 1 K.r.o., ciężar wykazania, że matka dziecka w okresie koncepcyjnym obcowała również z innym mężczyzną i według okoliczności sprawy ojcostwo tego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne albo z innych przyczyn niemożliwym jest, aby pozwany był ojcem dziecka.

Zgodnie z art. 89 § 2 K.r.o. w razie sądowego ustalenia ojcostwa sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo, stosując odpowiednio przepisy § 1. Przepis ten stanowi, że jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa. Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

W zakresie władzy rodzicielskiej nad małoletnim wskazać należy na art. 93 § 2 K.r.o. stanowiący, iż jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Przepisy art. 107 i art. 109-111 stosuje się odpowiednio. Artykuł 107 § 2 K.r.o. stanowi, iż sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

Jak wskazuje art. 19 § 2 Prawa prywatnego międzynarodowego „ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa podlega prawu ojczystemu dziecka z chwili jego urodzenia. Jednakże uznanie dziecka podlega prawu państwa, którego dziecko jest obywatelem w chwili uznania. Uznanie dziecka poczętego, lecz jeszcze nie urodzonego, podlega prawu ojczystemu matki”.

Jakie obywatelstwo ma dziecko będzie decydować, według prawa którego państwa będzie ustalone ojcostwo.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki