Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie przedmiotów podarowanych córce i zięciowi

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2015-01-14

Przed ślubem córki kupiłam dla młodych sprzęt AGD i meble oraz wyposażenie mieszkania. Faktury były na mnie i na córkę. Użyczyłam im również część swoich mebli. Kilka miesięcy po ślubie zięć wyrzucił córkę z domu, zmienił zamki. Nie chce oddać nam przedmiotów córki (tych kupionych) i moich (pożyczonych) – aż do rozwodu. Co możemy zrobić, by odzyskać te rzeczy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W celu rozwiązania Pani problemu w pierwszej kolejności przedstawię zagadnienie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Po zawarciu małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje, w przypadku, gdy nie decydują się oni na umowny ustrój majątkowy, tzw. wspólność małżeńska. Zgodnie z art. 31 §1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny)”. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Należy także pamiętać o brzmieniu art. 34, zgodnie z którym „przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił”.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w kwestii majątku wspólnego wyjaśnia także, że w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Jednak cytowany art. 35 wyraźnie dotyczy jedynie majątku wspólnego. W zakresie majątku osobistego przedmioty należące do tej grupy stanowią zawsze własność tylko jednego małżonka i podlegają regułom związanym z ochroną własności. Przedmioty te nie podlegają podziałowi majątku po rozwodzie, są wyłączone z takiego postępowania. W normalnych warunkach każdy z małżonków zabiera te rzeczy jako swoją własność.

Zatem przedmioty, które Pani kupiła córce, należałoby uznać jako darowiznę. Ponieważ nie obwarowała Pani swojej darowizny stwierdzeniem, że to dla młodych małżonków, należy uznać, że to darowizna klasyczna stanowiąca majątek osobisty córki. W takim przypadku powinna ona móc zabrać te rzeczy z domu męża bez przeszkód. Wprawdzie jest możliwość, że część tych przedmiotów mąż córki uzna za służące do użytku domowego, jednak w tej sytuacji należałoby tylko wykazać, że przedmioty te zostały podarowane córce właśnie ze wskazaniem, że daruje je Pani tylko jej.

Przedmioty, które użyczyła Pani córce i jej mężowi, również nie stanowią własności wspólnej małżonków. Są Pani własnością, a córka i zięć korzystali z nich tylko na podstawie umowy użyczenia. Reguluje ją Kodeks cywilny w art. 710 , który stanowi, że przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. W każdym innym wypadku umowy użyczenia zawartej na czas nieoznaczony konieczne jest jej wypowiedzenie, przy czym terminy wypowiedzenia powinny uwzględniać interesy i sytuację obu stron. Wypowiedzenia mogą dokonać obie strony umowy. Ze względu na brak ustawowych terminów wypowiedzenia umowy użyczenia zastosowanie znajdzie art. 3651, który stanowi, że „zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu”. Musi Pani zatem na piśmie wypowiedzieć zięciowi umowę użyczenia mebli i zażądać ich wydania. Jeśli tego nie uczyni, może Pani zgłosić na policję przywłaszczenie tych przedmiotów przez zięcia. W sądzie cywilnym można natomiast dochodzić wydania rzeczy na podstawie art. 222 Kodeksu cywilnego stanowiącego ochronę właściciela pozbawionego władztwa nad rzeczą.

Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o przedmioty darowane córce do majątku osobistego. Należy na piśmie wezwać zięcia do ich wydania, wyjaśniając ich status (że jako darowizna stanowią majątek osobisty córki). W piśmie warto przytoczyć wskazane przeze mnie przepisy. Pismo powinno być nadane na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Chodzi o udowodnienie, że zięć został poinformowany o Pań stanowisku. Podobnie jak w przypadku rzeczy stanowiących Pani własność córka powinna zgłosić przywłaszczenie lub założyć sprawę cywilną o wydanie tych rzeczy jako jej własności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne tematy

Przeniesienie własności nieruchomości podczas rozwodu

Mamy akt notarialny na działkę: ja wniosłam 90% z majątku osobistego, mąż 10%. Mamy wspólny kredyt hipoteczny. Dom jest w budowie. Rozwodzimy się...

Podział majątku dorobkowego małżonków

W czasie trwania małżeństwa zakupiliśmy z wspólnych pieniędzy działkę rolną. W księgach wieczystych jako właściciel działki figuruje jedynie...

 

Podział mieszkania z kredytem hipotecznym po rozwodzie

Jesteśmy 20 lat po ślubie, oboje z żoną chcemy rozwodu. Żona oczekuje, że sąd orzeknie moją wyłączną winę. Jak sądzę, żona chce wykorzystać...

Rozliczenie nakładów na wspólne życie przy podziale majątku

Planuję rozwód z mężem. Jednak nasz majątek to jego własność. Mąż jest właścicielem domu wraz z bratem. W 1989 r. spłaciliśmy ten dom...

 

Podział środków z OFE po rozwodzie

Po rozwodzie były mąż żąda ode mnie połowy środków zgromadzonych w OFE. Czy istnieje orzecznictwo w tej sprawie, które pozwoliłoby oddalić to...

 


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »