Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie dziecka i rozwód z mężem, który stosuje przemoc

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-02-18 • Aktualizacja: 2020-05-26

Rok temu córka odeszła od męża, który ją bił i znęcał się nad nią psychicznie. Mąż pozwolił jej odejść, ale bez dziecka. W sądzie zawarli ugodę dotyczącą miejsca pobytu dziecka przy ojcu i córka płaci alimenty. W tym czasie córka nie była w stanie oprzeć się jego przemocy, pogubiła się w tym wszystkim, cała ta sytuacja ją przerosła. Teraz odzyskała siły i chce odzyskać dziecko i rozwieść się z tym człowiekiem. Dziecko cały czas przebywa u ojca, ale córka ma z nim regularny kontakt w weekendy, bo ojciec przywozi je do nas. Od czego należałoby zacząć, od wniesienia pozwu o rozwód? Czy jest szansa, że dziecko zamieszka z matką?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W celu odpowiedzi na Pani pytanie, w pierwszej kolejności należy przytoczyć podstawy możliwości ubiegania się o rozwód określone przepisem art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zgodnie bowiem z treścią ww. artykułu:

„§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.

Z kolei przepis art. 57 K.r.o. mówi o tym, że:

„§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 58 K.r.o.:

§ 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

§ 1a. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

§ 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

§ 3. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

§ 4. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej”.

Powyższe wskazuje zatem, jakie roszczenia i jakie okoliczności uzasadniające rozwód powinny znaleźć się w treści pozwu, tj. roszczenie co do orzeczenia rozwodu z oznaczeniem żądania orzeczenia winy lub odstąpienia od orzekania w tym zakresie, a gdy z małżeństwa pochodzą małoletnie wspólne dzieci, to również roszczenia co do władzy rodzicielskiej nad nimi i kontaktach oraz ewentualnie również roszczenia co do wspólnego mieszkania. Możliwym jest również żądanie dokonania przez sąd podziału majątku wspólnego.

Jeśli dojdzie do rozwodu czy separacji, sąd orzekający orzeknie również (z urzędu) o prawach rodzicielskich (może jednemu z rodziców tę władzę ograniczyć czy ustalić miejsce pobytu dziecka przy jednym z rodziców itd.). Wyrok rozwodowy kształtuje bowiem na nowo sposób wykonywania władzy rodzicielskiej względem wspólnych dzieci. Na ogół następuje ograniczenie kompetencji jednego z małżonków i pozostawienie pełni tej władzy drugiemu małżonkowi.

W toku postępowania sąd wysłucha dziecko, pytając, gdzie i z kim chce mieszkać. O ile nie będzie się temu sprzeciwiać dobro dziecka, sąd powinien przyznać prawo do opieki nad dzieckiem Pani córce, jak i rozstrzygnąć o ustaleniu miejsca zamieszkania dziecka.

Świadkowie mogą być pomocni – jeśli będą zeznawać na rzecz Pani córki. Jeśli brak będzie dowodów na to, że dziecku źle się dzieje u ojca, Pani córka może sama podjąć inicjatywę i poprosić o opinię psychologa z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w swoim mieście.

Wyrok uprawomocnia się po 3 tygodniach – o ile nikt nie wniesie apelacji.

Jeżeli chodzi zaś o warunki formalne pozwu, to po pierwsze powinien on być skierowany do sądu okręgowego miejscowo właściwego względem ostatniego miejsca wspólnego zamieszkania małżonków, a ponadto powinien spełniać wymogi z art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie zaś z ww. artykułem:

„§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.

§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze – sygnaturę akt.

Uzasadnienie pozwu powinno zawierać informacje odnośnie daty zawarcia małżeństwa, jego przebiegu oraz okoliczności uzasadniających jego rozwiązanie (trwały i zupełny rozpad pożycia gospodarczego, cielesnego i emocjonalnego oraz dlaczego powód nie widzi możliwości naprawienia stosunków z małżonkiem), a w przypadku żądania orzeczenia winy, także okoliczności winę taką opisujące. Należy również wskazać, czy z małżeństwa pochodzą wspólne małoletnie dzieci stron.

Powód zobowiązany jest również wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń, którymi mogą być zeznania świadków, dokumenty, zdjęcia, czasem również nagrania audio lub video.

Pozew o rozwód musi być opłacony wpisem w kwocie 600 zł (w znakach sądowych, poprzez wpłatę w kasie sądu lub przelewem na rachunek sądu), a dowód wpłaty załączony wraz z innymi załącznikami do pozwu, który składa się w sądzie w dwóch kompletach (dwa egzemplarze pozwu oraz dwa komplety załączników).

Wymaganymi załącznikami do pozwu są odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych małoletnich dzieci stron, jeżeli strony dzieci takie posiadają. Gdy powód domaga się zasądzenia alimentów, powinie również przedstawić sądowi swoją sytuację materialną oraz najczęściej załączyć zaświadczenie o zarobkach za okres ostatnich 6 miesięcy sprzed dnia złożenia pozwu.

W razie, gdyby sąd uznał za konieczne bardziej szczegółowe zweryfikowanie określonych kwestii lub pozyskanie dalszych dokumentów, wezwie on powoda do uzupełnienia złożonego pozwu w określonym terminie.

Należy pamiętać, aby wszystkie egzemplarze pozwu własnoręcznie podpisać. Co do załączników zaś, to mogą to być np. kopie dokumentów (poza aktami stanu cywilnego, które należy złożyć przynajmniej po jednym egzemplarzu w oryginale), jednak należy mieć zachowane oryginały na wypadek, gdyby sąd zażądał ich okazania na rozprawie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

poduszki dekoracyjne Hampton

Szukamy prawnika » Zadaj pytanie »