Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie pieniędzy od męża w razie rozwodu

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-01-09

Jestem 7 lat po ślubie. Mieszkam z moim mężem w mieszkaniu po teściach, na którego wykup dałam pieniądze. Przed około 8 laty teść przepisał mieszkanie na męża. W międzyczasie robiliśmy remont, wyposażaliśmy mieszkanie. W większości pieniądze pochodziły ode mnie. Mąż kupił również za pieniądze ode mnie samochód. Wszystko to przed ślubem. Potwierdzeniem poniesionych nakładów mogą być tylko wyciągi z mojego konta i zbieżność dat transakcji. Czy jest sposób na odzyskanie tych pieniędzy w razie rozwodu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odzyskanie pieniędzy od męża w razie rozwodu

Jak odzyskać nakłady poniesione w trakcie trwania małżeństwa na majątek osobisty jednego z małżonków w przypadku rozwodu?

Kwestie przynależności przedmiotów majątkowych do majątków osobistych bądź wspólnego małżonków są uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (K.r.io.).

Stosownie do art. 31 § 1 „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny)”.

 

Niewątpliwie więc, jeżeli po zawarciu małżeństwa dochodziło z majątku wspólnego do nakładów na lokal, które jest Pani w stanie udowodnić, to może Pani żądać zwrotu połowy nakładów jako nakładów z majątku wspólnego (lub Pani majątku osobistego) na majątek osobisty Pani męża, jakim był lokal.

Podstawą takiego rozliczenia jest art. 45 K.r.io., zgodnie z którym:

„§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

Rozliczenia nakładów i wydatków dokonanych z majątku osobistego jednego małżonka na majątek osobisty drugiego małżonka

Niestety są poglądy, że powyższy przepis nie znajduje zastosowania do rozliczenia nakładów i wydatków dokonanych z majątku osobistego jednego małżonka na majątek osobisty drugiego małżonka. Wskazane masy majątkowe mają charakter autonomiczny i każde z małżonków w stosunku do drugiego małżonka znajduje się w sytuacji takiej, jak osoba obca. Podstawę ewentualnych rozliczeń stanowią przepisy Kodeksu cywilnego. Podlegają one ogólnym regułom dotyczącym przedawnienia roszczeń. Należy jedynie mieć na uwadze art. 121 pkt 3 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas trwania małżeństwa, gdy roszczenie przysługuje jednemu z małżonków przeciwko drugiemu. Dochodzenie takich roszczeń następuje w postępowaniu procesowym (art. 13 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego; zob. też postanowienie SN z 9 stycznia 1984 r., sygn. akt III CRN 315/83, Lexis.pl nr 321099 i uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z 14 czerwca 2013 r., sygn. akt II Ca 269/2013, Lexis.pl nr 7250848).

Jednocześnie w orzecznictwie występuje pogląd, że w postępowaniu o podział majątku wspólnego podlegają rozliczeniu także nakłady dokonane z majątku odrębnego (osobistego) jednego z małżonków na taki majątek drugiego małżonka (zob. uchwałę SN z 16 grudnia 1980 r., sygn. akt III CZP 46/80, LexisNexis nr 303623, OSNCP 1981, nr 11, poz. 206). W drodze wyjątku dokonanie takich rozliczeń w postępowaniu o podział majątku wspólnego można dopuścić jedynie wówczas, gdy nakłady na majątek osobisty zostały dokonane zarówno z majątku osobistego drugiego małżonka, jak i majątku wspólnego (tak wyraźnie SN w wyroku z 7 czerwca 2002 r., sygn. akt IV CKN 1108/2000, LexisNexis nr 358937, OSNC 2003, nr 9, poz. 123).

Przekazywanie pieniędzy na rzecz teściów i męża przed zawarciem małżeństwa a rozliczenia przy podziale majątku 

Problem w Pani przypadku jest taki, że tak naprawdę środków na wykup mieszkania nie przeznaczyła Pani na rzecz przyszłego męża, ale na rzecz jego rodziców, bez żadnej umowy w kwestii rozliczeń. Dopiero potem lokal stał się własnością Pani męża, jednak trudno przyjąć, że za środki pieniężne przeznaczone dla przyszłych teściów odpowiada, w razie rozwodu małżonek. Jeżeli już, to moim zdaniem należałoby udowadniać, że środki dla teściów na wykup mieszkania, były pożyczką i żądać od nich jej zwrotu. Jaki to będzie miało skutek, trudno powiedzieć, ale sprawa na pewno nie byłaby prosta.

Podobnie byłoby z nakładami na nieruchomość, kiedy nie stanowiła ona wyłącznej własności Pani męża, a jedynie jego rodziców.

Zaznaczam, że przedawnienie roszczeń z tytułu umowy pożyczki wynosi 10 lat.

W sprawie o podział majątku wspólnego może Pani żądać podziału samochodu, który nabyła Pani razem z mężem przed zawarciem małżeństwa. Moim zdaniem jeżeli środki pochodziły w większości z Pani środków, to samochód ten stanowi Pani własność w wysokości odpowiadającej wartości samochodu i środków przeznaczonych przez Panią na jego zakup. Sprawy te są jednak trudne i wobec sprzeciwu Pani męża rozstrzygnięcie sprawy jest również nie do przewidzenia.

Gdyby do przedmiotowych przesunięć majątkowych doszło w trakcie trwania małżeństwa, sprawa byłaby oczywista. W takim wypadku co do nakładów na lokal możemy mówić jedynie o nakładach na majątek osób trzecich. Dopiero potem ten majątek został przepisany na rzecz Pani partnera, a obecnie męża, i niewątpliwie stanowi jego majątek osobisty. Darowizna nie spowodowała moim zdaniem jednak, że odpowiedzialność za taki nakład wziął na siebie (chyba że zrobił to wyraźnie na piśmie) Pani mąż. Jak do tego podejdzie sąd – trudno powiedzieć.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki