Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odpowiedzialność za zadłużenie mieszkania po rozwodzie

Przed 10 laty moja siostra opuściła wraz z dzieckiem swojego męża, człowieka bardzo konfliktowego, z którym nie dało się żyć. Pozostawiła mieszkanie spółdzielcze własnościowe, nabyte w trakcie trwania ich małżeństwa, które jej były mąż przez te 10 lat po rozwodzie zadłużył i doprowadził do egzekucji komorniczej. Komornik obciąża siostrę na równi z byłym mężem. Czy słusznie? Jak siostra może ponosić odpowiedzialność za to zadłużenie skoro nie miała wpływu na zachowania byłego męża?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzialność za zadłużenie mieszkania po rozwodzie

Brak podziału majątku i zadłużenie wspólnego mieszkania przez byłego męża

Wnioskuję z opisu, że po rozwiązaniu małżeństwa, nie doszło między Pani siostrą a jej byłym mężem do podziału majątku i to niestety było błędne działanie.

Zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych:

„1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

2. (utracił moc)

3. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.

4. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie spółdzielni.

5. (uchylony)

6. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.”

Art. 1710 W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w [...] przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej.

Zgodnie z art. 16 tej ustawy – jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

Natomiast zgodnie z art. 1711 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

„1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami statutu.

2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.

3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu, o którym mowa w art. 7 ust. 1.”

Zobacz również: Wycena tbs podział majątku

Odpowiedzialność żony za zadłużenie przez byłego męża wspólnego mieszkania

Niestety, niezależnie kto w tym lokalu zamieszkiwał, za długi wobec spółdzielni i innych dostawców mediów odpowiadają właściciele spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Potwierdza to także art. 207 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

Najczęściej właśnie z tego powodu najlepiej po sprawie rozwodowej wnieść sprawę o podział majątku wspólnego. Podczas takiej sprawy sąd przyznałby to prawo Pani siostrze lub jej byłemu mężowi ze spłatą drugiego współmałżonka. Wtedy to były małżonek, któremu sąd przyzna prawo, wyłącznie odpowiada za długi z tego mieszkania.

Najprawdopodobniej, w razie braku spłaty zadłużenia przez Pani siostrę lub przez jej byłego męża (jako współwłaścicieli prawa), komornik zaspokoi się z przedmiotowego lokalu, sprzedając lokal w drodze licytacji.

Można też oczywiście uregulować dług, a tę zapłatę uregulować w sprawie o podział majątku wspólnego i wnosić o przyznanie tego prawa Pani siostrze. Będzie to już jednak odrębna sprawa dotycząca podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa.

Reasumując, jeżeli Pani siostra jest współwłaścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, to jako współwłaściciel odpowiada za długi wynikające z użytkowania tego mieszkania, nawet gdy w tym lokalu nie przebywa i z niego nie korzysta. Jej zobowiązanie wynika z tego, że jest współwłaścicielem mieszkania.

Zobacz również: Spłata kredytu z majątku wspólnego

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl