Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odliczenie darowizny i nakładu pracy przy podziale majątku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-07-30

Rozwodzę się. Otrzymałem działkę jako darowiznę od rodziców i na niej powstał wspólny dom (wiem, że był mój). Jednak rozszerzyłem wspólność majątkową o tę nieruchomość i żona stała się współwłaścicielem. Czy przy podziale majątku mogę nadal odliczyć koszt samej darowizny działki od wspólnej nieruchomości? Dodam, że mój ojciec budował cały dom sam, czy mogę też odliczyć jego nakład pracy?

Pyta Pan, czy przy podziale majątku może Pan nadal odliczyć koszt samej darowizny działki budowlanej od wartości nieruchomości. Niestety nie ma podstawy prawnej do odliczenia w sprawie podziału majątku wartości samej działki, po rozszerzeniu wspólności. Nie uprawnia do tego art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym:


„§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.
§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.
§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

Nie cofnie Pan także swojej czynności, bowiem nie jest to darowizna, a odrębna czynność prawna regulowana przez Kodeks. Nie ma znaczenia, co mógłby Pana ojciec zrobić z tą nieruchomością. Przeznaczył ją na rzecz Pana, a Pan jako jej właściciel mógł rozszerzyć wspólność.

Wskazuje Pan, że Pana ojciec budował cały dom – za darmo. W podobnych sprawach sądy różnie do tego podchodzą, bowiem mogą to potraktować jako nakład z Pana majątku osobistego na majątek wspólny (nakład w postaci robocizny powinien wycenić biegły). Wtedy podczas przesłuchania Pana ojciec powinien zgłosić, że swoją wartość robocizny przekazuje na Pana rzecz. Sąd może takie roszczenie potraktować jako wierzytelność wobec osoby trzeciej (Pana ojca), wycenić ją, przyznać obowiązek jej spłaty Panu oraz zażądać spłat od Pana żony (to byłoby rozwiązanie najkorzystniejsze). Proszę więc próbować wnosić o rozliczenie tych nakładów.

Wprawdzie sprawa dotyczy jedynie podobnej sytuacji, jednak podaję, że poważne wątpliwości występują w odniesieniu do uznania za nakłady osobistej pracy jednego z małżonków. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 10 lipca 1976 r. (sygn. akt III CRN 126/76, LexisNexis nr 325941, OSNCP 1977, nr 4, poz. 73, z krytyczną glosą A. Oleszki, OSPiKA 1978, nr 4, poz. 74, s. 176) wskazał, że pojęcie nakładów z majątku wspólnego obejmuje zarówno zużycie składników tego majątku na rzecz majątku osobistego (odrębnego), jak i wartość osobistych świadczeń małżonka. Jeżeli w wyniku tych świadczeń następuje wzrost wartości majątku osobistego bez ponoszenia kosztów, mamy do czynienia z korzyścią majątkową wyrażającą się sumą zaoszczędzonych wydatków z tego majątku. Korzyść ta podlega zwrotowi.

Czy sąd rozliczy to jako nakład, a nie np. darowiznę na rzecz obojga, będzie zależało już od decyzji sądu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Odzyskanie pieniędzy od byłej żony

Po rozwodzie była żona zobowiązała się do spłaty mojego wkładu w jej mieszkanie i samochód, który razem kupiliśmy. Mam dowody przelewów na...

Sprawa o podział majątku, utrudnianie zebrania dowodów

Jestem po rozwodzie, za miesiąc odbędzie się rozprawa o podział wspólnego majątku (dom i samochód). Jednak była żona nie wpuszcza mnie do domu...

Roszczenia byłej żony wobec firmy męża

W trakcie trwania mojego małżeństwa z bratem założyłem spółkę cywilną. W umowie spółki jako wkład wniosłem samochód ciężarowy (który...

Jak dokonać podziału majątku - dom na kredyt wybudowany na ziemi żony

Jesteśmy małżeństwem od 9 lat. 5 lat temu w darowiźnie od swojej mamy moja żona dostała 3 hektary ziemi. W zieliśmy wspólny kredyt,...

Dopisanie żony do własnego mieszkania

Jestem właścicielem mieszkania zakupionego przeze mnie przed ślubem na kredyt (kredyt wyłącznie na mnie). Wkład własny stanowiła darowizna pieniężna od...

Działka kupiona przed małżeństwem i budowa domu a podział majątku

Syn nabył działkę budowlaną jako kawaler i jako kawaler rozpoczął budowę. W momencie zawierania związku małżeńskiego dom był w stanie...

Jak pozbyć się kredytu z poprzedniego małżeństwa?

Jestem po rozwodzie, w nowym małżeństwie. Z byłą żoną spłacam wspólnie kredyt hipoteczny. Ona nie chce słyszeć o żadnej spłacie, mimo...

Dochód ze sprzedaży mieszkania nabytego przed ślubem a podział majątku

Jeszcze przed ślubem z książeczki mieszkaniowej nabyłem mieszkanie. Zostało ono sprzedane w trakcie trwania małżeństwa. Czy dochód ze sprzedaży...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »