Kategoria: Alimenty

Obowiązek alimentacyjny ojczyma wobec pasierbów

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-02-01

Mój pierwszy mąż nie żyje. Czy mój drugi mąż ma jakieś finansowe obowiązki względem moich dzieci z pierwszego małżeństwa? Czy jest jego obowiązkiem partycypowanie w kosztach utrzymania moich dzieci? Mam rozdzielność majątkową z mężem, mieszkamy razem, a dzieci otrzymują rentę po swoim ojcu.

Rozumiem, że Pani drugi mąż nie przysposobił Pani dzieci z pierwszego małżeństwa.

Na skutek zawarcia przez Panią drugiego związku małżeńskiego między Pani dziećmi a Pani aktualnym mężem powstał tzw. stosunek powinowactwa.

Zgodnie z art. 144 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, nie będącego jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego. Takie samo uprawnienie przysługuje dziecku w stosunku do żony swego ojca, nie będącej jego matką.

Powyższe potwierdza również orzecznictwo. Przykładowo, w uchwale z 4 kwietnia 1968 r. (sygn. akt III CZP 27/68) Sąd Najwyższy zajął następujące stanowisko:

„Obowiązek alimentacyjny ojczyma (macochy) – ze względu na lokatę tego obowiązku – należy w zasadzie traktować loco parentis, a więc w zasadzie na równi z obowiązkiem rodziców dziecka. Obowiązek ojczyma (macochy) nie może jednak wyprzedzać obowiązku alimentacyjnego rodziców dziecka, gdyż nie dałoby się to pogodzić z zasadami współżycia społecznego. Dziecko będzie mogło jednak żądać świadczeń alimentacyjnych od swego ojczyma (macochy) w całości lub w części w każdym wypadku, gdy rodzice nie będą mogli spełnić swego obowiązku wobec dziecka, albo gdy ich możliwości zarobkowe nie wystarczą na zaspokojenie potrzebnych dziecku lub w konkretnym wypadku uzasadnionych środków utrzymania i wychowania, ale zawsze tylko wtedy, gdy odpowiada to zasadom współżycia społecznego.”

Tym samym są podstawy by żądać, aby aktualny mąż partycypował w utrzymaniu Pani dzieci, jeśli spełnione są łącznie dwa następujące warunki:

– po pierwsze, potrzeby pasierbów nie są zaspokojone przez ich rodziców naturalnych,

– po drugie, obciążenie świadczeniami alimentacyjnymi ojczyma lub macochy pozostaje w zgodności z zasadami współżycia społecznego.

Wyżej wymienione stanowisko znajduje także oparcie w rozwiązaniach normatywnych, co potwierdza ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), która w art. 67 ust. 1 pkt 1 za uprawnionych do renty rodzinnej, oprócz dzieci własnych pracownika, uznaje także dzieci jego małżonka, w ust. 2 zaś tego artykułu stanowi, że za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również ojczyma i macochę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »