Kategoria: Alimenty

Obniżenie alimentów ze względu na pogorszenie sytuacji materialnej

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-07-18

Jestem po rozwodzie 6 lat, na moją prośbę zasądzono mi 500 zł alimentów na dziecko. Od 5 lat żona mieszka w Wielkiej Brytanii, wiem, że korzysta tam z pieniędzy państwowych. Ja od 2 lat mieszkam w Polsce, nie mam kontaktu z dzieckiem, ponieważ była żona mi go utrudnia. Dwa lata temu urodziło mi się drugie dziecko z drugiego małżeństwa. Dziecko to posiada problemy zdrowotne i wymaga kosztownych rehabilitacji. Pół roku temu zamknąłem działalność gospodarczą i jestem bezrobotny. Byliśmy na utrzymaniu małżonki, niestety ona także miesiąc temu zamknęła działalność. Nie stać mnie na tak wysokie alimenty, a do tego żona utrudnia mi widywanie się z dzieckiem. Co mogę zrobić?

W opisanej sytuacji może Pan wystąpić z powództwem o obniżenie alimentów do polskiego sądu – o ile dziecko zmieni miejsce zamieszkania na Polskę, albo przed sądem w UK, jeżeli będzie nadal tam przebywać.

Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. W nauce prawa przez zmianę stosunków rozumie się wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmianę (zwiększenie, ale i zmniejszenie) zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też zmianę (zwiększenie, ale i zmniejszenie) zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Zmiana stosunków może więc doprowadzić zarówno do zmiany wysokości (podwyższenia lub obniżenia) obowiązku alimentacyjnego, jak i do jego wygaśnięcia.

Potwierdza to treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 1999 r., sygn. akt I CKN 1292/98, zgodnie z którą zmiana wyroku lub umowy, którą ma na względzie art. 138 K.r.o., może polegać między innymi na stwierdzeniu ustania obowiązku alimentacyjnego, wobec odpadnięcia którejś z przesłanek uzasadniających ten obowiązek, czy to po stronie uprawnionej, czy to po stronie zobowiązanej. Akurat w Pana przypadku nie będzie wygaśnięcia tego obowiązku, bo dziecko, jak rozumiem, jest małoletnie.

Wydaje się, że w Pana sprawie zaszły właśnie takie okoliczności, bo matka po pierwsze uzyskuje dodatkowe środki, a po drugie u Pana zmniejszyły się możliwości zarobkowe. Nadal sąd będzie bowiem brał pod uwagę treść art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Tyle tylko, że to są rozwiązania polskie, a Pan niestety będzie musiał złożyć pozew w UK, skoro dziecko i matka tam zamieszkują. Jest tak dlatego, że zgodnie z Konwencją o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych sporządzoną w Hadze dnia 2 października 1973 r. zobowiązania alimentacyjne wymienione w artykule 1 podlegają prawu wewnętrznemu miejsca stałego pobytu wierzyciela.

Podobnie mówi art. 1103 Kodeksu postępowania cywilnego, który brzmi następująco: „sprawy rozpoznawane w procesie należą do jurysdykcji krajowej, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej”. Tak więc będzie Pan musiał zapewne skorzystać z pomocy tamtejszych prawników.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »