Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Obniżenie alimentów na dziecko i byłą żonę

Piszę z pytaniem odnośnie mojego narzeczonego. Niedawno otrzymał on rozwód i zasądzone zostały alimenty w wysokości 500 zł na była żonę oraz 1200 zł na dziecko. Jest to dla nas bardzo duża kwota. Jego była żona wcześniej zobowiązała się, że nie będzie chciała nic na siebie, ponieważ narzeczony wyprowadził się z domu, który był wspólny (dodatkowo pomagają jej rodzice). Nie nastąpiła jeszcze rozdzielność majątkowa. Poza wspólnym domem maja jeszcze parę działek budowlanych. Czy da się obniżyć te alimenty na dziecko i byłą żonę, lub znieść całkowicie alimenty na byłą żonę? Dla nas to bardzo duża kwota, a mamy kredyt i dwoje dzieci.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obniżenie alimentów na dziecko i byłą żonę

Alimenty na byłą żonę i dziecko

Obawiam się, że nie mam dla Pani dobrych wiadomości. Już dam fakt, iż rozwód orzeczono z winy męża – stawia go w negatywnej sytuacji w zakresie alimentów. Nie ma znaczenia, że rodzice dokładają się do rachunków. W takich sytuacjach sąd porównuje sytuację materialną „niewinnej” żony przed rozwodem do jej sytuacji po rozwodzie – jeśli finansowy wygląda to gorzej – zasądza alimenty. Tak działa orzeczenie o winie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego:

„Art. 60. § 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

§ 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni”.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu tezy XIII wytycznych alimentacyjnych z 1987 r. wyraził następujące poglądy:

„Przesłanka, od której także zależne jest powstanie obowiązku alimentacyjnego małżonka ponoszącego wyłączną winę rozkładu pożycia, jest spowodowanie przez rozwód istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego, nie mającego jednak cech niedostatku. Dla oceny, czy przesłanka istotnego pogorszenia sytuacji materialnej występuje, przeprowadzić należy porównanie każdorazowej sytuacji materialnej małżonka niewinnego z tym położeniem, jakie istniałoby, gdyby rozwód nie został w ogóle orzeczony i gdyby małżonkowie kontynuowali pożycie. Nie są natomiast istotne ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w położeniu materialnym małżonka niewinnego w czasie pomiędzy faktycznym rozejściem się małżonków a orzeczeniem rozwodu. W omawianej sytuacji uprzywilejowanie małżonka niewinnego polega na tym, że może on żądać alimentów od małżonka winnego, chociażby nie znajdował się w niedostatku. Przyjęte uregulowanie nie daje wprawdzie małżonkowi niewinnemu prawa do równej stropy życiowej z małżonkiem zobowiązanym, lecz małżonek niewinny ma prawo do bardziej dostatniego poziomu życia niż tylko zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb. Pojęcie stopy życiowej stanowi element, który przy określeniu usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego trzeba także brać pod uwagę”.

Zobacz również: Jak odzyskać prawo jazdy za alimenty

Niższe alimenty

Nie jest wykluczone, że sąd mógłby zasądzić niższe alimenty. Ale należało zadbać o to przy sprawie rozwodowej. W sprawie przed sądem I instancji należało przedstawić swoją sytuację materialną.

Zgodnie z art. 135:

„§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie”.

Możecie (pozwany w sprawie) wnosić apelację od kwoty alimentów. Apelacja jest podstawowym i dopuszczalnym – z mocy ustawy – środkiem zaskarżenia (art. 367 Kodeksu postępowania cywilnego). Zgodnie z art. 368 w zw. z art. 126, 367, 369 kpc i art. 16–17, a także art. 27 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, apelacja powinna spełniać następujące wymagania i zawierać:

 1. miejsce i datę sporządzonego pisma oraz oznaczenie sądu drugiej instancji właściwego do rozpoznania apelacji i sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie (art. 367 § 1 i 2 oraz art. 369 § 1),
 2. imię i nazwisko stron (lub nazwę, firmę), ich przedstawicieli ustawowych oraz pełnomocników (art. 126 § 1 pkt 1),
 3. wskazanie sygnatury akt sprawy i oznaczenie rodzaju pisma (art. 126 § 1 pkt 2– apelacja),
 4. oznaczenie – w sprawach o prawa majątkowe – wartości przedmiotu zaskarżenia (art. 368 § 2),
 5. oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona apelacja, ze wskazaniem (zakresu zaskarżenia), czy jest on zaskarżony w całości lub w części (art. 368 § 1 pkt 1),
 6. zwięzłe przedstawienie zarzutów (art. 368 § 1 pkt 2),
 7. uzasadnienie przedstawionych zarzutów (art. 368 § 1 pkt 3),
 8. powołanie – w razie potrzeby – nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo, że potrzeba powołania się na nie wynikła później (art. 368 § 1 pkt 4),
 9. wniosek o zmianę lub uchylenie orzeczenia ze wskazaniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia (art. 368 § 1 pkt 5),
 10. podpis strony (jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika – art. 126 § 1 pkt 4),
 11. wymienienie załączników (i ich odpisów w tym także odpowiedniej liczby odpisów apelacji, ewentualnie pełnomocnictwa – art. 126 § 1 pkt 5, art. 126 § 3, art. 128 w zw. z art. 140–141),
 12. dowód uiszczenia należnego wpisu od apelacji (art. 16–17 i 27 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

Punkt 8 jest tu problemem. Pozwany mógł przedstawić wszelkie okoliczności i dowody na postępowaniu w I instancji. Teraz trudno się na nie powołać.

Chyba, że są tam dowody, a podstawą apelacji będzie błędna ocena tych dowodów.

Trudno powiedzieć, jak sąd II instancji się do tego odniesie. Możecie próbować. Nie znam treści akt sprawy, szkoda, że nie wystąpiliście o uzasadnienie wyroku. Byłby lepszy przegląd powodów, dla jakich sąd podjął taką decyzję w zakresie alimentów.

Alimentów się nie pozbędziecie – ani na żonę, ani na dziecko. Obniżyć – może sąd się do tego przychyli, ale nieznacznie. Zasądził alimenty w sumie w wysokości mniejszej niż połowa jego dochodów. Obawiam się o pozytywny wynik apelacji, ale jeśli nic nie zrobicie – zostanie tak jak jest.

Zobacz również: Uchylenie alimentów na byłą żonę 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl