Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obietnice żony przed rozwodem dotyczące majątku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-01-02

Jestem po obopólnym podjęciu decyzji o rozwodzie. Obecnie mieszkam sam w domku jednorodzinnym na działce, która jest majątkiem żony – pozamałżeńskim. Zajmuję się nieruchomością od 2 lat. Wspólnie inwestowaliśmy w ten dom od 20 lat. Kilka lat wcześniej sprzedaliśmy mieszkanie, swoją część włożyłem w remont domu. Żona daje mi obietnice dotyczące majątku – że sprzedamy nieruchomość i kupi mi mieszkanie. Tak jednak mówi obecnie – przed rozwodem. Nie wiem, co będzie później. Jak się zabezpieczyć? Czy musimy spisywać umowę u notariusza?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Należy stwierdzić, że kwestie przynależności przedmiotów majątkowych do majątków osobistych bądź wspólnego małżonków są uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (K.r.io.).

Stosownie do art. 31 § 1 K.r.o. „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny)”.

„Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”.

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zgodnie z art. 33 tej ustawy „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Jeżeli Pana żona nabyła dom (nieruchomość zabudowaną domem mieszkalnym) jeszcze przed ślubem, to rzeczywiście jest ona jej wyłącznym właścicielem.

To samo będzie ze wszelkimi nakładami, budowami, które zostały trwale połączone z budynkiem lub takim gruntem, gdyż stają się częścią składową nieruchomości i dzielą jej stan prawny.

Zgodnie z art. 48 Kodeksu cywilnego „z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania”.

Oczywiście wszelkie zarobione w czasie trwania wspólności majątkowej pieniądze oraz inne przedmioty majątkowe (np. samochód, sprzęt rtv i agd oraz inne przedmioty) wchodzą do majątku wspólnego i podlegają rozliczeniu. Ich istnienie musi Pan udowodnić za pomocą świadków lub innych dowodów zakupu (np. fakturami).

W tym przypadku stwierdził Pan, że nakłady na dom zostały poczynione m.in. ze środków pochodzących ze sprzedaży Państwa wspólnego mieszkania i, jak sądzę, nie tylko.

Oczywiście zwrotu nakładów na dom może Pan żądać właśnie w sprawie o podział majątku wspólnego lub w drodze umowy o podział majątku wspólnego przed notariuszem.

Podstawą takiego rozliczenia jest art. 45 K.r.io., zgodnie z którym:

„§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

Jeżeli istnieje zgoda co do takiego podziału, to nie ma problemu. Gorzej, gdy Pana żona zaprzeczałaby, że środki pochodzące z mieszkania zostały spożytkowane na remont budynku leżącego na jej nieruchomości. Wtedy musiałby Pan powołać świadków lub przedstawić inne dowody.

W sprawie sądowej, jeżeli istniałby spór co do wysokości nakładów, kwestia jest jedna, czy zdołałby Pan udowodnić w jakiej wysokości środki na remont pochodziły z Państwa majątku wspólnego. Wtedy mógłby Pan żądać zwrotu połowy tych środków jako nakładu z majątku wspólnego na majątek osobisty Pana żony.

Do tego musiałby Pan wykazać:

  • w jakim stanie był budynek w momencie zawarcia małżeństwa,
  • co zostało zrobione w trakcie trwania małżeństwa i jakiej było to wartości (na te okoliczności potrzeba byłoby powołać biegłego, który wyceniłby wcześniej udowodnione nakłady),
  • z czyich środków zostały dokonane remonty (nakłady).

Wtedy też, wbrew fakturom, sąd powinien zasądzić od Pana żony na Pana rzecz zwrot tych nakładów.

Spłata z majątku wspólnego w takim wypadku nie powinna zostać uznana przez Urząd Skarbowy za darowiznę. Nie byłoby także podstaw, aby traktować rozliczenie z majątku wspólnego w charakterze jakiegokolwiek przysporzenia.

W stanie faktycznym interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, znak ITPB2/415-1039/13/MN, wskazano:

„Od 1988 r. wnioskodawczyni pozostaje w związku małżeńskim. Od 1993 r. małżonkowie zamieszkali w nowym mieszkaniu spółdzielczym. We wrześniu 2010 r. wspólnie dokonali wykupu tego mieszkania na własność. W sierpniu 2013 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem znieśli wspólność majątkową (rozdzielność majątkowa). Następnie we wrześniu 2013 r. małżonkowie dokonali polubownego podziału majątku wspólnego w ten sposób, że:

  • małżonek Wnioskodawczyni stał się wyłącznym właścicielem lokalu mieszkalnego, w którym mieszkali, o wartości 170 000 zł oraz zobowiązał się do ponoszenia kosztów związanych z tym lokalem,
  • na rzecz Wnioskodawczyni mąż ma dokonać spłaty w kwocie 66 200 zł, z czego część w kwocie 36 200 zł została już zapłacona, resztę spłaty w związku z podziałem majątku w kwocie 30 000 zł małżonek zobowiązał się zapłacić w terminie do dnia 6 września 2017 r. w ratach miesięcznych”.

W związku z powyższym opisem przedstawiono zagadnienie sprowadzające się do rozstrzygnięcia kwestii – czy wnioskodawczyni jest zobowiązana płacić podatek z tytułu podziału majątku własnego (wspólnego).

Wnioskodawczyni uważała, że nie powinna płacić podatku od własnego (wspólnego) majątku, który zgromadziła przez cały okres małżeństwa wraz z mężem. Wnioskodawczyni uważa, że musiałaby zapłacić kolejny podatek od majątku zakupionego (zgromadzonego) za pieniądze wcześniej już opodatkowane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego organ podatkowy ocenił jako prawidłowe.

Organ wskazał, że przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Cechą charakterystyczną tego typu współwłasności jest to, iż niemożliwe jest ustalenie wielkości udziału małżonków we współwłasności (współwłasność bezudziałowa). Ponadto żaden z małżonków w czasie jej trwania nie może rozporządzać swymi prawami do majątku wspólnego.

Opisany ustrój majątkowy trwa do ustania lub unieważnienia małżeństwa albo orzeczenia separacji, chyba, że w czasie trwania związku małżeńskiego:

  • małżonkowie zawarli małżeńską umowę majątkową,
  • z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków sąd orzekł zniesienie współwłasności,
  • wspólność ustała z mocy prawa na skutek całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków lub też ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

Artykuł 43 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi przy tym, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Ustanie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału tego majątku.

Zgodnie z art. 1037 ustawy Kodeks cywilny w związku z art. 46 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 2012 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika zatem, iż wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej.

Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez jednego z tytułu podziału majątku. Wartość majątku oraz wartość spłat uzyskanych z tego tytułu przez małżonków nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Odnosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy, stwierdzić należy, że w świetle art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazanego przez Wnioskodawczynię jako przepis mający być przedmiotem interpretacji otrzymana spłata z tytułu podziału majątku wspólnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podobnie w przypadku zniesienia współwłasności małżeńskiej i podziału majątku wspólnego nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają bowiem wyłącznie czynności cywilnoprawne wymienione w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zakresem opodatkowania zostały objęte między innymi umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat. Pośród czynności opodatkowanych ustawodawca nie wymienił jednak umowy o podział majątku wspólnego i majątkowej umowy małżeńskiej.

Zwrócić należy uwagę podział majątku wspólnego małżonków jest instytucją prawa rodzinnego i opiekuńczego i wykazuje cechy odrębne od zniesienia współwłasności, która jest konstrukcją prawną unormowaną w Kodeksie cywilnym. Podziału majątku nie można zaklasyfikować jako zniesienie współwłasności w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, są to dwie odrębne konstrukcje, a w konsekwencji taka czynność nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Nawet jeśli w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków uzyska się przysporzenie majątkowe, to takie przysporzenie nie może być utożsamiane z nabyciem majątkowym w drodze zniesienia współwłasności – w części dotyczącej spłat i dopłat.

Podział majątku między małżonkami nie został wymieniony jako czynność podlegająca opodatkowaniu, a więc nie ma znaczenia fakt, że przy podziale majątku może wystąpić spłata pieniężna. Podstawę dla powyższej tezy stanowi przepis art. 46 K.r.io. w zw. z art. 1037 Kodeksu cywilnego (K.c.). Zgodnie z art. 46 K.r.io. w sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku. Artykuł 1037 K.c. stanowi natomiast, że dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

Różne traktowanie przez organy podatkowe umownego podziału majątku wspólnego, w zależności od tego, jaki fakt (rozwód, zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność czy też śmierć jednego z małżonków) był przyczyną ustania wspólności ustawowej małżeńskiej, naruszałoby zasadę równości wobec prawa.

O ile bowiem wyłącznym skutkiem umowy o zniesienie współwłasności jest przyznanie przedmiotu umowy jednemu ze współwłaścicielami, o tyle umowa o podział majątku wspólnego oprócz tego skutku powoduje ponadto niemożność późniejszego żądania zwrotu wydatków i nakładów na majątek wspólny z majątków osobistych, jak też z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków. Wynika to wprost z art. 45 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Skoro zaś umowy te mają różne skutki, to nie można traktować ich jak tożsamych także na płaszczyźnie prawa podatkowego.

Należy podkreślić, że umowny podział majątku wspólnego małżonków wykazuje cechy odrębne od zniesienia współwłasności, o których mowa w Kodeksie cywilnym, i w związku z tym nie może być traktowany jako zniesienie współwłasności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ponieważ umowny podział majątku między małżonkami nie został wymieniony jako czynność podlegająca opodatkowaniu, nie będzie miał znaczenia fakt, że przy podziale majątku wystąpi spłata pieniężna”.

Podobne stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 sierpnia 2009 r. (sygn. IPPB2/436-209/09-2/MS).

Reasumując, skoro odpłatna umowa o podział majątku wspólnego nie jest objęta hipotezą art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to nie jest ona opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Pana żona nawet bez Pana zgody może sprzedać nieruchomość, nawet bez orzeczenia rozwodu i bez Pana zgody. Jednak spłata Pana powinna być wyraźnie dokonana w umowie w sprawie podziału majątku wspólnego (wszystko jedno skąd Pana żona będzie posiadała środki na Pana spłatę). Oczywiście wysokość spłaty powinna odpowiadać połowie ceny posadowionego budynku na nieruchomości Pana żony. Wtedy to organy podatkowe nie będą miały wątpliwości, że pod pozorem spłaty kryje się darowizna, niestety już na rzecz osoby, która nie podlega zwolnieniu od podatku od darowizny.

Jeżeli nie zawrze Pan z żoną umowy przedwstępnej podziału majątku (przynajmniej w formie pisemnej), to nie będzie miał Pan pewności, w jakiej wysokości dojdzie do Pana spłaty przez żonę. Zaznaczam też, że podział majątku wspólnego w tym wypadku nie musi być przeprowadzony w formie aktu notarialnego. Podziałem nie będzie bowiem objęta nieruchomość, a jedynie nakłady pieniężne na nią (z majątku wspólnego na majątek osobisty Pana żony).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Mieszkanie zakupione z ukrytych przed żoną środków

Mąż kupił swojej córce w trakcie naszego małżeństwa (wspólnota) mieszkanie, ustanawiając ją właścicielką. Środki na zakup mieszkania pochodziły...

 

Odliczenie darowizny przekazanej córce przy podziale majątku

Córka jest w trakcie rozwodu, przed ślubem otrzymała od nas, rodziców, darowiznę w postaci działki z rozpoczętą budową domu. Po ślubie...

 

Wyznanie męża o zdradzie a podział majątku

Mąż wyznał mi, że mnie zdradza od dość dawna. Nie chce jednak rozwodu. Mąż jest udziałowcem w spółce, ja jestem na rencie, ale zajmowałam się...

 

Odzyskanie pieniędzy od męża w razie rozwodu

Jestem 7 lat po ślubie. Mieszkam z moim mężem w mieszkaniu po teściach, na którego wykup dałam pieniądze. Przed około 8 laty teść przepisał...

 

Rozwiązanie problemu mieszkania po rozwodzie

W lutym 2015 roku nastąpiło rozwiązanie naszego małżeństwa przez rozwód z mojej winy. Przez cały ten okres wynajmuję mieszkanie, ponosząc ogromne...

 

Spłata brata ze wspólnych środków a prawo do mieszkania po teściowej

Jestem w związku bez rozdzielności majątkowej. Mąż ze wspólnych dochodów ustanowił darowiznę pieniężną na rzecz brata w wysokości połowy...

 


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »