Kategoria: Dzieci

Obawy o kontakty z synkiem

Marek Gola • Opublikowane: 2017-09-29

Moja partnerka spotyka się z obywatelem Niemiec. Mamy sześcioletniego synka. Dodatkowo jest alkoholiczką. Ostatnio dowiedziałem się, że zamierza wyjechać do Niemiec i zabrać że sobą synka. Co mogę zrobić, by do tego nie dopuścić? Czy mogę ją pozbawić władzy rodzicielskiej? Mam uzasadnione obawy o kontakty z synkiem.

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.  Istotne z punktu Pana interesu jest ustalenie, czy będzie Pan chciał pozbawić matkę władzy rodzicielskiej, czy jedynie ograniczyć władzę rodzicielską, z jednoczesnym ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy Panu.

Zgodnie z art. 111 § 1 Kodeksu rodzinnego jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

Z powyższego wynika, iż może Pan wystąpić z żądaniem pozbawienia matki władzy rodzicielskiej. Jeżeli chodzi o podstawę faktyczną, to już tylko Pan może ocenić, czy zachowaniu matki można przypisać „rażące zaniedbywanie swoich obowiązków względem dziecka”, czy też nie. Pierwsze dwie przesłanki, czyli „władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody” lub „rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej”, w mojej ocenie bowiem w przedmiotowej sprawie nie występują.

W pierwszej kolejności każdy rodzic zobowiązany jest do szacunku i wspierania dziecka (art. 87). Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. (art. 95 § 1). Istotne jest jednak, aby władza rodzicielska była wykonywana zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym. Władza obejmuje jednak nie tylko element wychowawczy, ale także zarządczy, odnoszący się do majątku dziecka. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. (art. 96 § 1). Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską (art. 101 § 1). Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Zachodzi zatem pytanie, czy ma Pan dowody na nadużywanie przez matkę dziecka alkoholu.

Mając na uwadze powyższe, zachowanie matki dziecka winno być poddane ocenie z punktu widzenia ww. obowiązków, jako podstawowych obowiązków obciążających każdego z rodziców. W pytaniu nie wskazuje Pan, czy w jakikolwiek sposób troszczy się o dziecko, łoży na jego utrzymanie, kontaktuje się z nim, troszczy się o jego stan zdrowia. Mniemam jednak, że z tych obowiązków się Pan wywiązuje.  

Powyższe będzie miało bowiem istotne znaczenie z punktu widzenia ewentualnego pozbawiania matki dziecka władzy rodzicielskiej. Uchylanie się od obowiązków względem dziecka, nie może być bowiem „zwykłe”, lecz „rażące”. Innymi słowy konieczne jest ustalenie możliwości realizowania przez Pana obowiązków względem dziecka. Jeżeli ma Pan możliwość realizowania ww. obowiązków, zasadnym jest zebranie dowodów w postaci dokumentów potwierdzających warunki mieszkaniowe, wysokość wynagrodzenia itp.

Nadto proszę skierować do matki dziecka list, w którym wskaże Pan, że wyjazd dziecka do Niemiec odbędzie się bez Pana zgody, a wówczas powiadomi Pan organy ścigania o porwaniu dziecka.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »