Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

O jaką sumę może wystąpić matka dziecka?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2015-07-06

Mieszkam z żoną i 11-miesięcznym synkiem. Mam też dwoje synów z czasów młodości z innych związków. Jeden ma 17 lat i dostaje ode mnie 550 zł alimentów, drugi ma 15 lat i płacę 200 zł alimentów. Sam zarabiam łącznie ok. 5200 zł na rękę. Spłacam kredyt, żona nie pracuje. Matka chłopca 15-letniego żąda podwyższenia alimentów, ale woli się dogadać poza sądem. O jaką sumę może wystąpić matka dziecka? Dodam, że mam ograniczone prawa rodzicielskie. Na jaką kwotę powinienem się zgodzić?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io. Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, iż pozostaje Pan w związku małżeńskim, z którego pochodzi 11-miesięczny syn. Nadto ma Pan jeszcze 2 nieślubnych synów (12-letni – płaci Pan 600 zł miesięcznie, 14-letni – zasądzone 250 zł miesięcznie). Matka syna 14-leteniego występuje z propozycją podwyższenia alimentów. Wolą matki jest jednak zawarcie ugody poza Sądem.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż fakt, że Pana władza rodzicielska jest ograniczona, nie ma żadnego znaczenia dla Pana obowiązku alimentacyjnego względem dziecka. Nierealizowanie prawa do kontaktów także powoduje, że teoretycznie alimenty, które winien Pan łożyć na syna, winne być większe, bowiem w żadnym stopniu nie ingeruje Pan w wychowanie ani nie pomaga w pracach codziennych. Dla wysokości alimentów, które winien Pan łożyć na 15-letniego syna, nie ma znaczenia fakt, iż matka dziecka tworzy z innym mężczyzną osobną rodzinę, do której należy syn, gdyż z prawnego punktu widzenia obecny małżonek matki nie jest w żadnym stopniu zobowiązany do łożenia na utrzymanie Pańskiego syna.

Istotny z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 135 § 1 K.r.io., zgodnie z którym zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

W chwili obecnej nie ulega wątpliwości, iż matka dziecka czyni osobiste starania o wychowanie i utrzymanie dziecka. Na Panu zatem ciąży obowiązek pokrycia części kosztów utrzymania lub wychowania małoletniego dziecka.

Ustawodawca w sposób jednoznaczny posługuje się sformułowaniem, że zakres świadczeń alimentacyjnych jest m.in. uzależniony od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego nie należy kojarzyć z wysokością faktycznych zarobków bądź też czystego dochodu z majątku. Innymi słowy, fakt, iż zarabia Pan około 5000 zł, będzie brany pod uwagę, ale nie będzie miał charakteru bezwzględnego, bowiem sąd oceni Pana zarobki pod kątem Pana wykształcenia, stanu zdrowia, sytuacji osobistej. Wyraźnie podkreślić należy zatem, iż w ocenie zarobkowych i majątkowych możliwości Pana jako zobowiązanego mieszczą się także te niewykorzystane, jeżeli tylko są realne, a potrzebom uprawnionych zobowiązany nie jest w stanie sprostać posiadanymi środkami.

Jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 maja 1975 r., sygn. akt III CRN 48/75, „zasadne i zgodne z treścią art. 135 kro - jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie (por. orzeczenie Sądu Najwyższego  Izba Cywilna z dnia 9 stycznia 1959 r. III CR 212/58 OSPiKA 1960/2 poz. 41)”.

Na Pana niekorzyść w przypadku sprawy sądowej świadczą dwie okoliczności. Po pierwsze brak realizowania prawa do kontaktu, co skutkuje przerzuceniem całego ciężaru wychowania na matkę, a pod drugi dysproporcja w statusie majątkowym Pana dzieci. Różnica wieku między 15-letnim a 17-letnim synem nie jest aż tak duża, by różnica w alimentach wynosiła 350 zł.

W mojej ocenie zasadne jest zaproponowanie kwoty około 400–500 zł. Proszę pamiętać, że powyższe jest podyktowane przede wszystkim Pana zarobkami. Nadto należałoby jeszcze ustalić, jakie potrzeby ma Pana 15-letni syn. Powyższe ma bowiem istotne znaczenie, gdyż alimenty uzależnione są m.in. od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Wskazana powyżej wysokość alimentów jest w mojej ocenie wysokością, którą minimum może zasądzić od Pana Sąd. Na wysokość alimentów wpływ będzie miało przede wszystkim, prócz wieku miejsce zamieszkania, status osoby zobowiązanej do alimentów, ewentualne choroby uprawnionego, jego pasje itp. Innymi słowy sąd w sprawie alimentacyjnej ustali np., że jeżeli Pana stać na zagraniczne wakacje, syna też powinno być na to stać

W toku postępowania o alimenty, sąd w pierwszej kolejności ustali, jakie są usprawiedliwione potrzeby Pana dziecka, a następnie ustali możliwości zarobkowe rodziców. Zgodnie z tymi ustaleniami sąd zasądzi odpowiednie alimenty. Sąd weźmie też pod uwagę, jakie Pana dziecko ma potrzeby i czy są one zaspokajane.

Z uwagi na powyższe zasadne jest ustalenie „nowej wysokości alimentów” poza sądem, ponieważ w każdym momencie może Pan zaprzestać płacenia alimentów w ustalonej wysokości, bez żadnych negatywnych konsekwencji. Ugoda pozasądowa nie jest tytułem egzekucyjnym. Innymi słowy nawet jeżeli ustalicie Państwo nową kwotę, to na podstawie takiego pisma matka dziecka nie może wszcząć przeciwko Panu postępowanie egzekucyjnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Jakie alimenty na dzieci i żonę, jeśli ja zarabiam dużo, a ona mało?

Jakie alimenty na dzieci i żonę, jeśli ja zarabiam dużo, a ona mało?

Jakich mogę się spodziewać alimentów na dzieci i ewentualnie żonę, jeśli ja zarabiam dużo, a ona mało? Rozumiem, że na wysokość alimentów...

Pozwany o alimenty

Jestem pozwany o alimenty na dziecko. Jak powinienem się przygotować do rozprawy, od czego zależy wysokość alimentów i jakie dokumenty trzeba...

Alimenty na eksżonę

Mam 58 lat, jestem 8 lat po rozwodzie, który nastąpił z mojej winy. Płacę miesięcznie 600 zł alimentów zasądzonych przez sąd na byłą żonę, która...

Środki finansowe od byłego męża

Jestem 7 lat po rozwodzie za obopólną zgodą. Obecnie mam problemy. Czy mogę się starać o środki finansowe (alimenty) od byłego męża?

Brak starań o utrzymanie się na studiach

Mój syn ma 21 lat. Zaczyna nowe studia, ale się nie uczy i zostaje wykreślony z listy studentów – trwa to już 2 lata. Jednocześnie od pewnego...

Podział zajęcia alimentacyjnego

Jestem dłużnikiem funduszu alimentacyjnego oraz posiadam od niedawna nowe alimenty egzekwowane przez komornika. Problem w tym, że komornik wypłaca...

Alimenty na byłą żonę

Mam 58 lat, 7 lat temu rozwodem z orzeczeniem mojej winy zakończyło się mój pierwsze małżeństwo. Na byłą żonę płacę alimenty w wysokości...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »