Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Walka o przejęcie nieruchomości i spłacenie męża

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-11-30

W 2000 r. wzięłam ślub. Dostaliśmy od rodziców działkę i wybudowaliśmy dom. W 2011 r. doszło do rozwodu. Od tej pory dom zamieszkuje tylko mój były mąż i sprowadza tam sporo krewnych. Ja mieszkam z synem za granicą. Czy przez niezamieszkiwanie w domu mogę stracić do niego prawo po 5 latach? Czy mogę walczyć o przejęcie nieruchomości i spłacenie męża – jak się za to zabrać? Bardzo chcę wrócić do kraju i ustatkować się z synem, a wiem, że mąż będzie mi to utrudniał. Dodam, że dom wybudowaliśmy na kredyt (wciąż spłacany).

Nie ma czegoś takiego w prawie, że własność domu przepada, jak się w nim nie mieszka 5 lat. Jest Pani właścicielem 1/2 działki i nikt Pani tego nie pozbawił, nawet przez fakt, iż Pani tam nie mieszkała.

Niestety pozostanie rozliczyć się z mężem ze spłaty kredytu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby otrzymała Pani dom i działkę, wraz ze zobowiązaniem spłaty męża. Tu problem pozostaje ze zdolnością kredytową, tę jednak może ocenić tylko bank.

Sąd w przypadku podziału majątku stwierdzi, co jest do podziału – na podstawie wniosków stron, oszacuje wartość na podstawie opinii biegłego i zbada, które z byłych małżonków może spłacić tego drugiego z czystej wartości nieruchomości. I temu przyzna dom z działką.

Majątek wspólny małżonków tworzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub jedno z nich, i to niezależnie od tego, czy nabycie następuje ze środków pochodzących z majątku wspólnego czy też z dochodów z majątku osobistego każdego z małżonków. Wyjątek stanowią m.in. przedmioty nabyte w czasie trwania wspólności przez każdego z małżonków w zamian za stanowiące jego majątek osobisty przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej (zasada surogacji z art. 33 pkt 10 Kodeksu rodzinnego) albo nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 pkt 2). Art. 31 § 2 przykładowo wymienia jako należące do majątku wspólnego małżonków pobrane wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków i dochody z majątku wspólnego, jak też z majątku osobistego każdego z małżonków.

Sąd Najwyższy orzeczeniem z dnia 21 stycznia 2010 r. stwierdził, że wartość lokalu, będącego przedmiotem podziału w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, powinna być ustalona przy uwzględnieniu hipoteki obciążającej ten lokal (postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21 stycznia 2010 r., sygn. akt I CSK 205/09).

Czyli ustalając wysokość spłat na rzecz danego małżonka, przyznając własność nieruchomości drugiemu z nich, sąd musi wziąć pod uwagę wartość nieruchomości pomniejszoną o wartość kredytu.

Tu pozostaje jeszcze kwestia nakładów męża w postaci spłacania kredytu przez te kilka lat – to niestety także będzie trzeba rozliczyć.

Od dnia uprawomocnienia rozwodu nie ma między Państwem wspólności ustawowej, co oznacza, że zasadniczo powinna Pan mężowi zwrócić połowę wpłaconych przez niego rat.

Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku (art. 566 Kodeksu postępowania cywilnego). Od wniosku pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 zł. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł (art. 38 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398).

W postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w tym majątku oraz o tym, jakie wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek odrębny (osobisty), i odwrotnie, podlegają zwrotowi.

 

Podział majątku, który był objęty wspólnością ustawową, a także umowną, może nastąpić w odrębnym akcie notarialnym.

Przepisy nie przewidują czasowych ograniczeń dokonania podziału majątku wspólnego, przy czym – jak wyjaśnił SN (por. uchwała Składu Siedmiu Sędziów z dnia 8 listopada 1989 r., sygn. akt III CZP 68/89, OSNCP 1990/6, poz. 70) – „niedokonanie podziału majątku wspólnego nie stanowi przeszkody do dochodzenia przez każde z byłych małżonków przeciwko osobie trzeciej roszczenia o wykup działki gruntu zabudowanego przez nich w czasie trwania małżeństwa ze środków stanowiących majątek wspólny. Uprawnienia tego nie wyłącza negatywne w tej kwestii stanowisko jednego z byłych małżonków”.

Jako współwłaścicielce nieruchomości przysługuje Pani prawo:

  • dopuszczenia do użytkowania, czyli zamieszkania w domu,
  • żądania opuszczenia przez osoby trzecie nieruchomości, gdyż użyczenie jest traktowane jako czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną i jako taka wymaga zgody obu współwłaścicieli.

Jak Pani widzi – stoi Pani na prostej. Niestety jeśli chce Pani załatwić sprawę przez sąd – proszę naszykować się na kilkuletnią wojnę z mężem, chyba że dojdziecie do porozumienia co do sposobu podziału i wysokości spłaty. Sprawy o podział są dość czasochłonne.

Jeśli przebywa Pani za granicą, proponuję zlecić prowadzenie sprawy pełnomocnikowi, który będzie obecny przy wycenach, oględzinach domu, i będzie mógł na bieżąco reagować na postanowienia sądu, a od Pani nie będzie wymagało to kursowania do Polski na każdą rozprawę.

Niestety nie wiem, jaką decyzję podejmie sąd. Ale jeśli nie otrzyma Pani nieruchomości, to otrzyma Pani spłatę i być może będzie miała możliwość ustatkować się w Polsce z synem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Odszkodowanie z tytułu wypadku a rozdzielność majątkowa

Syn na pół roku przed ślubem miał wypadek samochodowy. Już po ślubie i po zakończonym leczeniu otrzymał 20 tys. zł odszkodowania z tytułu...

Co się komu należy, czyli podział majątku po rozwodzie

Ma problem z żoną. Sąd okręgowy orzekł nasz rozwód z mojej wyłącznej winy i na nią alimenty. Oboje wnieśliśmy apelację, jednak sąd...

Przejęcie nieruchomości przy podziale majątku wspólnego

Od 2 lat jestem po rozwodzie. Mam z byłym mężem wspólny dom i kredyt hipoteczny. Mąż nie pracuje i nie ma żadnych źródeł dochodu. Obecnie...

Darowanie udziału w domu nowej małżonce

Jestem w trakcie trudnego i długiego rozwodu, bo żona to kobieta bez skrupułów. Mieszkam już z nową partnerką, z którą chcę się...

Wspólna sprzedaż domu przez byłych małżonków

Jesteśmy już kilka lat po rozwodzie. Nie było podziału majątku. Mamy wspólny dom, który w chwili obecnej chcielibyśmy wspólnie sprzedać. Czy musi...

Brak porozumienia w sprawie podziału majątku

Właśnie rozwiodłam się z mężem. Mamy wspólny kredyt hipoteczny na dom. Chciałabym przejąć ten kredyt, ale problem polega na braku porozumienia...

Mieszkanie zakupione z ukrytych przed żoną środków

Mąż kupił swojej córce w trakcie naszego małżeństwa (wspólnota) mieszkanie, ustanawiając ją właścicielką. Środki na zakup mieszkania pochodziły...

Dopisanie żony do własnego mieszkania

Jestem właścicielem mieszkania zakupionego przeze mnie przed ślubem na kredyt (kredyt wyłącznie na mnie). Wkład własny stanowiła darowizna pieniężna od...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »