Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nieuregulowane należności alimentacyjne wobec dziecka

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 2019-08-02 • Aktualizacja: 2022-04-03

Mój partner ma nieuregulowane należności alimentacyjne wobec swojego dziecka. Jego była partnerka pobiera świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Aktualnie przebywamy za granicą i chciałabym uregulować zobowiązania za partnera, aby w przyszłości nie było problemów (chcemy wrócić do Polski). Jak uregulować taką należność wobec funduszu alimentacyjnego? Jak są naliczane odsetki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieuregulowane należności alimentacyjne wobec dziecka

Jak uregulować należność wobec funduszu alimentacyjnego?

We skazanym przez Panią przypadku musimy odnieść się do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.). Z Pani informacji wynika bowiem, że wcześniejsza partnerka Pani partnera pobiera świadczenia na dziecko z funduszu alimentacyjnego. A zatem wobec Pani partnera musiał zapaść wyrok zasądzający alimenty w określonej kwocie, który stanowi podstawę do wszczęcia postępowania przez komornika, a w dalszej kolejności ubieganie się o pomoc z funduszu alimentacyjnego. A zatem, gdyby chciała Pani uregulować za partnera zaległości alimentacyjne, należałoby to zrobić zgodnie z zaleceniami zawartymi w stanowisku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wyjaśnienia w sprawie zasad rozliczania kwot przekazywanych przez komornika na poczet należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

Przepisy art. 28 ww. ustawy określają kolejność zaspokajania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, należności wierzyciela oraz należności likwidatora funduszu alimentacyjnego w okresie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i po zaprzestaniu wypłaty tych świadczeń.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, w okresie otrzymywania przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego wszelkie świadczenia alimentacyjne przekazywane przez dłużnika alimentacyjnego w pierwszej kolejności powinny trafiać do organu właściwego wierzyciela na poczet zwrotu należności dłużnika z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, aż do ich całkowitego zaspokojenia.

Organ egzekucyjny powinien przestrzegać kolejności egzekucji określonej w art. 28 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów niezależnie od tego, czy w sprawie została wydana decyzja na podstawie art. 27 ust. 2 tej ustawy. Jednocześnie, ostateczna decyzja administracyjna w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w przypadku gdy dłużnik nie dokona zwrotu należności w terminie i na zasadach określonych w decyzji, jest podstawą do sporządzenia tytułu egzekucyjnego i przekazania go do administracyjnego organu egzekucyjnego.

Przekazane przez organ egzekucyjny kwoty rozlicza organ właściwy wierzyciela, który działa na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz przepisów postępowania administracyjnego. Przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie zawierają szczególnego przepisu w sprawie zaliczania wyegzekwowanych od dłużnika kwot na poczet należności powstałych na skutek wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej w poszczególnych okresach świadczeniowych. W związku z tym znajdują tu częściowo zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Na podstawie art. 2 § 2 ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III (art. 21-119) tej ustawy stosuje się również do opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa. Zgodnie z odpowiednio zastosowanym przepisem art. 62 § 1 ordynacji podatkowej, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet należności dłużnika, począwszy od zobowiązania z tytułu najwcześniej wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zobacz również: Brak alimentów w terminie

Podziału zobowiązania dłużnika na należność z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz należność z tytułu świadczeń wypłaconych w zakończonych okresach świadczeniowych

 

Przepisy art. 28 ust. 1 nie dają podstawy do podziału zobowiązania dłużnika na należność z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w bieżącym okresie świadczeniowym oraz należność z tytułu świadczeń wypłaconych w zakończonych okresach świadczeniowych. Należność dłużnika z tytułu wypłaconych świadczeń na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów powinna być traktowana łącznie, niezależnie od tego, czy świadczenia były wypłacane przez jeden czy więcej okresów świadczeniowych.

Przepisy art. 27 ust. 2 i ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie wyłączają stosowania przepisów art. 28 tej ustawy. Wydanie decyzji administracyjnej na podstawie art. 27 ust. 2 ww. ustawy po zakończeniu danego okresu świadczeniowego daje dłużnikowi możliwość bezpośredniego zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na wniosek dłużnika organ właściwy wierzyciela może umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną. Jeżeli dłużnik nie dokona zwrotu należności w terminie i na zasadach określonych w decyzji o zwrocie należności, ewentualnie w decyzji o rozłożeniu spłaty należności na raty lub o odroczeniu terminu płatności, należność ta podlega dochodzeniu na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prowadzenie egzekucji administracyjnej ma na celu zwiększenie skuteczności prowadzonych działań w celu odzyskania środków wypłaconych z budżetu państwa osobie uprawnionej w związku z bezskutecznością egzekucji od jej rodzica. Zbieg egzekucji ma miejsce w sytuacji, gdy egzekucja jest prowadzona z tej samej rzeczy lub prawa majątkowego.

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych na podstawie wyroku lub ugody w sprawie alimentów nadal prowadzona jest przez komornika sądowego. Jeżeli wypłacane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie art. 27 ust. 9 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, komornik przekazuje wyegzekwowane kwoty do organu właściwego wierzyciela, zgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ust. 1 tej ustawy. Natomiast jeżeli w sprawie nie są wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, komornik wyegzekwowane kwoty przekazuje zgodnie z art. 28 ust. 2 ww. ustawy. A zatem, w przypadku gdy dłużnik posiada zadłużenie z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez dwa lub więcej okresy świadczeniowe, organ właściwy wierzyciela powinien zaliczyć przekazane przez komornika lub administracyjny organ egzekucyjny kwoty na poczet najwcześniej wymagalnych należności z tego tytułu. Jeżeli komornik sądowy przekaże wyegzekwowane od dłużnika kwoty do organu właściwego wierzyciela, a w sprawie prowadzona jest jednocześnie egzekucja administracyjna, organ właściwy wierzyciela powinien poinformować administracyjny organ egzekucyjny o częściowej spłacie zadłużenia za pośrednictwem komornika sądowego i o aktualnej kwocie należności podlegającej egzekucji w trybie egzekucji administracyjnej.

To tyle tytułem wyjaśnienia Ministerstwa.

Zobacz również: Jak odzyskać pieniądze z depozytu sądowego alimenty?

Wpłata zaległych alimentów wraz z odsetkami z tytułu wypłaconych świadczeń przez z funduszu alimentacyjnego

Natomiast odnosząc to do sytuacji Pani partnera, skoro obecnie pragnie Pani uregulować kwestię alimentów, to zaległe alimenty należy wpłacić za pośrednictwem komornika, który prowadzi postępowanie egzekucyjne z tego tytułu. Dotyczy to również bieżących alimentów.

Proszę pamiętać, że Pani partner jako dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego matce dziecka jako osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia spłaty. Odsetki od należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej nalicza organ właściwy wierzyciela, po dokonaniu zwrotu przez organ egzekucyjny na jego rachunek bankowy wyegzekwowanych środków. Przekazując środki na rachunek bankowy właściwego organu, organ egzekucyjny (komornik) powinien wskazać dzień wyegzekwowania należności od dłużnika alimentacyjnego. Jest on równoznaczny z dniem spłaty. Z uwagi na fakt, iż dzień spłaty nie jest dniem przekazania przez komornika środków wyegzekwowanych od dłużnika do organu właściwego wierzyciela (ale jest to dzień, w którym komornik uzyskał środki od dłużnika w wyniku egzekucji komorniczej) to właśnie komornik powinien wskazać datę wyegzekwowania środków.

Żądanie umorzenia egzekucji co do alimentów wymagalnych w przyszłości

Natomiast w przyszłości, jeżeli sytuacja finansowa Pani partnera na to by pozwalała, to dodatkowo, może on wystąpić z żądaniem umorzenia egzekucji, co do alimentów wymaganych w przyszłości, jeżeli złoży do depozytu sądowego kwotę równą sumie alimentów za 6 miesięcy. Należy w takiej sytuacji umocować komornika do pobierania na bieżąco alimentów ze złożonej do depozytu kwoty. Komornik umorzy postępowanie egzekucyjne, ale należy pamiętać, że jeżeli ponownie Pani partner zaprzestanie płacenia alimentów, komornik pobierze pieniądze z depozytu, a jednocześnie rozpocznie od nowa postępowanie egzekucyjne.

Zobacz również: Czy alimenty podlegają egzekucji komorniczej?

Umorzenie należności, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Ewentualnie możecie Państwo próbować porozumieć się z matką dziecka, aby wniosła ona do komornika o zawieszenie egzekucji. Po kilku latach regularnego świadczenia Pani partner może wystąpić o umorzenie części długu wg zasad art. 30 cyt. ustawy, tj.:

„Art. 30. 1. Organ właściwy dłużnika może umorzyć należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, w łącznej wysokości:

1) 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

2) 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

3) 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

2. Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.

3. Umorzenie należności następuje w drodze decyzji administracyjnej.”

Trzeba jednak pamiętać, że umorzenie należności, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest kompetencją o charakterze uznaniowym, a jej zastosowanie zostało przez ustawodawcę uzależnione od pewnych przesłanek. Przesłanki mają charakter ogólny, ustawodawca niestety nie określił wyraźnie zasad i trybu ich rozpatrzenia. Ale szansa jest.

Niewątpliwie zaś okolicznościami mającymi wpływ na wydanie decyzji o umorzeniu czy rozłożeniu na raty należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego jest sytuacja dochodowa i rodzinna dłużnika.

Decyzja powyższa, co do świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego możliwa jest jedynie po złożeniu wniosku dłużnika alimentacyjnego do organu właściwego wierzyciela. Organ rozpoznaje każdy złożony wniosek w sposób indywidualny.

Zobacz również: Likwidowany fundusz alimentacyjny zus

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »