Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak porozumienia w sprawie podziału majątku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-12-14

Właśnie rozwiodłam się z mężem. Mamy wspólny kredyt hipoteczny na dom. Chciałabym przejąć ten kredyt, ale problem polega na braku porozumienia w sprawie podziału majątku. Niestety niedogadywanie się w kwestii spłaty spędza mi sen z powiek. Kredyt aktualnie na kwotę 350 tys. zł, wartość nieruchomości 300 tys. (kredyt we frankach). Mój były mąż mimo tego, że chcę przejąć cały, dług żąda jeszcze spłaty. Czy ma do tego prawo? Dodam, że część środków, jakie zainwestowane były w nieruchomość, pochodziły z darowizny rodziców męża, ale wszystko pochłonął kredyt, tzn. majątek jest na minusie. Czy mimo tego muszę coś spłacać byłemu mężowi?

Na wstępie informuję, iż w swojej praktyce sądowej skupiam się głównie na zagadnieniach podziału majątku wspólnego, stąd też moja odpowiedź oparta jest także na wiedzy praktycznej nabytej w toku 7-letniej praktyki sądowej.

Podstawę materialno- prawną stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie bowiem z treścią art. 31:

„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121)”.

W sprawie o podział majątku wspólnego rozstrzygana jest ponadto kwestia wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonków oraz zwrotu wydatków i nakładów poczynionych przez małżonków z ich majątku osobistego na majątek wspólny (art. 45 § 1 i 2). Podobnie jak w przypadku ustalenia nierównych udziałów, jeżeli w skład spadku wchodzi udział spadkodawcy w majątku objętym małżeńską wspólnością ustawową, także rozstrzygnięcie w przedmiocie wydatków i nakładów musi być dokonane przed działem spadku. Z brzmienia art. 45 § 1 orzecznictwo wywodzi, że rozstrzygnięcie w przedmiocie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty jest dokonywane niezależnie od żądania małżonka, podczas gdy rozstrzygnięcie w przedmiocie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny dokonywane jest jedynie na wniosek (zob. np. uzasadnienie uchwały SN z 21 lutego 2008 r., sygn. akt III CZP 148/2007). „Małżonek, na którego majątek odrębny poczynione zostały nakłady lub wydatki z majątku wspólnego, jest zobowiązany, przy podziale majątku wspólnego, do zapłaty na rzecz współmałżonka takiej części ich wartości, jaka odpowiada wielkości udziału współmałżonka w majątku wspólnym” (postanowienie SN z 13 marca 1981 r., syng. akt III CRN 35/81).

„Sąd z urzędu ustala skład i wartość majątku wspólnego podlegającego podziałowi (art. 684). W postępowaniu obowiązuje zasada, że podział obejmuje składniki wchodzące w skład majątku w chwili podziału. Od zasady tej orzecznictwo przewiduje wyjątek. Jeżeli przed podziałem majątku wspólnego jedno z małżonków doprowadzi do rozmyślnego zniszczenia lub wyzbycia się określonych składników majątku wspólnego ze szkodą dla rodziny, to przy ustaleniu masy podziału wartość uszczuplonego majątku powinna mieć wpływ na rozliczenie pieniężne między podmiotami tego majątku albo na ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym” (uzasadnienie uchwały SN z 19 maja 1989 r., sygn. akt III CZP 52/89).

Sąd, dokonując podziału majątku wspólnego, stosuje odpowiednio reguły dotyczące zniesienia współwłasności. Może więc przyznać rzecz wspólną (nieruchomość) jednemu z małżonków ze spłatą drugiego. Pani problem był przedmiotem jednej z prowadzonych przeze mnie spraw. Mimo licznych kontrowersji sąd zakończył postępowania zgodnie z moim wnioskiem. Sąd w takich sytuacjach przyznaje własność nieruchomości małżonkowi posiadającemu nieruchomość. Spłata kredytu w trakcie wspólności ustawowej jest bez znaczenia dla rozliczeń. Mąż może w takiej sytuacji wystąpić o rozliczenie nierównych udziałów, jednak jeśli to Pani opłaca mieszkanie, taki wniosek nie będzie zasługiwał na uwzględnienie.

Spłaty kredytu po zniesieniu wspólności stanowią nakład z majątku osobistego na majątek wspólny i podlegają rozliczeniu w toku postępowania działowego (mąż może dochodzić zwrotu 50% wartości).

Problemem jest okoliczność, iż wobec banku oboje jesteście Państwo dłużnikami i wszelkie rozwiązania prawne tej sytuacji są ułomne. Zaproponowane przeze mnie rozwiązanie w prowadzonych sprawach sprowadzało się do aneksowania umowy kredytu i przejścia zobowiązania na jedną ze stron. Przeciwne rozwiązanie powoduje, iż mimo przyznania domu jednemu z małżonków, drugi pozostaje dłużnikiem solidarnym mimo nieposiadania aktywów pochodzących z majątku wspólnego.

Podobnie sytuacja ma się z darowizną męża. Istotne jest ustalenie, czy darowizna była udzielona wyłącznie mężowi czy też mężowi i Pani. Jeżeli wyłącznie mężowi, to środki z darowizny stanowią nakład z jego majątku osobistego na majątek wspólny. Może on dochodzić zwrotu położy środków wydatkowanych na majątek wspólny.

Kwestią istotną jest, kto spłaca kredyt. Jeżeli Pani, to raty kredytu mogą zostać rozliczone jako nakład z majątku osobistego na majątek wspólny – może Pani dochodzić zwrotu połowy spłaconych rat.

W mojej ocenie realny jest podział poprzez przyznanie Pani mieszkania z kredytem bez spłaty męża.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Co się komu należy, czyli podział majątku po rozwodzie

Ma problem z żoną. Sąd okręgowy orzekł nasz rozwód z mojej wyłącznej winy i na nią alimenty. Oboje wnieśliśmy apelację, jednak sąd...

Darowanie udziału w domu nowej małżonce

Jestem w trakcie trudnego i długiego rozwodu, bo żona to kobieta bez skrupułów. Mieszkam już z nową partnerką, z którą chcę się...

Walka o przejęcie nieruchomości i spłacenie męża

W 2000 r. wzięłam ślub. Dostaliśmy od rodziców działkę i wybudowaliśmy dom. W 2011 r. doszło do rozwodu. Od tej pory dom zamieszkuje tylko mój...

Wspólna sprzedaż domu przez byłych małżonków

Jesteśmy już kilka lat po rozwodzie. Nie było podziału majątku. Mamy wspólny dom, który w chwili obecnej chcielibyśmy wspólnie sprzedać. Czy musi...

Mieszkanie zakupione z ukrytych przed żoną środków

Mąż kupił swojej córce w trakcie naszego małżeństwa (wspólnota) mieszkanie, ustanawiając ją właścicielką. Środki na zakup mieszkania pochodziły...

Odliczenie darowizny przekazanej córce przy podziale majątku

Córka jest w trakcie rozwodu, przed ślubem otrzymała od nas, rodziców, darowiznę w postaci działki z rozpoczętą budową domu. Po ślubie...

Wyznanie męża o zdradzie a podział majątku

Mąż wyznał mi, że mnie zdradza od dość dawna. Nie chce jednak rozwodu. Mąż jest udziałowcem w spółce, ja jestem na rencie, ale zajmowałam się...

Rozwód bez orzekania o winie a wspólnie mieszkanie własnościowe

Mój mąż składa pozew o rozwód bez orzekania o winie, na co wyrażam zgodę. Posiadamy wspólnie mieszkanie własnościowe. Chciałabym, żeby swoją...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »