Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nie płacę alimentów, ale chcę mieć kontakt z córką - co robić?

• Autor: Marek Gola

Była żona założyła sprawę o pozbawienie mnie władzy rodzicielskiej nad córką. Faktycznie nie płacę alimentów, ale nie mam z czego. Była żona podnosi, że jestem uzależniony od alkoholu, ale przeszedłem już terapię i nie piję. Z córką miałem niewiele kontaktu przez ostatnie 2 lata, bo była z matką w Anglii. Czy mam szansę na kontakty z córką? Moi rodzice też bardzo za nią tęsknią.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io. Z treści Pana pytania wynika, iż jest Pan ojcem dziecka, a matka w chwili obecnej wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie Panu władzy rodzicielskiej z uwagi na brak zainteresowania dzieckiem, nieregularne płacenie alimentów, jak również nadużywanie alkoholu.

W mojej ocenie, mając na uwadze przedstawiony przez Pana stan faktyczny oraz ostatnie wydarzenia w kraju, sąd będzie dążył do wykazania, że istnieją co najmniej 2 przesłanki do ograniczenia Panu władzy rodzicielskiej. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Powyższe z kolei rodzi po stronie sądu prawo do wydania odpowiednich zarządzeń.

Sąd opiekuńczy może w szczególności:

  • zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;
  • określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;
  • poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
  • skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;
  • zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W treści pytania wskazuje Pan, iż wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej wskazuje m.in. na Pana problemy z alkoholem. Mając na uwadze powyższe, konieczne jest uzyskanie przez Pana zaświadczenia, z którego będzie wynikało, że podjął Pan leczenie. Zaświadczenie winno wskazywać, od kiedy prowadzi Pan leczenie, a także jaki jest to rodzaj leczenia – zamknięte, otwarte czy półzamknięte.

Powyższe w mojej ocenie będzie miało decydujący wpływ na wynik orzeczenia, bowiem rodzaj leczenia wskazuje pośrednio na stopień uzależnienia. Jeżeli posiada Pan wykształcenie, które pozwoli na zdobycie dobrze płatnej posady, także proszę podnosić ten argument. Najważniejsze jest jednak, by wykazać, iż Pana wolą jest działanie dla dobra dziecka, a wyrazem tego jest podjęte leczenie, jeszcze przed otrzymaniem zawiadomienia o wszczęciu sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Jeżeli ma Pan wsparcie w osobach dla Pana bliskich, proszę złożyć wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka na okoliczność Pana zachowania, problemów z alkoholem, zachowania Pana w stosunku do dziecka, Pana relacji z dzieckiem, porządku panującego w domu. Zasadne jest nadto wykazywanie, iż Pana kontakty z dzieckiem były sporadyczne z uwagi na wyjazd matki z dzieckiem do Anglii.

Jeżeli może Pan powołać na świadków osoby, które widziały Pana opiekującego się dzieckiem, wychodzącego z dzieckiem na spacer, także proszę wnioskować o przeprowadzenie dowodu z takich świadków. Nie ulega wątpliwości, że decydujące znaczenie dla sprawy będzie miała opinia RODK. Zasadne jest jednak wniesienie odpowiedzi na wniosek i aktywne uczestniczenie w sprawie. Bierność może być bowiem odczytana na Pana niekorzyść.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracyprawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl