Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nie płacę alimentów, ale chcę mieć kontakt z córką - co robić?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2015-11-25

Była żona założyła sprawę o pozbawienie mnie władzy rodzicielskiej nad córką. Faktycznie nie płacę alimentów, ale nie mam z czego. Była żona podnosi, że jestem uzależniony od alkoholu, ale przeszedłem już terapię i nie piję. Z córką miałem niewiele kontaktu przez ostatnie 2 lata, bo była z matką w Anglii. Czy mam szansę na kontakty z córką? Moi rodzice też bardzo za nią tęsknią.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io. Z treści Pana pytania wynika, iż jest Pan ojcem dziecka, a matka w chwili obecnej wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie Panu władzy rodzicielskiej z uwagi na brak zainteresowania dzieckiem, nieregularne płacenie alimentów, jak również nadużywanie alkoholu.

W mojej ocenie, mając na uwadze przedstawiony przez Pana stan faktyczny oraz ostatnie wydarzenia w kraju, sąd będzie dążył do wykazania, że istnieją co najmniej 2 przesłanki do ograniczenia Panu władzy rodzicielskiej. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Powyższe z kolei rodzi po stronie sądu prawo do wydania odpowiednich zarządzeń.

Sąd opiekuńczy może w szczególności:

  • zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;
  • określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;
  • poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
  • skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;
  • zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W treści pytania wskazuje Pan, iż wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej wskazuje m.in. na Pana problemy z alkoholem. Mając na uwadze powyższe, konieczne jest uzyskanie przez Pana zaświadczenia, z którego będzie wynikało, że podjął Pan leczenie. Zaświadczenie winno wskazywać, od kiedy prowadzi Pan leczenie, a także jaki jest to rodzaj leczenia – zamknięte, otwarte czy półzamknięte.

Powyższe w mojej ocenie będzie miało decydujący wpływ na wynik orzeczenia, bowiem rodzaj leczenia wskazuje pośrednio na stopień uzależnienia. Jeżeli posiada Pan wykształcenie, które pozwoli na zdobycie dobrze płatnej posady, także proszę podnosić ten argument. Najważniejsze jest jednak, by wykazać, iż Pana wolą jest działanie dla dobra dziecka, a wyrazem tego jest podjęte leczenie, jeszcze przed otrzymaniem zawiadomienia o wszczęciu sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Jeżeli ma Pan wsparcie w osobach dla Pana bliskich, proszę złożyć wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka na okoliczność Pana zachowania, problemów z alkoholem, zachowania Pana w stosunku do dziecka, Pana relacji z dzieckiem, porządku panującego w domu. Zasadne jest nadto wykazywanie, iż Pana kontakty z dzieckiem były sporadyczne z uwagi na wyjazd matki z dzieckiem do Anglii.

Jeżeli może Pan powołać na świadków osoby, które widziały Pana opiekującego się dzieckiem, wychodzącego z dzieckiem na spacer, także proszę wnioskować o przeprowadzenie dowodu z takich świadków. Nie ulega wątpliwości, że decydujące znaczenie dla sprawy będzie miała opinia RODK. Zasadne jest jednak wniesienie odpowiedzi na wniosek i aktywne uczestniczenie w sprawie. Bierność może być bowiem odczytana na Pana niekorzyść.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Spotkania z dziećmi w innym domu

Jestem krótko po rozwodzie. Mąż zabiera do siebie dzieci na niektóre weekendy. Ostatnio zabrał je jednak do innego domu, tj. swojej kochanki. Dzieci wróciły...

Dzieci nie wróciły z zagranicy – naruszenie praw rodzica

dzieci pojechały na wakacje do matki, do Frankfurtu i nagle postanowiły tam zostać, czy moge niewyrazić na to zgody. Dzieci mają po 12 lat, bliźniaki...

Zawieszenie władzy rodzicielskiej pijącym rodzicom

Jestem babcią 6-letniego dziecka, którego rodzice nadużywają alkoholu, a także mają problemy z narkotykami. Dziecko zastraszone w obawie...

Jak wpisać ojca do aktu urodzenia?

Mam 9-letniego syna, wychowuję go zupełnie sama. Nie ma w akcie urodzenia wpisanego ojca. Chciałabym to zrobić, ale ojciec dziecka się nie zgadza. Co...

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej wobec złego wykonywania opieki nad dzieckiem

Złożyłam do sądu pozew o uregulowanie kontaktów z moim dzieckiem (mam ograniczone prawa rodzicielskie), nie ma jeszcze terminu rozprawy. Kilka dni...

Prawo ojca do kontaktu z dzieckiem

Nie mieszkam z ojcem mojego dziecka, uznanego i noszącego jego nazwisko. Ustaliliśmy wspólnie, że on będzie się spotykał i opiekował...

Odebranie praw rodzicielskich matce, która opuściła dziecko

Mieszkam i pracuję za granicą, mam duży problem z matką mojego dziecka. Myślę, że powinienem wnieść do sądu o odebranie jej praw...

Równe prawa do opieki nad dzieckiem

Jestem ojcem 10-miesięcznego dziecka. Łożę na jego utrzymanie, ale byłej partnerce ciągle mało. Zmieniła też miejsce zamieszkania bez mojej zgody –...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »