Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nałożenie na siostry alimentów dla wspólnej matki

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-06-17

Jestem opiekunem prawnym mojej mamy, która jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Ostatnio złożyłam wniosek do domu opieki o jej przyjęcie, gdyż nie jestem w stanie zajmować się nią całodobowo. Czy mam prawo złożyć wniosek do sądu o nałożenie na moje siostry alimentów dla naszej wspólnej matki? Trudno mi będzie samej opłacić dom opieki, a siostry nie poczuwają się do pomocy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nałożenie na siostry alimentów dla wspólnej matki

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.o.

Z treści Pani pytania wynika, że jest Pani opiekunem prawnym swojej całkowicie ubezwłasnowolnionej mamy. W chwili obecnej z uwagi na niemożność dalszej opieki nad mamą, złożyła Pani wniosek o przyjęcie mamy do domu opieki. Zastanawia się Pani, czy może w imieniu mamy wystąpić do sądu z pozwem o alimenty od jej córek (a Pani sióstr).

W mojej ocenie, jako opiekun prawny swojej całkowicie ubezwłasnowolnionej mamy ma Pani pełne prawo skierować do sądu opiekuńczego powództwo o zasądzenie od dzieci na rzecz mamy alimentów. Do powództwa takiego należy dołączyć orzeczenie o całkowitym ubezwłasnowolnieniu mamy, zaświadczenie o ustanowieniu Panią opiekunem prawnym, jak również zestawienie wszelkich wydatków czynionych w związku z jej utrzymaniem popartego stosowanymi dokumentami w postaci – faktur, dokumentacji lekarskiej, historii choroby itp. Nadto, jeżeli ma Pani wiedzę jakie są możliwości zarobkowe i majątkowe Pani rodzeństwa powyższe także powinno być przedmiotem Pani rozważań w powództwie o alimenty. W mojej ocenie w każdym z powództw powinna Pani wnioskować o zobowiązanie pozwanej (każdej z sióstr) przez sąd do wskazania banku, w którym pozwana ma rachunek bankowy, celem zwrócenia się przez sąd do tegoż banku o przesłanie zestawienia z rachunku bankowego za ostatnie 12 miesięcy. Wówczas będzie Pani miała pełny wgląd do tego, na co siostra wydaje pieniądze, jakie ma wpływy, a także ile w ciągu miesiąca jest w stanie zaoszczędzić.

Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Każde z rodzeństwa będzie zobowiązane w innej części, chyba że możliwości zarobkowe i majątkowe są takie same u wszystkich. W toku postępowania o alimenty sąd w pierwszej kolejności ustali, jakie są usprawiedliwione potrzeby Pani mamy, a następnie ustali możliwości zarobkowe jej żyjących dzieci. Zgodnie z tymi ustaleniami sąd zasądzi odpowiednie alimenty.

Rodzice mogą domagać się alimentów od pełnoletnich dzieci. Powstanie obowiązku alimentacyjnego względem rodziców jest uzależnione od zaistnienia określonych przesłanek. Po stronie rodziców przesłanką jest ich stan niedostatku. Natomiast dzieci muszą mieć możliwości zarobkowo-finansowe, aby spełnić nałożony na nie obowiązek. Niezbędnym w takim przypadku będzie zatem wykazanie owego niedostatku i możliwości zarobkowych córek. W orzecznictwie przyjmuje się, iż niedostatek ma miejsce wtedy, gdy „uprawniony nie może w pełni własnymi siłami i z własnych środków, zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb” (por. teza III uchwały SN z dnia 16 grudnia 1987 r. w sprawach alimentacyjnych). Według J. Gwiazdomorskiego (System…, s. 1015) „w niedostatku znajduje się osoba, która nie jest w stanie uzyskiwać środków swego utrzymania, tzn. środków zaspokajania swoich potrzeb samodzielnie czy własnymi siłami”.

W literaturze prezentowany jest słuszny pogląd, w myśl którego wysokość obciążenia alimentacyjnego powinna być określona na takim poziomie, aby nie prowadziła do niedostatku samego obciążonego (tak J. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, s. 636 oraz powołani tam autorzy: S. Szer i J. Winiarz).

Istotnym z punktu widzenia Pani interesu jest także przepis art. 1441 K.r.o., zgodnie z którym „zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka”. Zachodzi pytanie, czy nie płacące dziecko Pani mamy (Pani rodzeństwo) ma powody, by uchylać się od alimentów.

Rodzeństwo Pani nie wypełnia obowiązku, który statuuje art. 87 K.r.o., zgodnie z którym rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki