Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naleganie na zameldowanie syna

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-03-02

Mój mąż ma dziecko z pierwszego związku, jego syn ma 15 lat obecnie mieszka z nami, ponieważ jego matka wyrzuciła go z domu. Utrzymujemy go sami. Matka nalega, byśmy zameldowali u nas jej syna, robi to bardzo nachalnie. Sama prawdopodobnie zostanie wyeksmitowana ze swojego lokalu. Obawiamy się tego zameldowania jako otwarcia drogi matce chłopaka do naszego domu. Czy nasze lęki są uzasadnione?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Naleganie na zameldowanie syna

Na czym polega obowiązek meldunkowy?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io.

Obowiązek meldunkowy polega na:

  1. zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
  2. wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
  3. zameldowaniu o urodzeniu dziecka;
  4. zameldowaniu o zmianie stanu cywilnego;
  5. zameldowaniu o zgonie osoby.

Osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące jest obowiązana zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego.

Wyraźnie podkreślić należy, iż meldunek nie rozstrzyga i nie ma wpływu na prawo własności nieruchomości, a rozstrzyga li tylko o przebywaniu określonej osoby pod wskazanym, danym adresem. Przebywaniu temu towarzyszy zamiar stałego pobytu.

Bezsporne winno być, iż miejsce zamieszkania Pani i Pani męża jest dla syna męża miejscem stałego pobytu. Jak wskazuje się w orzecznictwie, „miejsce stałego pobytu danej osoby, to miejsce gdzie dana osoba realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe tj. w szczególności mieszka, nocuje, spożywa posiłki, wypoczywa, przechowuje rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania{ odzież, żywność, meble}, przyjmuje wizyty członków rodziny lub znajomych, utrzymuje chociażby okazjonalne kontakty z sąsiadami, przyjmuje i nadaje korespondencję” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2009 r., sygn. akt VIII SA/Wa 745/08).

Wyraźnie podkreślić należy, że zameldowanie nie ma żadnego wpływu na tytuł prawny do lokalu.

Jak zameldować się na pobyt stały?

„Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały przedstawia organowi gminy właściwemu ze względu na nowe miejsce jej pobytu stałego zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego oraz zgłasza następujące dane osobowe:

1) nazwisko i imiona;

2) nazwisko rodowe;

3) nazwiska i imiona poprzednie;

4) imiona rodziców;

5) nazwiska rodowe rodziców;

6) stan cywilny;

7) imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe;

8) płeć;

9) datę i miejsce urodzenia;

10) obywatelstwo;

11) numer PESEL;

12) adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego;

13) adres nowego miejsca pobytu stałego;

14) rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości”.

Przy zameldowaniu na pobyt stały osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Reasumując, dopóki Pani mąż lub Pani nie wyda matce syna takiego potwierdzenia, to syn, na mocy samego tylko meldunku, nie będzie w stanie zameldować w nim swojej matki. Meldunek ma na celu jedynie prowadzenie ewidencji ludności i określenia jej miejsca pobytu, a nie ma wpływu uprawnienia do lokalu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki